Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Michalovce: Équipements médicaux

2022/S 53-137750  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Slovaquie-Michalovce: Équipements médicaux 2022/S 053-137750 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru Michalovce, a.s.
Numéro national d'identification: 44927380 Adresse postale: Spitálska 2 Ville: Michalovce Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 07101 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Osoba poverená realizáciou verejného obstarávania Courriel: vo1@svetzdravia.com Téléphone: +421 904420290 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-stefana-kukuru-michalovce-s/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10993
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Osoba pod?a § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rádiologické a základné medicínske zariadenia Numéro de référence: RaZMZ_COVID_MI_21
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení pouzívaných na zabezpe?enie prevencie, diagnostiky a lie?by pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáze a instalácie na miesto dodania, vykonania skúsok/ skúsobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaskolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 5 ?asti: ?as? ?. 1 Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom ?as? ?. 2 USG rádiologické ?as? ?. 3 Videobronchoskop ?as? ?. 4 Inkubátor ?as? ?. 5 Infúzne pumpy, lineárne dávkova?e a dokovacia stanica.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 247 097.60 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111000 Appareils de radiographie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru v Michalovciach, Spitálska 2, 071 01, Michalovce
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom tejto ?asti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných rádiologických zobrazovacích zariadení pouzívaného pre diagnostiku konkrétne 1 ks mobilného RTG prístroja s C- ramenom s flat panelom, ur?ených hlavne pre pouzitie na zákrokových a opera?ných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické zákroky. Predmetom tejto ?asti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáze a instalácie na mieste dodania, vykonania skúsok/skúsobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaskolenia obsluhy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
NFP302020AXT5
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zákazky bude financovaný z Opera?ného programu Integrovaný regionálny opera?ný program, Prioritná os 2 ?ahsí prístup k efektívnym a kvalitnejsím verejným sluzbám, specifický cie?
   2. 1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19. ?íslo výzvy: ROP-PO2-SC214-2020-6
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
USG rádiologické
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33112000 Matériel d'imagerie échographique, ultrasonore et Doppler
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru v Michalovciach, Spitálska 2, 071 01, Michalovce
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom tejto ?asti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných rádiologických zobrazovacích zariadení pouzívaných pre diagnostiku a to konkrétne dodanie - 1 ks USG rádiologického s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lú?a vhodný pre komplexné vyuzitie vysetrení pre COVID pacientov, vrátane 4 typov sond. Predmetom tejto ?asti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáze a instalácie na mieste dodania, vykonania skúsok/skúsobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaskolenia obsluhy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
NFP302020AXT5
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zákazky bude financovaný z Opera?ného programu Integrovaný regionálny opera?ný program, Prioritná os 2 ?ahsí prístup k efektívnym a kvalitnejsím verejným sluzbám, specifický cie?
   2. 1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19. ?íslo výzvy: ROP-PO2-SC214-2020-6
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Videobronchoskop
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168100 Endoscopes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru v Michalovciach, Spitálska 2, 071 01, Michalovce
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom tejto ?asti zákazky je dodanie 1 ks nového nerepasovaného videobronchoskopu ako základného medicínskeho zariadenia potrebného pre komplexné zabezpe?enie zdravotnej starostlivosti vhodného na diagnostiku a miniinvazívne zákroky s pracovným kanálom. Predmetom tejto ?asti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáze a instalácie na mieste dodania, vykonania skúsok/skúsobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaskolenia obsluhy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
NFP302020AXT5
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zákazky bude financovaný z Opera?ného programu Integrovaný regionálny opera?ný program, Prioritná os 2 ?ahsí prístup k efektívnym a kvalitnejsím verejným sluzbám, specifický cie?
   2. 1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19. ?íslo výzvy: ROP-PO2-SC214-2020-6
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Inkubátor
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33152000 Incubateurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru v Michalovciach, Spitálska 2, 071 01 Michalovce
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom tejto ?asti predmetu dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpe?enie zdravotnej starostlivosti - prístrojov zabezpe?ujúcich nepretrzitý ohrev pacienta. Dodanie zah??a 1 ks inkubátora pre intenzívnu starostlivos? o novorodencov. Predmetom tejto ?asti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáze a instalácie na mieste dodania, vykonania skúsok/skúsobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaskolenia obsluhy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
NFP302020AXT5
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zákazky bude financovaný z Opera?ného programu Integrovaný regionálny opera?ný program, Prioritná os 2 ?ahsí prístup k efektívnym a kvalitnejsím verejným sluzbám, specifický cie?
   2. 1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19. ?íslo výzvy: ROP-PO2-SC214-2020-6
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Infúzne pumpy, lineárne dávkova?e a dokovacia stanica
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33194110 Pompes ŕ perfusion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK042 Kosický kraj Lieu principal d'exécution:
Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru v Michalovciach, Spitálska 2, 071 01 Michalovce
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom tejto ?asti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpe?enie zdravotnej starostlivosti - Infúznych púmp, lineárnych dávkova?ov a dokovacej stanice v po?te kusov: 20 ks Infúznych púmp: Prístroj pouzite?ný samostatne aj v dokovacej stanici so spolo?ným elektrickým napájaním, 20 ks lineárnych dávkova?ov: Prístroj pouzite?ný samostatne aj v dokovacej stanici so spolo?ným elektrickým napájaním, 2 ks dokovacích staníc na uchytenie minimálne troch prístrojov (lineárnych dávkova?ov, alebo infúznych púmp) s napájaním vlozených prístrojov a zárove? nabíjanie batérií tak, aby bol pouzitý iba jeden sie?ový kábel. Predmetom tejto ?asti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáze a instalácie na mieste dodania, vykonania skúsok/skúsobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaskolenia obsluhy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
NFP302020AXT5
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zákazky bude financovaný z Opera?ného programu Integrovaný regionálny opera?ný program, Prioritná os 2 ?ahsí prístup k efektívnym a kvalitnejsím verejným sluzbám, specifický cie?
   2. 1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19. ?íslo výzvy: ROP-PO2-SC214-2020-6
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 174-453325
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 1 Intitulé:
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Siemens Healthcare s. r. o.
Numéro national d'identification: 48146676 Adresse postale: Lama?ská cesta 3/B Ville: Bratislava - mestská ?as? Karlova Ves Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 84104 Pays: Slovaquie Courriel: kristina.pappova@siemens-healthineers.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 59 150.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'ętre sous-traitée Valeur hors TVA: 450.00 EUR Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Preberacia skúska
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 2 Intitulé:
USG rádiologické
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 3 Intitulé:
Videobronchoskop
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ULTRAMED s.r.o.
Numéro national d'identification: 36638404 Adresse postale: S. Moysesa 431/14 Ville: Ziar nad Hronom Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj Code postal: 96501 Pays: Slovaquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 49 350.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 4 Intitulé:
Inkubátor
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 31676936 Adresse postale: ?. Podjavorinskej 25 Ville: Presov Code NUTS: SK041 Presovský kraj Code postal: 08005 Pays: Slovaquie Courriel: info@dartin.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 8 300.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 5 Intitulé:
Infúzne pumpy, lineárne dávkova?e a dokovacia stanica.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMA GROUP, a.s.
Numéro national d'identification: 31320911 Adresse postale: SNP 150 Ville: Ve?ké Leváre Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 90873 Pays: Slovaquie Courriel: pharma@pharmagroup.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 33 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Slovaquie-Michalovce: Équipements médicauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33111000 - Appareils de radiographie 
33112000 - Matériel d'imagerie échographique, ultrasonore et Doppler 
33152000 - Incubateurs 
33168100 - Endoscopes 
33194110 - Pompes ŕ perfusion