Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Kosice: Travaux de construction d'artčres de grande circulation

2022/S 119-334498  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Slovaquie-Kosice: Travaux de construction d'artčres de grande circulation 2022/S 119-334498 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kosický samosprávny kraj Numéro national d'identification: 35541016 Adresse postale: Námestie Maratónu mieru 1 Ville: Kosice - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04266 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Eva Harachová Courriel: eva.harachova@vucke.sk Téléphone: +421 557268233 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://vucke.sk
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebisov - "?as? III/3695 krizovatka Rad - Svinice - stavebná úprava cesty" Numéro de référence: NLZ12/2020
II.1.2) Code CPV principal 45233124 Travaux de construction d'artčres de grande circulation
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebisov - ?as? III/3695 krizovatka Rad Svinice stavebná úprava cesty
Lot nş: Dodatok ?. 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 71300000 Services d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Dielo A: Dopracovanie poskytnutej ZPD spracovanej Ing. Michalom Dúbravským Stavby na cestách KSK C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebisov III/3695 krizovatka Rad Svinice stavebná úprava cesty s dátumom 03/2017 do stup?a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (?alej len DSPRS) a zapracovanie prípadných podmienok stavebného konania. Dielo B: Zabezpe?enie inzinierskej ?innosti - zabezpe?enie právoplatného stavebného povolenia stavby Stavby na cestách KSK C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebisov III/3695 krizovatka Rad Svinice stavebná úprava cesty, prípadne iného obdobného rozhodnutia príslusného stavebného úradu, vrátane vsetkých povolení k realizácií. Je pozadované vypracovanie projektovej dokumentácie primerane v zmysle príloh ?. 7 az 10 Technického predpisu 03/2006 Dokumentácia stavieb vydaných Ministerstvom dopravy, pôst a telekomunikácií SR s ú?innos?ou od 15.01.2007. Dielo C: Realizácia stavebných prác v zmysle investorom odsúhlasenej DSPRS. Výsledkom zákazky budú funk?né úseky ciest minimálne v rozsahu vymedzenom v zjednodusenej projektovej dokumentácii, v prípade potreby sirsom, zrekonstruované v zmysle aktuálne platnej legislatívy. DSPRS vychádza zo ZPD pri?om ju spracúva do podrobností potrebných na získanie stavebného povolenia a vykonanie realiza?ných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a ur?enie výmer stavebných prác.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 240
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 117-304102
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: NLZ12/2020
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
08/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: COLAS Slovakia, a.s.
Numéro national d'identification: 31651402 Adresse postale: Oresianska 3168/7 Ville: Trnava Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 91701 Pays: Slovaquie Adresse internet: http://www.iske.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 188 633.04 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233124 Travaux de construction d'artčres de grande circulation
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingénierie 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Michalovce, Sobrance a Trebisov
VII.1.4) Description des prestations:
Dielo A: Dopracovanie poskytnutej ZPD spracovanej Ing. Michalom Dúbravským Stavby na cestách KSK C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebisov III/3695 krizovatka Rad Svinice stavebná úprava cesty s dátumom 03/2017 do stup?a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (?alej len DSPRS) a zapracovanie prípadných podmienok stavebného konania. Dielo B: Zabezpe?enie inzinierskej ?innosti - zabezpe?enie právoplatného stavebného povolenia stavby Stavby na cestách KSK C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebisov III/3695 krizovatka Rad Svinice stavebná úprava cesty, prípadne iného obdobného rozhodnutia príslusného stavebného úradu, vrátane vsetkých povolení k realizácií. Je pozadované vypracovanie projektovej dokumentácie primerane v zmysle príloh ?. 7 az 10 Technického predpisu 03/2006 Dokumentácia stavieb vydaných Ministerstvom dopravy, pôst a telekomunikácií SR s ú?innos?ou od 15. januára 2007. Dielo C: Realizácia stavebných prác v zmysle investorom odsúhlasenej DSPRS. Výsledkom zákazky budú funk?né úseky ciest minimálne v rozsahu vymedzenom v zjednodusenej projektovej dokumentácii, v prípade potreby sirsom, zrekonstruované v zmysle aktuálne platnej legislatívy. DSPRS vychádza zo ZPD pri?om ju spracúva do podrobností potrebných na získanie stavebného povolenia a vykonanie realiza?ných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a ur?enie výmer stavebných prác.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 240
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 188 633.04 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: COLAS Slovakia, a.s.
Numéro national d'identification: 31651402 Adresse postale: Oresianska 3168/7 Ville: Trnava Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 91701 Pays: Slovaquie Adresse internet: http://www.iske.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmena termínu ukon?enia diela vyplynula z dôvodu, ktoré neboli spôsobené zhotovite?om diela
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Na strane zhotovite?a vznikla prekázka vzh?adom k epidemiologickým opatreniam a odporú?aniam hlavného hygienika SR v súvislosti s pandémiou COVID 19, ktorá mu bránila odovzda? dielo v zmysle zmluvy o dielo. ?alej je to nutnos? realizácie kalovej jamy na priepuste, ?ím sa zvýsi technická kvalita vozovky a jej bezpe?nos?. Následkom uvedeného doslo pri zhotovení diela k prekázke nezávislej od vôle zhotovite?a. ktorá bráni zhotoveniu diela, následkom ?oho je pozastavenie prác a nedodrzanie termínu ukon?enia diela v zmysle zmluvy. Nová úprava: ukon?enie diela do 300 dní odo d?a zahájenia diela.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 188 633.04 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 189 299.49 EUR Slovaquie-Kosice: Travaux de construction d'artčres de grande circulationType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
45233124 - Travaux de construction d'artčres de grande circulation 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71300000 - Services d'ingénierie