Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 14/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice: Panneaux d'information

2021/S 199-519158  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Slovaquie-Kosice: Panneaux d'information

2021/S 199-519158

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 109-286708)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: eurobus, a.s.
Numéro national d'identification: 36211079
Adresse postale: Stani?né námestie
Ville: Kosice - mestská ?as Staré Mesto
Code NUTS: SK042 Kosický kraj
Code postal: 04204
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Lukás Klibáni
Courriel: lukas@sqm.sk
Téléphone: +421 904746992
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2508
Adresse du profil d'acheteur: http://www.eurobus.sk/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Tarifno-informa?né zabezpe?enie integrovaného dopravného systému západnej ?asti Kosického samosprávneho kraja

II.1.2)
Code CPV principal
35261000 Panneaux d'information

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: Logický celok 1: Palubný po?íta PAD a MHD Logický celok 2: Personaliza?né pracovisko pre grafickú a elektronickú personalizáciu bezkontaktných ?ipových kariet Logický celok 3: Aplikácia alebo HW zariadenie pre kontrolnú ?innos dopravcu - kontrola cestovných lístkov Logický celok 4: Vozidlový kamerový systém PAD a MHD Logický celok 5: Vozidlový panelový informa?ný systém PAD a MHD Logický celok 6: Verejná WIFI sie PAD a MHD vo vozidlePredmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 109-286708

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: ODDIEL IV

Lot nº: IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as

Au lieu de:

08.07.2021 13:00

Lire:

14.10.2021 o 13:00 hod

Numéro de section: ODDIEL IV

Lot nº: IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk: Dátum a ?as

Au lieu de:

09.07.2021 10:00

Lire:

15.10.2021 o 10:00

Numéro de section: ODDIEL IV

Lot nº: IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk: Miesto

Au lieu de:

eurobus, a.s., Stani?né námestie 9, 042 04 Kosice - mestská ?as Staré Mesto

Lire:

Otváranie ponúk sa uskuto?ní ONLINE prostredníctvom aplikácie Jitsi Meet na internetovej adrese https://meet.jit.si/. ?alsie informácie sú uvedené v SP po vysvetlení ?.7.

https://meet.jit.si/
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30231100 - Terminaux informatiques 
30232000 - Périphériques (appareils) 
30237200 - Accessoires informatiques 
35261000 - Panneaux d'information 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information