Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Nitra: Chauffage urbain

2022/S 131-374702  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Slovaquie-Nitra: Chauffage urbain 2022/S 131-374702 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nitrianska teplárenská spolo?nos?, a.s. (v skratke NTS, a.s.) Numéro national d'identification: 36550604 Adresse postale: Janka Krá?a 122 Ville: Nitra Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 94901 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Matej Danóci Courriel: matej@danoci.sk Téléphone: +421 917858104 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ntsas.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8402
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodávka kogenera?ných jednotiek
II.1.2) Code CPV principal 09323000 Chauffage urbain
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je: (1) dodávka 4 ks kogenera?ných jednotiek, ktoré sú ur?ené pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v objektoch sú?asných tepelných zdrojov (TZ) - okrskových kotolniach VS1, VS4, VS8 a K1 na sídliskách Kloko?ina a Diely v Nitre, (2) pozáru?ný servis do uplynutia 60 000 mth. V uvedených tepelných zdrojoch bola, resp. postupne bude zrusená prevádzka jestvujúcich plynových kotlov (PK), namiesto nich budú instalované kogenera?né jednotky (KGJ) pre KVET s výkonom do 999 kW, z toho 3ks kogenera?ných jednotiek musia ma? elektrický výkon max 999 kW a 1 ks kogenera?nej jednotky musí ma? elektrický výkon max 800 kW, pri?om vsetky styri kogenera?né jednotky musia sp??a? vsetky pozadované parametre. Ide o nizsie uvedené poziadavky: Spa?ovací motor: Kogenera?ná jednotka (KGJ) musí by? pohá?aná plynovým motorom, prevádzkovaným pri otá?kach 1 500 rpm, osadeným v protihlukovom kryte. Dopl?ovanie oleja: KGJ musí by? vybavená systémom pre plnenie motorového oleja pri výmene a pre automatické dopl?ovanie po?as prevádzky. Sú?as?ou bloku KGJ musí by? zachytávacia olejová va?a, ktorá zabráni úniku oleja pri vyte?ení z motora. Okruh technologického chladenia: Prebyto?né teplo z okruhu chladenia plniacej zmesi spa?ovacieho motora musí by? odvádzané chladiacou jednotkou instalovanou vo vonkajsom prostredí. Ide o samostatný tzv. technologický okruh naplnený chladiacou kvapalinou. V KGJ musí by? instalovaný automatický regula?ný ventil so servopohonom pre reguláciu teploty chladiacej kvapaliny v technologickom okruhu, obehové ?erpadlo okruhu. Dopl?ovací systém chladiacej kvapaliny: V chladiacich okruhoch KGJ musí by? monitorované mnozstvo chladiacej kvapaliny. V prípade nedostatku bude automaticky doplnená ?erpadlom. Sekundárny (vykurovací) okruh kogenera?nej jednotky: Pozaduje sa teplovodný okruh, ktorý musí zabezpe?ova? vyvedenie tepelného výkonu z KGJ. Obeh vykurovacej vody musí by? zabezpe?ovaný obehovým ?erpadlom s automatickým ovládaním. Poistné zariadenie musí by? vytvorené bezpe?nostnými ventilmi osadenými v potrubí a tlakovými expanznými nádobami pre elimináciu teplotnej roz?aznosti vody pri ohreve. V KGJ musí by? instalovaný automatický regula?ný ventil pre reguláciu teploty vratnej vody na vstupe do KGJ. Výmenníky tepla: Výmenník tepla okruhu chladenia motora KGJ ako aj výmenník tepla zo spalín musia by? dimenzované na max. výkon motora s rezervou, z dôvodu ich znízenia ú?innosti pri zne?istení. Výmenníky tepla a ich spojovacie potrubia musia by? tepelne izolované pre zabránenie tepelným stratám. Smery prúdenia médií musia by? ozna?ené sípkami. Vyvedenie tepla z KGJ musí by? realizované na konstruk?ný pretlak PN 16. Odvod spalín V spalinovom potrubí v KGJ musia by? instalované sníma?e protitlaku spalín na výfuku z KGJ. Na vstupe spalín do spalinového výmenníka musí by? osadený katalyzátor. Odvod spalín musí obsahova? miesta na meranie emisií pod?a príslusných noriem. V spalinovom potrubí musí by? instalovaný poistný ventil na ochranu spalinovodu a komponentov v spalinovej trase pre prípad vznietenia nespálenej palivovej zmesi. Tlmi? hluku výfuku (spalín): Za spalinovým výmenníkom KGJ musí by? instalovaný tlmi? hluku výfuku spalín, ktorého úlohou bude znizova? hladinu hluku. Ventila?ný systém protihlukového krytu KGJ: Ventilátor pre prívod vzduchu do KGJ musí by? dimenzovaný na pozadované prietokové mnozstvo vzduchu a statický tlak, riadený frekven?ným meni?om, s moznos?ou manuálneho spustenia. Na opa?nej strane krytu KGJ musí by? osadený ventilátor pre odvod vzduchu. Rozvádza?e, riadenie: Pre vyvedenie elektrického výkonu KGJ, napájanie vlastných spotrieb a riadenie KGJ musia by? osadené silové a riadiace rozvádza?e. KGJ bude uzemnená vrátane uzla generátora. KGJ musí by? vybavená ModBus RTU rozhraním pre pripojenie na nadradenú reguláciu tepelného zdroja a následne na dispe?ing prevádzkovate?a. Pozáru?ný servis do uplynutia 60 000 mth pod?a Prílohy ?. 7 Sú?azných podkladov.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 380 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34944000 Systčme de réchauffage des aiguillages 42000000 Machines industrielles 31121200 Groupes électrogčnes ŕ moteurs ŕ allumage par étincelle 42160000 Installations de chaudičres 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK023 Nitriansky kraj Lieu principal d'exécution:
Mesto Nitra, ulice: 1ks KGJ (max. 999 kW): Jurkovi?ova 400/15, 1ks KGJ (max. 999 kW): ?ajkovského 435/42 1ks KGJ (max. 999 kW): Novomeského 511/77 1ks KGJ (max. 800kW): Zvolenská 4
II.2.4) Description des prestations:
Opis predmetu zákazky je uvedený v bode II.1.4 tohto oznámenia.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ný program Kvalita zivotného prostredia. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60 (60. výzva na predkladanie ZoNFP zameraná na výstavbu, rekonstrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko ú?innou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW)
II.2.14) Informations complémentaires Vyzadovala sa zábezpeka vo výske 20 000,- EUR. Blizsie informácie oh?adne zábezpeky boli uvedené v sú?azných podkladoch. Obstarávate? vyzaduje v rámci zmluvy výkonovú záruku vo výske 10 % z celkovej výsky Ceny diela. Blizsie informácie oh?adne výkonovej záruky boli uvedené v sú?azných podkladoch.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 065-172423
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Numéro national d'identification: 47238721 Adresse postale: Hviezdoslavova 168/168 Ville: Ladce Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 01863 Pays: Slovaquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 011 733.33 EUR Valeur totale du marché/du lot: 3 380 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Vzh?adom na podmienky ú?asti, technické specifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nebolo identifikované ako zelené obstarávania, ani ako obstarávanie inovácií, ani ako obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Slovaquie-Nitra: Chauffage urbainType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/07/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
09323000 - Chauffage urbain 
31121200 - Groupes électrogčnes ŕ moteurs ŕ allumage par étincelle 
34944000 - Systčme de réchauffage des aiguillages 
42000000 - Machines industrielles 
42160000 - Installations de chaudičres 
60000000 - Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)