Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 20/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice:Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygične

2023/S 55-158922  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Slovaquie-Kosice: Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygične 2023/S 055-158922 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Kosice Numéro national d'identification: 00606707 Adresse postale: Rastislavova 43 Ville: Kosice - mestská ?as? Juh Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04190 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Katarína Kupcová Courriel: katarina.kupcova@unlp.sk Téléphone: +421 556153146 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295 Adresse du profil d'acheteur: http://www.unlp.sk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/461509 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II Numéro de référence: UNLP-2023-50-NZ-VS
II.1.2) Code CPV principal 33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygične
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je dodanie nového, nerepasovaného a nepouzívaného endoskopického prístrojového vybavenia pre novo zria?ované endoskopické centrum : automatický dezinfektor jednokomorový, automatický dezinfektor dvojkomorový a tranzientný elastograf. Predmet zákazky musí by? v bezchybnom stave a musí zodpoveda? vsetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddelite?nou sú?as?ou zákazky je doprava do miesta dodania, vylozenie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie uzívate?skej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné pouzívanie predmetu zákazky na stanovený ú?el v súlade so vsetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (instalácia) s vydaním potvrdenia o instalácii, odskúsanie funk?nosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúsky (preberacej skúsky), odborné zaskolenie personálu, ako aj poskytovanie autorizovaného záru?ného servisu v d?zke 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických specifikácií a poziadaviek verejného obstarávate?a na predmet zákazky, tvorí Prílohu ?. 6 Specifikácia predmetu zákazky a samostatnú ?as? C. Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 200 177.50 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Automatický dezinfektor jednokomorový
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51410000 Services d'installation de matériel médical 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Kosice, II. Interná klinika, pracovisko Tr. SNP 1, 040 11 Kosice.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je dodanie jednokomorového automatického dezinfektora v po?te 1 ks.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 20 377.50 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Automatický dezinfektor dvojkomorový
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51410000 Services d'installation de matériel médical 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Kosice, II. Interná klinika, pracovisko Tr. SNP 1, 040 11 Kosice.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je dodanie dvojkomorového automatického dezinfektora v po?te 1 ks.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 44 800.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tranzientný elastograf
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124100 Appareils de diagnostic 51410000 Services d'installation de matériel médical 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Kosice, II. Interná klinika, pracovisko Tr. SNP 1, 040 11 Kosice.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je dodanie tranzientného elastografu v po?te 1 ks.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 135 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Uchádza? musí sp??a? podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a ustanovenia § 32 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáze pod?a § 32 ods. 2 ZVO predlozením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osved?ených kópií vo formáte .pdf Uchádza? zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov (?alej len "ZHS") vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môze doklady pozadované pod?a § 32 ods. 1 písm. a) az f) ZVO nahradi? predlozením informácie o jeho zapísaní do ZHS, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do ZHS pod?a § 152 ZVO Uchádza? môze pod?a § 39 ZVO predbezne nahradi? doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (?alej len "JED"). Podmienky ú?asti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v sú?azných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Neuplat?uje sa
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Uchádza? musí sp??a? podmienky ú?asti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Splnenie podmienok ú?asti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádza? preukáze - pod?a § 34 ods. 1 písm. a)zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberate?ov, dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejný obstarávate? alebo obstarávate? pod?a ZVO. Uchádza? môze pod?a § 39 ZVO predbezne nahradi? doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om prostredníctvom JED. Podmienky ú?asti preukazujúce technickú spôsobilos? alebo odbornú spôsobilos? sú kompletne uvedené v sú?azných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Verejný obstarávate? pozaduje predlozi? referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo porovnate?ného charakteru ako je ?as? predmetu zákazky, na ktorú uchádza? predkladá ponuku.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/04/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/12/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/04/2023 Heure locale: 11:30 Lieu:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Kosice, Rastislavova 43, 043 90 Kosice, Riadite?stvo - zasada?ka na
   1.  poschodí. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods. 2 ZVO verejné, t.j. s ú?as?ou uchádza?ov, ktorí predlozili ponuku, v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávate? najneskôr do piatich pracovných dní odo d?a otvárania ponúk posle vsetkým uchádza?om, ktorí predlozili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
1/ Verejná sú?az sa realizuje postupom pod?a § 66 ods. 7 písm. b) ZVO 2 / Komunikácia medzi verejným obstarávate?om, záujemcami/uchádza?mi bude prebieha? výlu?ne prostredníctvom elektronického komunika?ného rozhrania systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary 3/ Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 4/ Zábezpeka ponuky sa nevyzaduje. 5/ Uchádza? môze v zmysle § 39 ZVO predbezne nahradi? doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). 6/Skuto?nosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v sú?azných podkladoch, sa riadia príslusnými ustanoveniami ZVO v platnom znení. 7/ Predmetné verejné obstarávanie nie je: zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani obstaraním zameraným na sociálne aspekty. https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38511/summary
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Prístrojové vybavenie endoskopického centra II 20/04/2023 17/03/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
33124100 - Appareils de diagnostic 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygične 
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical 
51410000 - Services d'installation de matériel médical 
60000000 - Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)