Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 05/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Nitra: Travaux de réparation de routes

2021/S 179-465184  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Slovaquie-Nitra: Travaux de réparation de routes

2021/S 179-465184

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 159-419439)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nitriansky samosprávny kraj
Numéro national d'identification: 37861298
Adresse postale: Rázusova 2/A
Ville: Nitra
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 94901
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Miroslav Ondreji?ka
Courriel: miroslav.ondrejicka@unsk.sk
Téléphone: +421 376925915
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.unsk.sk

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce

Numéro de référence: 09424/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45233142 Travaux de réparation de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Modernizácia ciest II. triedy riesi zlepsenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty pod?a prilozenej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, vrátane zarezania krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom - na zabezpe?enie lepsieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou cestných zvodidiel vo vybraných úsekoch, úpravou prepadnutých poklopov, výmenou a doplnením zvislého zna?enia a novým vodorovným zna?ením. Predmetom projektu sú nasledovné 3 stavebné objekty: SO 01 Cesta II/511 Objekt MO Topo??ianky Krizovatka na Zitavany v stani?ení km (25,876 28,811) SO 02 Cesta II/511 Okruzná krizovatka MsÚ Zlaté Moravce Cesta I/65 v stani?ení km (32,176 34,801) SO 03 Cesta II/511 Krizovatka na Zitavany Zlaté Moravce v stani?ení km (29,899 28,811) Celková d?zka modernizovaných úsekov ciest II. triedy je 6,648 km. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v sú?azných podkladoch a v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DSP/DRS).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 159-419439

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2 Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as

Au lieu de:

Date: 28/09/2021

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 05/10/2021

Heure locale: 08:00

Numéro de section: IV.

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7 Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 28/09/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 05/10/2021

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7 Podmienky na otváranie ponúk - Miesto

Au lieu de:

Otváranie sa uskuto?ní "on line" prostredníctvom aplikácie ZOOM d?a 28.09.2021 o 9,00 hod. miestneho ?asu. Uchádza?i si môzu bezplatne nainstalova aplikáciu ZOOM: https://zoom.us/support/download.

https://zoom.us/support/download
Lire:

Otváranie sa uskuto?ní "on line" prostredníctvom aplikácie ZOOM d?a
   5. 10.2021 o 9,00 hod. miestneho ?asu. Uchádza?i si môzu bezplatne nainstalova aplikáciu ZOOM: https://zoom.us/support/download.

https://zoom.us/support/download
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes