Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice:Services d'architecture

2023/S 193-605192  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Slovaquie-Kosice: Services d'architecture 2023/S 193-605192 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kosický samosprávny kraj Numéro national d'identification: 35541016 Adresse postale: Námestie Maratónu mieru 1 Ville: Kosice - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04266 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Tomás Zvada Courriel: tomas.zvada@ultimaratio.sk Téléphone: +421 911476634 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://web.vucke.sk/sk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3143
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tokajský institút - projektová dokumentácia Numéro de référence: HUR000040
II.1.2) Code CPV principal 71200000 Services d'architecture
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpo?tu a výkazu výmer a sú?innos? pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môze nasta? pri zabezpe?ovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotovite?a stavby, zabezpe?enie súhlasných vyjadrení vsetkých dotknutých orgánov státnej správy a institúcií potrebných k vydaniu stavebného povolenia a výkon autorského dozoru projektanta v priebehu realizácie stavby v rozsahu 100 hodín pre projekt: Tokajský institút - projektová dokumentácia, v rámci výzvy: SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Výzvy na predkladanie ZoNFP - Výzva na predkladanie ZoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ú?elom je získa? projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie pre realizáciu projektového zámeru schváleného pre projekt: Tokajský institút - projektová dokumentácia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 159 900.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 71314300 Services de conseil en rendement énergétique 71300000 Services d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Stredná odborná skola agrotechnických a gastronomických sluzieb Agrártechnikai és Gaztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, Hlavná 232/14, Vini?ky
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpo?tu a výkazu výmer a sú?innos? pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môze nasta? pri zabezpe?ovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotovite?a stavby, zabezpe?enie súhlasných vyjadrení vsetkých dotknutých orgánov státnej správy a institúcií potrebných k vydaniu stavebného povolenia a výkon autorského dozoru projektanta v priebehu realizácie stavby v rozsahu 100 hodín pre projekt: Tokajský institút - projektová dokumentácia, v rámci výzvy: SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Výzvy na predkladanie ZoNFP - Výzva na predkladanie ZoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ú?elom je získa? projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie pre realizáciu projektového zámeru schváleného pre projekt: Tokajský institút - projektová dokumentácia.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Výzva: SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Výzvy na predkladanie ZoNFP - Výzva na predkladanie ZoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
II.2.14) Informations complémentaires Od uchádza?a predkladajúceho ponuku sa pozaduje zlozenie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výske: 3 500,00 EUR. Informácie o spôsobe zlozenia zábezpeky sú uvedené v sú?azných podkladoch.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 101-318962
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OON Design s.r.o.
Numéro national d'identification: 48208761 Adresse postale: Slovenskej jednoty 1699/48 Ville: Kosice-Staré Mesto Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04001 Pays: Slovaquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 164 500.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 159 900.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'ętre sous-traitée Valeur hors TVA: 15 990.00 EUR Proportion: 10 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
statika
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/10/2023 Tokajský institút - projektová dokumentácia 06/10/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
71200000 - Services d'architecture 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 
71300000 - Services d'ingénierie 
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique 
71320000 - Services de conception technique