Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie - Langes jetables - Jednorazov' plienky a p'rodn'cke vlozky

2024/S 2024-033409  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33409-2024 - Résultats
Slovaquie – Langes jetables – Jednorazové plienky a pôrodnícke vložky
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Jednorazové plienky a pôrodnícke vložky
Description: Predmetom zákazky je dodanie jednorazových plienok a pôrodníckych vložiek pre potreby oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných castí: Cast c. 1 Fixacné nohavicky Cast c. 2 Jednorazové plienky pre dospelých Cast c. 3 Plienky detské Cast c. 4 Vložky pôrodnícke Neoddelitelnou súcastou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávatela na predmet zákazky, tvorí cast B. Opis predmetu zákazky sútažných podkladov a cast C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sútažných podkladov.
Identifiant de la procédure: ece341c2-0388-4cae-9601-91f691769f83
Identifiant interne: 583/2023/VO
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 33751000 Langes jetables
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Hollého 14  
Ville: Prešov
Code postal: 08181
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Informations complémentaires: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, oddelenie zdravotníckych pomôcok.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 127 859,42 EUR
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin ŕ l’appel ŕ la concurrence
Informations complémentaires: 1. Uchádzac musí splnat podmienky úcasti týkajúce sa osobného postavenia podla ustanovenia § 32 ods. 1 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom podla § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzac, ktorého tvorí skupina dodávatelov, preukazuje splnenie podmienok úcasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého clena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávat tovar, uskutocnovat stavebné práce alebo poskytovat službu preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zákazky, ktorú má zabezpecit.
   2.  Uchádzac môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradit doklady na preukázanie splnenia podmienok úcasti urcené verejným obstarávatelom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky úcasti. Dalšie pokyny a podrobnosti k podmienkam úcasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v casti E. Podmienky úcasti uchádzacov sútažných podkladov. UPOZORNENIE: Verejný obstarávatel nemá oprávnenie získavat údaje podla § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
   3.  V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávatelom a záujemcami/uchádzacmi uskutocnuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpecí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na adrese: https://fnsppresov.eranet.sk (dalej len ERANET), ktorý splna všetky požiadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzac povinný zaregistrovat sa v systéme ERANET na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk. Sútažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/753. O záujemcoch, ktorí si prevezmú sútažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávatel nemá evidenciu - o zverejnení doplnujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávatel preto záujemcom odporúca, aby si sútažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
   4.  Komunikácia sa bude uskutocnovat výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v ceskom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
   5.  Za moment dorucenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t. j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
   6.  V rámci zadávania zákazky sa uplatnuje ustanovenie § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, vyhodnotenie ponúk z hladiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti sa uskutocní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
   7.  Uchádzac môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradit doklady na preukázanie splnenia podmienok úcasti urcené verejným obstarávatelom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vyplnaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Prírucke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávatel stanovuje, že uchádzac môže v casti IV. JED-u uviest tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok úcasti bez toho, aby musel vyplnit iné oddiely casti IV. Postacuje, ked uchádzac uvedie nasledovné: - "Splna požadované podmienky úcasti Áno".
   8.  Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://fnsppresov.eranet.sk v casti PODMIENKY a MANUÁL. Minimálne technické požiadavky na používanie informacného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadacov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 32.0 a vyššie, Chrome 40 a vyššie; Dalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Fixacné nohavicky
Description: Predmetom zákazky je dodanie fixacných nohaviciek pre potreby oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Neoddelitelnou súcastou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávatela na predmet zákazky, tvorí cast B. Opis predmetu zákazky sútažných podkladov a cast C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sútažných podkladov.
Identifiant interne: 23/2024/VO
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 33751000 Langes jetables
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Hollého 14  
Ville: Prešov
Code postal: 08181
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 648,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH za každú ucelenú cast predmetu zákazky.
Description: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH, ktorou sa rozumie celková konecná zmluvná cena za dodanie celého predmetu zákazky s DPH v rámci príslušnej casti. Vyhodnocovat sa bude predmet zákazky uvedený v sútažných podkladoch casti B. Opis predmetu zákazky.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: V lehotách a termínoch podla zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Jednorazové plienky pre dospelých
Description: Predmetom zákazky je dodanie jednorazových plienok pre dospelých pre potreby oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Neoddelitelnou súcastou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávatela na predmet zákazky, tvorí cast B. Opis predmetu zákazky sútažných podkladov a cast C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sútažných podkladov.
Identifiant interne: 23/2024/VO
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 33751000 Langes jetables
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Hollého 14  
Ville: Prešov
Code postal: 08181
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Informations complémentaires: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, oddelenie zdravotníckych pomôcok
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 83 308,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH za každú ucelenú cast predmetu zákazky.
Description: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH, ktorou sa rozumie celková konecná zmluvná cena za dodanie celého predmetu zákazky s DPH v rámci príslušnej casti. Vyhodnocovat sa bude predmet zákazky uvedený v sútažných podkladoch casti B. Opis predmetu zákazky.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: V lehotách a termínoch podla zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Plienky detské
Description: Predmetom zákazky je dodanie detských plienok pre potreby oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Neoddelitelnou súcastou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávatela na predmet zákazky, tvorí cast B. Opis predmetu zákazky sútažných podkladov a cast C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sútažných podkladov.
Identifiant interne: 23/2024/VO
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 33751000 Langes jetables
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Hollého 14  
Ville: Prešov
Code postal: 08181
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Informations complémentaires: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, oddelenie zdravotníckych pomôcok.
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 28 811,45 EUR
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH za každú ucelenú cast predmetu zákazky.
Description: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH, ktorou sa rozumie celková konecná zmluvná cena za dodanie celého predmetu zákazky s DPH v rámci príslušnej casti. Vyhodnocovat sa bude predmet zákazky uvedený v sútažných podkladoch casti B. Opis predmetu zákazky.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: V lehotách a termínoch podla zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Vložky pôrodnícke
Description: Predmetom zákazky je dodanie pôrodníckych vložiek pre potreby oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Neoddelitelnou súcastou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávatela na predmet zákazky, tvorí cast B. Opis predmetu zákazky sútažných podkladov a cast C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sútažných podkladov.
Identifiant interne: 23/2024/VO
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 33751000 Langes jetables
Nomenclature supplémentaire (cpv): 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Hollého 14  
Ville: Prešov
Code postal: 08181
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Informations complémentaires: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, oddelenie zdravotníckych pomôcok.
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 15 091,97 EUR
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH za každú ucelenú cast predmetu zákazky.
Description: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH, ktorou sa rozumie celková konecná zmluvná cena za dodanie celého predmetu zákazky s DPH v rámci príslušnej casti. Vyhodnocovat sa bude predmet zákazky uvedený v sútažných podkladoch casti B. Opis predmetu zákazky.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: V lehotách a termínoch podla zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Une seule offre, une seule demande de participation ou un seul projet recevable a été reçu(e)
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Une seule offre, une seule demande de participation ou un seul projet recevable a été reçu(e)
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Une seule offre, une seule demande de participation ou un seul projet recevable a été reçu(e)

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro d’enregistrement: 31797903
Numéro d’enregistrement: 2021511008
Adresse postale: Ružová dolina 10 
Ville: Bratislava - mestská cast Ružinov
Code postal: 82109
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info@uvo.gov.sk
Téléphone: +421250264111
Rôles de cette organisation
TED eSender
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Numéro d’enregistrement: 00610577
Numéro d’enregistrement: 2021281559
Adresse postale: Jána Hollého 14 
Ville: Prešov
Code postal: 08181
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: chovancakova@fnsppresov.sk
Téléphone: +421517011810
Télécopieur: +421517722247
Adresse internet: https://www.fnsppresov.sk
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: b6c07448-fa36-43b9-989b-9cd587bbd987 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 13:25:23 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: slovaque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 33409-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33751000 - Langes jetables 
60000000 - Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)