Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 06/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Nitra: Travaux d'aménagement paysager de parcs

2022/S 119-334408  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Slovaquie-Nitra: Travaux d'aménagement paysager de parcs

2022/S 119-334408

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 079-210955)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mesto Nitra
Numéro national d'identification: 00308307
Adresse postale: Stefánikova trieda
Ville: Nitra
Code NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Code postal: 95006
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Marcela Tur?anová, Karol Meliska
Courriel: karol.meliska@apuen.sk
Téléphone: +421 948243889
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nitra.sk
Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Obnova Starého parku v Nitre

Numéro de référence: 01/2022/MT/EU

II.1.2)
Code CPV principal
45112711 Travaux d'aménagement paysager de parcs

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Obstarávanými prácami a sluzbami súvisiacimi s obnovou Starého parku v Nitre je riesená úprava sú?asného územia mestského parku Siho? v Nitre. Riesené územie je vo?ne prístupným priestranstvom pre návstevníkov, upraveným návstevníckym poriadkom. Cie?om úprav realizovaných na základe tejto zákazky je zvýsenie estetickej hodnoty a prevádzkovej bezpe?nosti priestoru parku. Projekt po?íta s novým funk?ným trasovaním cestnej siete, preto bude potrebná asanácia existujúcich spevnených plôch. ?alej budú odstránené spevnené plochy pod hernými prvkami. Existujúci mobiliár bude odstránený, sú?asné herné prvky budú demontované a prevezené do depónie mesta, navrhnuté sú drobné objekty k asanácii. Budú asanované aj vybrané dreviny z dôvodu nevhodného zdravotného alebo kompozi?ného stavu. Je navrhnutá nová cestná sie? a pobytové plochy rozmermi zodpovedajúce významu mestského parku. Zna?ná ?as? parku je venovaná detskému ihrisku. V severnej ?asti vznikne ve?ká herná plocha. Poh?ady cez vodu na Nitriansky hrad budú umoznené v?aka vyhliadke nad jazerom vo východnom cípe parku. ?alej je navrhnuté mólo s lavi?kami pri jazere za kaviar?ou.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 079-210955

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as?

Au lieu de:

Date: 20/06/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 06/07/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 20/06/2022

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 06/07/2022

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Slovaquie-Nitra: Travaux d'aménagement paysager de parcsType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 06/07/2022 22/06/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
45112711 - Travaux d'aménagement paysager de parcs 
45236250 - Travaux de nivelage de parcs 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
77340000 - Élagage des arbres et taille des haies