Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2022/S 56-146373  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Slovaquie-Kosice: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2022/S 056-146373 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, Rektorát Numéro national d'identification: 00397768 Adresse postale: Srobárova 2 Ville: Kosice - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04180 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Natália Fabiánová Courriel: natalia.fabianova@upjs.sk Téléphone: +421 552341583 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.upjs.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Laboratórne prístroje Numéro de référence: DNS LAB PR 18 - NANOVIR
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je nákup laboratórnych prístrojov pre Univerzitu Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, potrebných na realizáciu výskumu definovaného v projekte Nano?astice pre riesenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR), kód projektu ITMS2014+ 313011AUW7, ?íslo zmluvy o NFP 089/2021/OPII/VA. Podrobný opis a specifikácia pozadovaných vlastností, rozsah a ?alsie súvisiace sluzby jednotlivých poloziek sú uvedené v Prílohe ?. 1 kúpnej zmluvy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 135 094.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Laboratórny potenciostat
Lot nş: 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
UPJS v Kosiciach, Prírodovedecká fakulta, ÚFV, Park Angelinum 9, 041 54 Kosice
II.2.4) Description des prestations:
Podrobný opis a mnozstvo jednotlivých poloziek sú uvedené v prílohe ?.1 kúpnej zmluvy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Názov projektu: Nano?astice pre riesenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR); kód projektu ITMS2014+: 313011AUW7; opera?ný program: Integrovaná infrastruktúra; ?íslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 089/2021/OPII/VA
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je predávajúci povinný strpie? výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a sluzbami kedyko?vek po?as platnosti a ú?innosti kúpnej zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnú? im vsetku potrebnú sú?innos?. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary), b) Ministerstvo skolstva, vedy, výskumu a sportu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary), c) Výskumná agentúra, d) Najvyssí kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifika?ný orgán a nimi poverené osoby, e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, g) Orgán zabezpe?ujúci ochranu finan?ných záujmov EÚ, h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) az f) v súlade s príslusnými právnymi predpismi SR a EÚ. Kúpna zmluva, spolufinancovaná z NFP EÚ, podlieha po jej uzatvorení povinnej administratívnej a finan?nej kontrole zo strany poskytovate?a NFP a plnenie zmluvy bude mozné az po ukon?ení tejto kontroly s kladným výsledkom. Ak výsledok uvedenej kontroly nebude zo strany poskytovate?a NFP kladný a výsledky administratívnej a finan?nej kontroly neumoznia financovanie výdavkov, vzniknutých na základe tejto zmluvy, kupujúci má právo okamzite odstúpi? od kúpnej zmluvy bez akýchko?vek sank?ných dôsledkov.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zariadenie na stúdium povrchových vlastností metódou sorpcie/desorpcie
Lot nş: 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
UPJS v Kosiciach, Prírodovedecká fakulta, ÚCHV, Moyzesova 11, 041 54 Kosice
II.2.4) Description des prestations:
Podrobný opis a mnozstvo jednotlivých poloziek sú uvedené v prílohe ?.1 kúpnej zmluvy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Názov projektu: Nano?astice pre riesenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR); kód projektu ITMS2014+: 313011AUW7; opera?ný program: Integrovaná infrastruktúra; ?íslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 089/2021/OPII/VA
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je predávajúci povinný strpie? výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a sluzbami kedyko?vek po?as platnosti a ú?innosti kúpnej zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnú? im vsetku potrebnú sú?innos?. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary), b) Ministerstvo skolstva, vedy, výskumu a sportu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary), c) Výskumná agentúra, d) Najvyssí kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifika?ný orgán a nimi poverené osoby, e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, g) Orgán zabezpe?ujúci ochranu finan?ných záujmov EÚ, h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) az f) v súlade s príslusnými právnymi predpismi SR a EÚ. Kúpna zmluva, spolufinancovaná z NFP EÚ, podlieha po jej uzatvorení povinnej administratívnej a finan?nej kontrole zo strany poskytovate?a NFP a plnenie zmluvy bude mozné az po ukon?ení tejto kontroly s kladným výsledkom. Ak výsledok uvedenej kontroly nebude zo strany poskytovate?a NFP kladný a výsledky administratívnej a finan?nej kontroly neumoznia financovanie výdavkov, vzniknutých na základe tejto zmluvy, kupujúci má právo okamzite odstúpi? od kúpnej zmluvy bez akýchko?vek sank?ných dôsledkov.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Un systčme d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 243-596574
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: DNS LAB PR 18 - NANOVIR - KZ 104/2022
Lot nş: 01 Intitulé:
Laboratórny potenciostat
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRAGOLAB s.r.o.
Numéro national d'identification: 31352839 Adresse postale: Drie?ova 34 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 82102 Pays: Slovaquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 699.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: DNS LAB PR 18 - NANOVIR - KZ 103/2022
Lot nş: 02 Intitulé:
Zariadenie na stúdium povrchových vlastností metódou sorpcie/desorpcie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 31436820 Adresse postale: Jánosíkova 1827/65 Ville: Sa?a Code NUTS: SK023 Nitriansky kraj Code postal: 92701 Pays: Slovaquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 128 395.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Postupom a v lehotách pod?a zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Slovaquie-Kosice: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)Type d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 21/03/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)