Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie: ' lectricité: Elektrická energia

2024/S 2024-033395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33395-2024 - Résultats
Slovaquie – Électricité – Elektrická energia
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Národný ústav tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Elektrická energia
Description: Predmetom zákazky je zabezpecenie dodávky elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach verejného obstarávatela, v rámci pravidiel stanovených prevádzkovatelom distribucnej sústavy, v predpokladanom objeme 1255 MWh za obdobie 12 mesiacov. Obdobie 12 mesiacov zacína plynút odo dna úcinnosti zmluvy - od
   1. 1.2024. Súcastou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v dohodnutom množstve po dobu platnosti zmluvy. Predmetom zákazky bude dodávka cistej komodity - silovej el. energie bez spotrebnej dane, bez distribucných poplatkov, distribucných a prenosových poplatkov a poplatkov za systémové služby. Distribucné a prenosové poplatky a poplatky za systémové služby budú uchádzacmi nacenené na aktuálnej úrovni a budú tvorit druhú cast nacenovanej avšak nesútažnej zložky ceny. Táto zložka bude tvorit spolu s cenou komodity celkovú predpokladanú cenu pre verejného obstarávatela. Po rozhodnutí ÚRSO bude cena za distribúciu aktualizovaná a upravená dodatkom zmluvy na aktuálnu. Garantovat kontinuitu dodávky elektrickej energie od zaciatku plnenia zmluvy od 01.01.2024 od 00:00 hod do 31.12.2024 do 23:59:59 hod., t.j. po celú dobu plnenia zmlúv o združenej dodávke elektrickej energie, ako aj pri zmene dodávatela elektrickej energie, okrem vyššej moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a aj výsledkom sútaže nie je cena celkom za celý predmet zákazky, ale hodnota aditívneho koeficientu Ki v Euro bez DPH za 1 MWh.
Identifiant de la procédure: 9c7d5eae-bd9c-4ece-9962-f9e04d52e3e3
Avis précédent: 501968-2023
Identifiant interne: EE/1/2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09310000 Électricité
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Informations complémentaires: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a aj výsledkom sútaže nie je cena celkom za celý predmet zákazky, ale hodnota aditívneho koeficientu Ki v Euro bez DPH za 1 MWh.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 276 100,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin ŕ l’appel ŕ la concurrence
Informations complémentaires: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a aj výsledkom sútaže nie je cena celkom za celý predmet zákazky, ale hodnota aditívneho koeficientu Ki v Euro bez DPH za 1 MWh.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Elektrická energia
Description: Predmetom zákazky je zabezpecenie dodávky elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach verejného obstarávatela, v rámci pravidiel stanovených prevádzkovatelom distribucnej sústavy, v predpokladanom objeme 1255 MWh za obdobie 12 mesiacov. Obdobie 12 mesiacov zacína plynút odo dna úcinnosti zmluvy - od
   1. 1.2024. Súcastou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v dohodnutom množstve po dobu platnosti zmluvy. Predmetom zákazky bude dodávka cistej komodity - silovej el. energie bez spotrebnej dane, bez distribucných poplatkov, distribucných a prenosových poplatkov a poplatkov za systémové služby. Distribucné a prenosové poplatky a poplatky za systémové služby budú uchádzacmi nacenené na aktuálnej úrovni a budú tvorit druhú cast nacenovanej avšak nesútažnej zložky ceny. Táto zložka bude tvorit spolu s cenou komodity celkovú predpokladanú cenu pre verejného obstarávatela. Po rozhodnutí ÚRSO bude cena za distribúciu aktualizovaná a upravená dodatkom zmluvy na aktuálnu. Garantovat kontinuitu dodávky elektrickej energie od zaciatku plnenia zmluvy od 01.01.2024 od 00:00 hod do 31.12.2024 do 23:59:59 hod., t.j. po celú dobu plnenia zmlúv o združenej dodávke elektrickej energie, ako aj pri zmene dodávatela elektrickej energie, okrem vyššej moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a aj výsledkom sútaže nie je cena celkom za celý predmet zákazky, ale hodnota aditívneho koeficientu Ki v Euro bez DPH za 1 MWh.
Identifiant interne: EE/1/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09310000 Électricité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Najnižšia hodnota aditívneho koeficientu Ki
Description: Hodnota aditívneho koeficientu Ki
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: V zmysle zákona o verejnom obstarávaní
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Východoslovenská energetika a.s.
Offre:
Identifiant de l’offre: Ponuka VSE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 8,33 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3775/206/2023
Titre: Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku odberatela
Date de conclusion du marché: 20/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse8,33 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée20,00 EUR

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro d’enregistrement: 31797903
Numéro d’enregistrement: 2021511008
Adresse postale: Ružová dolina 10 
Ville: Bratislava - mestská cast Ružinov
Code postal: 82109
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info@uvo.gov.sk
Téléphone: +421250264111
Rôles de cette organisation
TED eSender
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Národný ústav tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Numéro d’enregistrement: 00227811
Numéro d’enregistrement: 2021212622
Adresse postale: Vyšné Hágy 1 
Ville: Vysoké Tatry
Code postal: 05984
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: rudolf.scholtz@vhagy.sk
Téléphone: +421524414111
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Východoslovenská energetika a.s.
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 44483767
Numéro d’enregistrement: 2022730457
Adresse postale: Mlynská 31 
Ville: Košice
Code postal: 04291
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: plichta_ladislav@vseas.sk
Téléphone: +421905288943
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: c22f241f-d3c3-448e-9051-1d33fd9dd124 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 10:40:49 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: slovaque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 33395-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité