01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Nitra: Travaux de construction de foyers résidentiels

2018/S 189-426065 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/10/2018 S189  - - Marché de travaux - Avis de préinformation sans mise en concurrence - Sans objet Slovaquie-Nitra: Travaux de construction de foyers résidentiels 2018/S 189-426065 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Mesto Nitra 00308307 Stefánikova trieda 60 Nitra 950 06 Slovaquie Point(s) de contact: Lukás Danis, referent pre verejné obstarávanie Téléphone: +421 376502396 Courriel: danis.lukas@msunitra.sk Code NUTS: SK023 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nitra.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401 http://www.nitra.sk http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication Adresse 02/10/2018 S189  - - Marché de travaux - Avis de préinformation sans mise en concurrence - Sans objet Slovaquie-Nitra: Travaux de construction de foyers résidentiels 2018/S 189-426065 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Mesto Nitra 00308307 Stefánikova trieda 60 Nitra 950 06 Slovaquie Point(s) de contact: Lukás Danis, referent pre verejné obstarávanie Téléphone: +421 376502396 Courriel: danis.lukas@msunitra.sk Code NUTS: SK023 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nitra.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401 http://www.nitra.sk http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
BD Tehelná - výstavba bytov bezného standardu v po?te 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti
II.1.2) Code CPV principal 45215214
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky bude: a) vypracovanie jednoduchej architektonickej stúdie s návrhom urbanistického riesenia územia v súlade s § 22 zákona ?íslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov zivotného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realiza?nej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie: - dotácie z MDaV SR v zmysle zákona ?. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení - úveru zo SFRB v zmysle zákona ?. 150/2013 Z.z. o Státnom fonde rozvoja bývania v platnom znení c) inzinierska ?innos za ú?elom zabezpe?enia vydania: - územného rozhodnutia o vyuzití územia o umiestnení stavby, - rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných ?inností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením, - stavebného povolenia pre výstavbu bytov bezného standardu v po?te 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy, - povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizova výstavba bytov bezného standardu v po?te 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia) d) búracie práce, ktoré bude ví?azný uchádza povinný zrealizova v rozsahu platných búracích povolení e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlaznosti do 4 NP +ustúpené podlazia a technickej vybavenosti. Celý predmet zákazky musí ví?azný uchádza prefinancova?. Platba za predmet zákazky sa bude realizova az po kolaudácii, pri?om verejný obstarávate si vyhradzuje právo pozadova realizáciu výstavby bytov bezného standardu v po?te 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne 3 etapách s minimálnym po?tom bytov 70 b.j. v 1 etape. Etapy sa môzu prelína?. ?alsie informácie budú uvedené v sú?azných podkladoch.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 15 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45211360 45211341 45112000 45262500 45315000 45321000 45331000 45332000 45421100 45431000 45442100 45110000 71242000 71335000 71320000 72242000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK023 Lieu principal d'exécution:
Katastrálne územie Nitra, Tehelná ulica, parcela ?. 4753/1-7, 4753/9-10, 4754/1, 4754/2, 4756, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
II.2.4) Description des prestations:
a) vypracovanie jednoduchej architektonickej stúdie s návrhom urbanistického riesenia územia v súlade s § 22 zákona ?íslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov zivotného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realiza?nej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie: - dotácie z MDaV SR v zmysle zákona ?. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení - úveru zo SFRB v zmysle zákona ?. 150/2013 Z.z. o Státnom fonde rozvoja bývania v platnom znení c) inzinierska ?innos za ú?elom zabezpe?enia vydania: - územného rozhodnutia o vyuzití územia o umiestnení stavby, - rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných ?inností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením, - stavebného povolenia pre výstavbu bytov bezného standardu v po?te 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy, - povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizova výstavba bytov bezného standardu v po?te 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia) d) búracie práce, ktoré bude ví?azný uchádza povinný zrealizova v rozsahu platných búracích povolení e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlaznosti do 4 NP +ustúpené podlazia a technickej vybavenosti. Celý predmet zákazky musí ví?azný uchádza prefinancova?. Platba za predmet zákazky sa bude realizova az po kolaudácii, pri?om verejný obstarávate si vyhradzuje právo pozadova realizáciu výstavby bytov bezného standardu v po?te 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne 3 etapách s minimálnym po?tom bytov 70 b.j. v 1 etape. Etapy sa môzu prelína?. ?alsie informácie budú uvedené v sú?azných podkladoch.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
12/10/2018
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Sú?az sa bude realizova ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).
   2.  Predbezné oznámenie je len vseobecnou informáciou o zámere obstaráva?.
   3.  Proces zadávania zákazky sa za?ne az oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
   4.  O ?alsie informácie a sú?azné podklady sa neziada osobitnou ziados?ou.
   5.  ?alsie informácie a sú?azné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre kazdého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to az po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiez v Profile verejného obstarávate?a na web adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401 www.evo.gov.sk https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45211341 - Travaux de construction d'appartements 
45211360 - Travaux de développement urbain 
45215214 - Travaux de construction de foyers résidentiels 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45315000 - Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45421100 - Pose de portes et de fenętres et d'éléments accessoires 
45431000 - Carrelages 
45442100 - Travaux de peinture 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 
71320000 - Services de conception technique 
71335000 - Études techniques 
72242000 - Services de modélisation de projets