Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 15/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice: Appareils de distribution et de commande électriques

2020/S 180-435516  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Slovaquie-Kosice: Appareils de distribution et de commande électriques 2020/S 180-435516 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Východoslovenská distribu?ná, a. s.
Numéro national d'identification: 36599361 Adresse postale: Mlynská 31 Ville: Kosice-mestská ?as Staré Mesto Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 040 01 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Keslerová Ivana Courriel: keslerova_ivana@vsdas.sk Téléphone: +421 907853957 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://vsds.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676 https://vsds.sk https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428080 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://vsds.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/38
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajsieho prostredia Numéro de référence: 760
II.1.2) Code CPV principal 31200000 Appareils de distribution et de commande électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Skrine sú ur?ené na rozpájanie a istenie káblových distribu?ných sietí s napätím nepresahujúcim 1000 V. Budú stabilne instalované vo vonkajsom prostredí na verejných miestach a obsluhované kvalifikovanými znalými osobami.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 267 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31213100 Boîtes de distribution
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK04 Východné Slovensko Lieu principal d'exécution:
Hlavný sklad Teplárenská 15, 040 12 Kosice
II.2.4) Description des prestations:
Skrine sú ur?ené na rozpájanie a istenie káblových distribu?ných sietí s napätím nepresahujúcim 1000 V. Budú stabilne instalované vo vonkajsom prostredí na verejných miestach a obsluhované kvalifikovanými znalými osobami.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 267 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
A) Podmienka ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. e), ze je oprávnený dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu.Uvedenú podmienku ú?asti preukáze uchádza?/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) dolozeným dokladom o oprávnení dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. B) Podmienka ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. f), ze nemá ulozený zákaz ú?asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone?ným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku ú?asti preukáze uchádza?/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) dolozeným ?estným vyhlásením. C) Podmienka ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. g), ze sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázate?ného za?atia verejného obstarávania závazného porusenia povinností v oblasti ochrany zivotného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva pod?a osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne ulozená sankcia, ktoré dokáze verejný obstarávate a obstarávate preukáza?. D) Podmienka ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. h), ze sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázate?ného za?atia verejného obstarávania závazného porusenia profesijných povinností, ktoré dokáze verejný obstarávate a obstarávate preukáza?. E) Uchádza?/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môze doklady pozadované na preukázanie splnenia podmienok ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. a) az f) zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradi predlozením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov pod?a § 152 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Obstarávate nevyzaduje.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Preukázanie splnenia podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti: A) Podmienka ú?asti pod?a § 34 ods. 1 písm. a).Uvedenú podmienku ú?asti preukazuje uchádza?/záujemca predlozením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých sluzieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberate?ov; dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejný obstarávate alebo obstarávate pod?a zákona o verejnom obstarávaní. Dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejný obstarávate alebo obstarávate pod?a ZoVO. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Minimálna úrove pozadovaná obstarávate?om pod?a bodu A) Zo zoznamu dodávok tovaru/poskytnutých sluzieb musí vyplýva?, ze záujemca v relevantnom období dodal tovar/poskytol sluzby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 100 000,- EUR bez DPH.
III.1.4) Rčgles et critčres objectifs de participation Liste et brčve description des rčgles et critčres:
Verejný obstarávate a obstarávate vylú?ia z verejného obstarávania uchádza?a alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, ze uchádza alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narusajúcu hospodársku sú?az, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení pouzitom ako výzva na sú?az.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Obstarávate vyzaduje zábezpeku vo výske 30 000,- EUR (slovom tridsa?tisíc EUR). Blizsie popísané v sú?azných podkladoch
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Predmet zákazky sa bude financova z prostriedkov Východoslovenská distribu?ná, a.s.. Fakturácia sa bude vykonáva pod?a platobných podmienok tak, ako je to uvedené v sú?azných podkladoch.
III.1.8) Forme juridique que devra revętir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
V prípade, ze je uchádza?om skupina hospodárskych subjektov, takýto uchádza je povinný predlozi doklad podpísaný vsetkými ?lenmi skupiny o nominovaní vedúceho ?lena oprávneného kona v mene ostatných ?lenov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádza?ov vyhodnotená ako úspesná, táto skupina bude povinná vytvori zdruzenie osôb pod?a relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik zdruzenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí by jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou ?as?ou sa bude na plnení podie?a a skuto?nos?, ze vsetci ?lenovia zdruzenia ru?ia za záväzky zdruzenia spolo?ne a nerozdielne.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Informácie o elektronickej aukcii sú blizsie uvedené v sú?azných podkladoch.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/10/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 28/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/10/2020 Heure locale: 14:00 Lieu:
Neverejné otváranie ponúk sa uskuto?ní elektronicky na adrese obstarávate?a.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Komunikácia medzi obstarávate?om a záujemcami/uchádza?mi sa uskuto??uje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpe?í trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac oh?adom komunikácie je uvedené v sú?azných podkladoch.
   2.  Komunika?ným jazykom v tejto verejnej sú?azi je slovenský jazyk.
   3.  Ponuka a ?alsie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia by predlozené v slovenskom jazyku alebo ?eskom jazyku, pokia nie je ur?ené inak.
   4.  Uchádza pre splnenie poziadaviek na predmet zákazky predlozí okrem pozadovaných dokladov uvedených v sú?azných podkladoch aj 1 ks VZORKY zo skrine uvedenej v sú?azných podkladoch.
   5.  Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému Eranet. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávate?a. Viac oh?adom komunikácie je uvedené v sú?azných podkladoch. Záujemcovia/uchádza?i sú povinní sa oboznámi s danými informáciami a zoh?adni ich pri predkladaní ponúk.
   6.  Úspesný uchádza?, jeho subdodávatelia pod?a § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na ú?ely poskytnutia riadnej sú?innosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody by zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z.
   7.  Obstarávate si vyhradzuje právo moznosti zrusi pouzitý postup zadávanie zákazky pod?a § 57 zákona a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijate?né, prípadne ak presiahnu finan?nú ?iastku ur?enú obstarávate?om na predmet zákazky.
   8.  Obstarávate si vyhradzuje právo primerane pred?zi lehotu viazanosti ponúk a o tejto skuto?nosti informuje vsetkých uchádza?ov.
   9.  Obstarávate odporú?a záujemcom priebezne sledova profil obstarávate?a (odkaz uvedený v bode I. výzvy), na ktorom obstarávate bude uverej?ova vsetky dôlezité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania. 10. Hospodársky subjekt môze predbezne nahradi doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti Jednotným európskym dokumentom pod?a § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok ú?asti predkladajú uchádza?i obstarávate?ovi pod?a § 55 ods. 1 zákona v ?ase a spôsobom, ur?eným obstarávate?om. 11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. https://vsds.eranet.sk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10 Ville: Bratislava Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31200000 - Appareils de distribution et de commande électriques 
31213100 - Boîtes de distribution