Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 10/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice: Travaux de construction

2022/S 18-042670  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/01/2022
S18
Slovaquie-Kosice: Travaux de construction

2022/S 018-042670

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 203-529137)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dopravný podnik mesta Kosice, akciová spolo?nos?
Numéro national d'identification: 31701914
Adresse postale: Bardejovská
Ville: Kosice-Západ
Code NUTS: SK042 Kosický kraj
Code postal: 04329
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Vratislav Sindler, PhD.
Courriel: vratislav.sindler@Idpmk.sk
Téléphone: +421 556407800
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dpmk.sk
Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
MUZ II - Modernizácia údrzbovej základne v Kosiciach, realizácia - 2 etapa

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Dopravný podnik mesta Kosice, akciová spolo?nos?, so sídlom v Kosiciach (?alej DPMK) zabezpe?uje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu v Kosiciach. Svoje sluzby poskytuje nielen obyvate?om mesta Kosice, ale aj cestujúcim z prímestských ?astí. K 30.092019 disponovala vozovým parkom s po?tom 98 elektri?iek. Elektri?ková doprava tvorí jednu z hlavných zloziek verejnej dopravy v meste. Medzi významné trate patria tieto úseky: trasa k zelezni?nej stanici Kosice, trasa pozd?z Triedy SNP na sídliskuZápad, trasa na sídlisku Nad Jazerom, elektri?ková tra? spájajúca intravilán mesta Kosice s U.S. Steel v mestskej ?asti Saca. Dopravná sie? verejnej hromadnej dopravy predstavovala u elektri?kovej dopravy celkove 33,7 km. Na tejto sieti bolo 49 elektri?kových zastávok. Centrum elektri?kovej dopravy je elektri?kové depo, resp. elektri?kový areál, na Bardejovskej ulici. Tento areál bol postavený v 60-tych rokoch, ke? sa v Kosiciach rozsirovala elektri?ková doprava z centra aj do ostatných mestských ?astí. Areál nebol od tej doby zásadne rekonstruovaný, vzdy sa jednalo len o riesenie akútnych problémov v konkrétnych prevádzkach. Areál nebol koncep?ne modernizovaný. Z poh?adu uzívate?ského je areál morálne opotrebovaný a zastaraný. To sa týka jednak ko?ajovej ?asti, ako aj stavebného, ?i technologického vybavenia jednotlivých prevádzok. Technologické vybavenie dielní je pôvodné zo ses?desiatych rokov minulého storo?ia, pre nové elektri?ky je teda nevyhovujúce. Nevyhovujúca je aj d?zka kanálov pre prístup k podvozkom v dielni ?azkých opráv, ktoré sú stavané pre standardné 15 metrové sólo elektri?ky. Elektri?ky dlhsie ako 15 m nie je mozno zdvihnú? na standardných zdvihákoch, pri údrzbe sa preto musí improvizova? v priestoroch iného zamerania (klampiarska diel?a, výpravná hala a podobne). V súvislosti s modernizáciou elektri?kového vozového parku boli dodané vozidlá dlhsie, nez pouzívané vozidlá (15 m). Ke?ze d?zka vozidla je limitujúcim faktorom pre vä?sinu prevádzok v rámci areálu DPMK, nové vozidlá si vyzadujú úpravy v týchto prevádzkach. Z dôvodu zmeny vozového parku je nutné vybudova? novú halu opráv s technológiou (II. etapa). Z ko?ajovej ?asti je nutné vybudova? ko?ajové napojenie nového objedktu haly údrzby. K tomu je nutné zrealizova? prislúchajúcu infrastruktúru (trak?né vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 203-529137

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as?

Au lieu de:

Date: 24/01/2022

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 10/02/2022

Heure locale: 23:59

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 25/01/2022

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 11/02/2022

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Slovaquie-Kosice: Travaux de constructionType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 10/02/2022 26/01/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
34946110 - Rails 
34946223 - Tringles de manœuvre d'aiguille 
35120000 - Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité 
35121000 - Équipement de sécurité 
35121700 - Systèmes d'alarme 
35125300 - Caméras de sécurité 
39100000 - Mobilier 
39150000 - Mobilier et équipements divers 
39151200 - Établis 
42413000 - Crics et appareils de levage pour véhicules 
42414000 - Grues, portiques mobiles et chariots équipés d'une grue 
42416300 - Dispositifs de levage 
42620000 - Tours, machines à aléser et à fraiser 
42636000 - Presses 
42650000 - Outils à main pneumatiques ou à moteur 
42670000 - Pièces et accessoires de machines-outils 
42912310 - Appareils de filtration de l'eau 
43800000 - Équipement d'atelier 
43830000 - Outils à moteur 
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45112700 - Travaux d'aménagement paysager 
45213350 - Travaux de construction de bâtiments liés à plusieurs modes de transport 
45223110 - Installation de structures en métal 
45223210 - Ossatures métalliques 
45231112 - Installation de réseau de conduites 
45234126 - Travaux de construction de lignes de tramway 
45234127 - Travaux de construction de dépôts de tramway 
45262310 - Travaux de mise en œuvre de béton armé 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45315100 - Installations électrotechniques 
45330000 - Travaux de plomberie 
45421110 - Pose d'encadrements de portes et de fenêtres 
45431000 - Carrelages 
51514000 - Services d'installation de machines diverses à usage général 
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
71320000 - Services de conception technique