Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-éilina:Travaux de rÈparation de routes

2023/S 186-580564  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Slovaquie-éilina: Travaux de rÈparation de routes 2023/S 186-580564 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: éilinsk samospr·vny kraj NumÈro national d'identification: 37808427 Adresse postale: KomenskÈho 48 Ville: éilina Code NUTS: SK031 éilinsk kraj Code postal: 01109 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Ivana Hodoöiov· Courriel: hodosiova@enteris.sk TÈlÈphone: +421 911545482 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zilinskazupa.sk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: region·lna samospr·va - org·n verejnej moci
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Rekonötrukcia cesty III/2152 Trnovo ñ Val?a, sek 2 NumÈro de rÈfÈrence: 2023/ZSK/03
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de rÈparation de routes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Predmetom z·kazky je rekonötrukcia a zosilnenie existuj cej cesty III/2152 v kumulatÌvnych stani?eniach (?alej v texte ckm) 0,908 - 3,063. Hlavn ?as? prav predstavuje ploönÈ doplnenie novej obrusnej asfaltovej vrstvy a lok·lna v mena podkladovej asfaltovej vrstvy, ako aj ?alöie pravy pre zlepöenie prev·dzkov ch vlastnostÌ komunik·cie a jej celkovej moderniz·cie. Na rieöenej trase cesty III/2152 dÙjde ku frÈzovaniu obrusnej vrstvy krytu vozovky priemernej hr bky. V intravil·ne je uvaûovanÈ s frÈzovanÌm hr bky 50 mm pre zachovanie pÙvodnej nivelety vozovky, v extravil·ne bude priemernÈ zrovn·vacie frÈzovanie hr bky 20 mm. V ?astiach v meny dvoch asfaltov ch vrstiev je uvaûovanÈ s frÈzovanÌm ?alöÌch 60 mm. V seku upadnutej krajnice bude doplnen· v mena podkladovej cementovej vrstvy a upraven bude prie?ny sklon vozovky.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 454 624.02 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SK031 éilinsk kraj Lieu principal d'exÈcution:
obec Rudinsk·, cesta III/2058
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom z·kazky je rekonötrukcia opornÈho m ru - stavebn objekt SO 201 a rekonötrukcia opornÈho m ru stavebn objekt SO 203 a s visiace stavebnÈ objekty SO 203-1, SO 203-2 a SO 203-3. Oporn m r bude budovan medzi cestou III/2058 a Rudinsk m potokom v intravil·ne obce Rudinsk·.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Podrobnosti s uvedenÈ niûöie.
II.2.14) Informations complÈmentaires Z·kazka bude financovan· z n·vratn ch zdrojov financovania spolo?nos?ou National Development Fund II., a. s., vo forme dlhodobÈho investi?nÈho veru, poskytnutÈho verejnÈmu obstar·vate?ovi na financovanie kapit·lov ch v davkov éilinskÈho samospr·vneho kraja opr·vnen ch n·kladov investi?n ch projektov v zmysle podmienok IntegrovanÈho region·lneho opera?nÈho programu 2014 2020, resp. in ch dota?n ch mechanizmov v moûnej kombin·cii s vlastn mi prostriedkami verejnÈho obstar·vate?a.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 086-264261
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: M - SILNICE SK s.r.o.
NumÈro national d'identification: 36833380 Adresse postale: Kysuck· cesta 3 Ville: éilina Code NUTS: SK031 éilinsk kraj Code postal: 01061 Pays: Slovaquie Courriel: milan.curaj@msilnice.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 530 165.13 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 454 624.02 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 426 552.50 EUR Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
pokladnÈ a krycie vrstvy z asfaltov ch zmesÌ, zemnÈ a b racie pr·ce, poskytnutie technickej a odbornej spÙsobilosti
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: rad pre verejnÈ obstar·vanie Adresse postale: Ruûov· dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie TÈlÈphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: rad pre verejnÈ obstar·vanie Adresse postale: Ruûov· dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie TÈlÈphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023 Rekonötrukcia cesty III/2152 Trnovo ñ Val?a, sek 2 27/09/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes