Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 10/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Galanta: Services de transport routier public

2021/S 40-100558  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Slovaquie-Galanta: Services de transport routier public

2021/S 040-100558

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 020-046200)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mesto Galanta
NumÈro national d'identification: 00305936
Adresse postale: MierovÈ n·mestie
Ville: Galanta
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Code postal: 924 01
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Marek Havaö
Courriel: klient@tenders.sk
TÈlÈphone: +421 221025897
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.galanta.sk

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Obstaranie dopravcu na poskytnutie sluûby pravidelnej autobusovej dopravy

NumÈro de rÈfÈrence: 01/GALANTA/SLUéBA

II.1.2)
Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom z·kazky je zabezpe?enie sluûby vn troöt·tnej pravidelnej autobusovej dopravy (mestskej hromadnej dopravy) na zemÌ mesta Galanta. ?alöie inform·cie s uvedenÈ v s ?aûn ch podkladoch.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 020-046200

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: D?ûka trvania z·kazky, r·mcovej dohody alebo dynamickÈho n·kupnÈho systÈmu

Au lieu de:

Obdobie: v intervale D·tum za?atia:
   1. 4.2021 D·tum ukon?enia: 31.3.2031

Lire:

Obdobie: v intervale D·tum za?atia:
   1. 6.2021 D·tum ukon?enia: 31.5.2031

NumÈro de section: II.2.11)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Inform·cie o opci·ch

Au lieu de:

D?ûku obdobia poskytnut ch sluûieb je moûnÈ v s lade s ?l. 4 ods. 3 a 4 Nariadenia 1370/2007 pod?a ktorÈho v prÌpade potreby sa vzh?adom na podmienky odpisovania aktÌv mÙûe doba platnosti zmluvy o sluûb·ch vo verejnom z·ujme pred?ûi najviac o 50 % (teda v uvedenom prÌpade o 5 rokov), ak dopravca sluûieb vo verejnom z·ujme poskytuje aktÌva v znamnÈ z h?adiska celkov ch aktÌv potrebn ch na v kon sluûieb osobnej dopravy, ktorÈ s predmetom zmluvy o sluûb·ch vo verejnom z·ujme, a ak s tieto aktÌva spojenÈ prevaûne so sluûbami osobnej dopravy, ktorÈ s predmetom zmluvy t·to Zmluva pred?ûen· o 50 %. V prÌpade pred?ûenia tejto Zmluvy formou dodatku, bude v zmysle uvedenÈho zmluvn mi stranami takÈto pred?ûenie zrealizovanÈ najneskÙr do 31.marca 2030.

Lire:

D?ûku obdobia poskytnut ch sluûieb je moûnÈ v s lade s ?l. 4 ods. 3 a 4 Nariadenia 1370/2007 pod?a ktorÈho v prÌpade potreby sa vzh?adom na podmienky odpisovania aktÌv mÙûe doba platnosti zmluvy o sluûb·ch vo verejnom z·ujme pred?ûi najviac o 50 % (teda v uvedenom prÌpade o p rokov), ak dopravca sluûieb vo verejnom z·ujme poskytuje aktÌva v znamnÈ z h?adiska celkov ch aktÌv potrebn ch na v kon sluûieb osobnej dopravy, ktorÈ s predmetom zmluvy o sluûb·ch vo verejnom z·ujme, a ak s tieto aktÌva spojenÈ prevaûne so sluûbami osobnej dopravy, ktorÈ s predmetom zmluvy t·to Zmluva pred?ûen· o 50 %. V prÌpade pred?ûenia tejto Zmluvy formou dodatku, bude v zmysle uvedenÈho zmluvn mi stranami takÈto pred?ûenie zrealizovanÈ najneskÙr do 31.m·ja 2030.

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lehota na predkladanie pon k alebo ûiadostÌ o ?as

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 10/03/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Podmienky na otv·ranie pon k

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 10/03/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public