Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice: Plantation d'arbres par ensemencement

2022/S 52-136025  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Slovaquie-Kosice: Plantation d'arbres par ensemencement 2022/S 052-136025 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mesto Kosice Numéro national d'identification: 00691135 Adresse postale: Trieda SNP 48/A Ville: Kosice-Západ Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04011 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Martin Vasko Courriel: martin.vasko@kosice.sk Téléphone: +421 918937366 Fax: +421 556419320 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kosice.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6915
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: samospráva
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonstrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta Numéro de référence: MK/A/2022/08069
II.1.2) Code CPV principal 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Náhradná výsadba bude vysadená na plochách vo vlastníctve Mesta Kosice. Ve?kos? stromov bude sp??a? parametre vzrastlých drevín (predpestované) s obvodom kme?a 16/18 cm, so zalozenou korunkou vo výske 2,20 m s predpísanou podchodnou výskou. Na náhradné výsadby sa pouzívajú skôlkárske výpestky I. triedy akosti, t. z. musia by? zdravé, bez chorôb a skodcov, ich habitus (vzrast a vzh?ad), musí zodpoveda? znakom daného druhu (kultivaru), musí by? bez deformácií a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického poskodenia, s nesúdrzným balom alebo nádobou. Výsadby stromov budú urobené v riadnom agrotechnickom termíne - odporú?a sa aby výsadba zrealizovala v jesennom období v mesiacoch september az november (do nástupu mrazov), v prípade, ze bude nutné výsadby robi? na jar tak v mesiacoch marec az apríl. Projektová dokumentácia (spracovate? - Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.) riesi návrh výsadby stromov na lokalitách, na vopred zameraných plochách, návrh sortimentu drevín a prispôsobenie výsadby v nadväznosti na vedenia inzinierskych sietí na jednotlivých lokalitách. Výsadby drevín v celom riesenom území musia respektova? existujúce a navrhované inzinierske siete a ich ochranné pásma. Pred za?iatkom realizácie sadovníckych prác je potrebné aby zhotovite? zabezpe?il vytý?enie podzemných inzinierskych sietí v teréne ich správcami, aby nedoslo k ich poskodeniu pri výsadbe. Miesta výsadby sú orienta?ne vyzna?ené vo výsadbovom pláne presné miesta výsadby budú ur?ené az po vytý?ení podzemných vedení sietí.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 383 963.92 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonstrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
územie Mesta Kosice, lokality: Lokalita ?. 1: ul. Jána Pavla II., KVP, Lokalita ?. 4: Moskovská trieda ul. Jasuschova, KVP, Lokalita ?. 6: ul. Povrazová, KVP
II.2.4) Description des prestations:
Náhradná výsadba bude vysadená na plochách vo vlastníctve Mesta Kosice. Ve?kos? stromov bude sp??a? parametre vzrastlých drevín (predpestované) s obvodom kme?a 16/18 cm, so zalozenou korunkou vo výske 2,20 m s predpísanou podchodnou výskou. Na náhradné výsadby sa pouzívajú skôlkárske výpestky I. triedy akosti, t. z. musia by? zdravé, bez chorôb a skodcov, ich habitus (vzrast a vzh?ad), musí zodpoveda? znakom daného druhu (kultivaru), musí by? bez deformácií a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického poskodenia, s nesúdrzným balom alebo nádobou. Výsadby stromov budú urobené v riadnom agrotechnickom termíne - odporú?a sa aby výsadba zrealizovala v jesennom období v mesiacoch september az november (do nástupu mrazov), v prípade, ze bude nutné výsadby robi? na jar tak v mesiacoch marec az apríl.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Kód projektu v ITMS2014+: 302011AFK8 Opera?ný program: Integrovaný regionálny opera?ný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os:
   1.  Bezpe?ná a ekologická doprava v regiónoch Specifický cie?:
   1. 1 Zlepsenie dostupnosti k cestnej infrastruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonstrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
územie Mesta Kosice, lokality: Lokalita ?. 2: priestor za Multi hala navrhovaná prepojovacia komunikácia Popradská- Alejová-Gemerská, Lokalita ?. 7: Západ Park za Sladov?ou
II.2.4) Description des prestations:
Náhradná výsadba bude vysadená na plochách vo vlastníctve Mesta Kosice. Ve?kos? stromov bude sp??a? parametre vzrastlých drevín (predpestované) s obvodom kme?a 16/18 cm, so zalozenou korunkou vo výske 2,20 m s predpísanou podchodnou výskou. Na náhradné výsadby sa pouzívajú skôlkárske výpestky I. triedy akosti, t. z. musia by? zdravé, bez chorôb a skodcov, ich habitus (vzrast a vzh?ad), musí zodpoveda? znakom daného druhu (kultivaru), musí by? bez deformácií a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického poskodenia, s nesúdrzným balom alebo nádobou. Výsadby stromov budú urobené v riadnom agrotechnickom termíne - odporú?a sa aby výsadba zrealizovala v jesennom období v mesiacoch september az november (do nástupu mrazov), v prípade, ze bude nutné výsadby robi? na jar tak v mesiacoch marec az apríl.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Kód projektu v ITMS2014+: 302011AFK8 Opera?ný program: Integrovaný regionálny opera?ný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os:
   1.  Bezpe?ná a ekologická doprava v regiónoch Specifický cie?:
   1. 1 Zlepsenie dostupnosti k cestnej infrastruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonstrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
územie Mesta Kosice, lokality: Lokalita ?.9: Sídl.N/jazerom-kriz. N.Kapustníky-Slanecká, Lokalita ?.11: Krásna-ZS Sv. M. Krizina, areál ZS Lokal. ?.12: Sídl. N/jazerom medzi MS Dneperská a ul.Uralskou
II.2.4) Description des prestations:
Náhradná výsadba bude vysadená na plochách vo vlastníctve Mesta Kosice. Ve?kos? stromov bude sp??a? parametre vzrastlých drevín (predpestované) s obvodom kme?a 16/18 cm, so zalozenou korunkou vo výske 2,20 m s predpísanou podchodnou výskou. Na náhradné výsadby sa pouzívajú skôlkárske výpestky I. triedy akosti, t. z. musia by? zdravé, bez chorôb a skodcov, ich habitus (vzrast a vzh?ad), musí zodpoveda? znakom daného druhu (kultivaru), musí by? bez deformácií a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického poskodenia, s nesúdrzným balom alebo nádobou. Výsadby stromov budú urobené v riadnom agrotechnickom termíne - odporú?a sa aby výsadba zrealizovala v jesennom období v mesiacoch september az november (do nástupu mrazov), v prípade, ze bude nutné výsadby robi? na jar tak v mesiacoch marec az apríl.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Kód projektu v ITMS2014+: 302011AFK8 Opera?ný program: Integrovaný regionálny opera?ný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os:
   1.  Bezpe?ná a ekologická doprava v regiónoch Specifický cie?:
   1. 1 Zlepsenie dostupnosti k cestnej infrastruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 246-650508
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2022000467
Lot nş: 1 Intitulé:
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonstrukcia a modernizácia cesty II/55Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonstrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta2 - Slanecká cesta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Záhradníctvo HEDERA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47071974 Adresse postale: 147 Ville: Povina Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 02333 Pays: Slovaquie Courriel: erika.nechalova@zahradnictvo.sk Téléphone: +421 911117449 Adresse internet: www.zahradnictvo-hedera.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 214 291.71 EUR Valeur totale du marché/du lot: 227 606.06 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2022000486
Lot nş: 2 Intitulé:
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonstrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Záhradníctvo HEDERA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47071974 Adresse postale: 147 Ville: Povina Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 02333 Pays: Slovaquie Courriel: erika.nechalova@zahradnictvo.sk Téléphone: +421 911117449 Adresse internet: www.zahradnictvo-hedera.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 74 033.70 EUR Valeur totale du marché/du lot: 79 060.43 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2022000487
Lot nş: 3 Intitulé:
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonstrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Záhradníctvo HEDERA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47071974 Adresse postale: 147 Ville: Povina Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 02333 Pays: Slovaquie Courriel: erika.nechalova@zahradnictvo.sk Téléphone: +421 911117449 Adresse internet: www.zahradnictvo-hedera.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 67 932.26 EUR Valeur totale du marché/du lot: 77 297.43 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Slovaquie-Kosice: Plantation d'arbres par ensemencementType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 15/03/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement