Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 25/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice: Imprimantes et traceurs

2022/S 18-043027  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Slovaquie-Kosice: Imprimantes et traceurs 2022/S 018-043027 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mesto Kosice Numéro national d'identification: 00691135 Adresse postale: Trieda SNP 48/A Ville: Kosice-Západ Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04011 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ladislav Dzurus Courriel: ladislav.dzurus@kosice.sk Téléphone: +421 915503058 Fax: +421 556436288 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kosice.sk/sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436574 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Tatra Tender s.r.o.
Numéro national d'identification: 44119313 Adresse postale: Kr?méryho 16 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 81104 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Ing. Lucia Cencerová Courriel: sp@tatratender.sk Téléphone: +421 905992080 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kosice.sk/sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17130/summary
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Samospráva
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Prenájom tla?ových zariadení a súvisiace sluzby Numéro de référence: MK/A/2022/09723
II.1.2) Code CPV principal 30232100 Imprimantes et traceurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom "Prenájom tla?ových zariadení a súvisiace sluzby" (?alej len predmet zákazky). Podrobnejsie informácie sú uvedené v ?asti B. Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 374 597.14 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79820000 Services relatifs ŕ l'impression 72263000 Services d'implémentation de logiciels 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels 72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Magistrát Mesta Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je operatívny prenájom 34 ks tla?ových zariadení pod?a specifikácie v prílohe ?. B.1 (Specifikácia tla?ových zariadení týchto sú?azných podkladov) a súvisiace sluzby pre zabezpe?enie tla?e, kopírovania a skenovania po?as 60 mesiacov (t.j. 5 (pä?) rokov) odo d?a uvedenia zariadení do prevádzky úspesným uchádza?om (?alej ako doba nájmu) s moznos?ou jej pred?zenia, resp. zmeny na dobu neur?itú v súlade s podmienkami rámcovej dohody. Verejný obstarávate? ?alej pozaduje dodanie a implementáciu nástroja pre centrálny manazment tla?ového prostredia, jeho licen?né krytie a taktiez postimplementa?nú podporu celého predmetu obstarávania. Verejný obstarávate? upres?uje, ze tla?ové zariadenia bude vyuzíva? az 500 IT pouzívate?ov. Podrobnejsie informácie sú uvedené v ?asti B. Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 374 597.14 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Trvanie rámcovej dohody je 48 mesiacov, pri?om doba trvania nájmu tla?ových zariadení (tla?ové zariadenia budú objednávané verejným obstarávate?om po?as doby trvania rámcovej dohody) bude 60 mesiacov s moznos?ou jej pred?zenia, resp. zmeny na dobu neur?itú.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
1 Tejto verejnej sú?aze sa môze zú?astni? len ten, kto sp??a podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. 2 Spôsob preukázania splnenia podmienok pod?a § 32 ods. 1 ZVO:
   2. 1 Uchádza? preukáze splnenie podmienok ú?asti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (?alej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
   2. 2 Uchádza?, ktorý nie je zapísaný v ZHS pod?a § 152 ZVO preukáze splnenie podmienok ú?asti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO. 3 Ak uchádza? alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a stát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode
   1. 2.2 vyssie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, mozno ich nahradi? ?estným vyhlásením pod?a predpisov platných v státe jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 4 Ak právo státu uchádza?a alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje institút ?estného vyhlásenia, môze ho nahradi? vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou institúciou alebo obchodnou institúciou pod?a predpisov platných v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádza?a alebo záujemcu. 5 Verejný obstarávate? informuje záujemcov, ze v prípade podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO je oprávnený pouzi? údaje z informa?ného systému verejnej správy pod?a osobitného predpisu (zákon ?. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znizovanie administratívnej zá?aze vyuzívaním informa?ných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádza?ov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona ?. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikate?ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádza? alebo záujemca na?alej povinný predlozi? doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok ú?asti týkajúcich sa osobného postavenia. 6 Podrobnosti k podmienkam ú?asti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Capacité économique et financičre Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Vsetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v sú?azných podkladoch.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
Trvanie rámcovej dohody nepresiahne 48 mesiacov. Doba trvania nájmu tla?ových zariadení (tla?ové zariadenia budú objednávané verejným obstarávate?om po?as doby trvania rámcovej dohody) bude 60 mesiacov s moznos?ou jej pred?zenia, resp. zmeny na dobu neur?itú.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/02/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque, slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/12/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/02/2022 Heure locale: 14:00 Lieu:
Otváranie ponúk sa uskuto?ní d?a 25.02.2022 o 14:00 hod.na adrese: Tatra Tender s. r. o., Kr?méryho 16, 811 04 Bratislava Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa uskuto?ní elektronicky - online. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totozná zálozka ako pri predkladaní ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môze zú?astni? iba uchádza?, ktorého ponuka bola predlozená v lehote na predkladanie ponúk. https://josephine.proebiz.com/
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Verejný obstarávate? bude pri komunikácii s uchádza?mi, resp. záujemcami, postupova? v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunika?ného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejko?vek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávate?om a uchádza?mi, resp. záujemcami, po?as celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebieha? v slovenskom jazyku. ?alsie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v sú?azných podkladoch.
   2.  Poziadavky ustanovujúce spôsob predlozenia ponúk a ich obsah sú uvedené v ?asti A. sú?azných podkladov.
   3. Verejný obstarávate? neuzavrie zmluvu s uchádza?om, ktorý má povinnos? zapisova? sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia pod?a osobitného predpisu, ktorí majú povinnos? zapisova? sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
   4.  Verejný obstarávate? uplat?uje podmienku pod?a § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
   5.  Verejný obstarávate? na tomto mieste uvádza, ze pre ur?enie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávate? v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpe?ené dodrzanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej sú?aze.
   6.  Predmetné verejné obstarávanie nie je vzh?adom na podmienky ú?asti, technické specifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
   7.  Referen?ným obdobím pre stanovenie výsky predpokladanej hodnoty zákazky (uvedenej v bodoch II.1.4) a II.2.6) tohto oznámenia) je obdobie 48 mesiacov v súlade s ustanovením § 6 ods. 6 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Revízne postupy sú definované v zákone ?. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Slovaquie-Kosice: Imprimantes et traceursType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 25/02/2022 26/01/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
30232100 - Imprimantes et traceurs 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
79820000 - Services relatifs ŕ l'impression