Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 28/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Pies?any: Électricité

2020/S 124-304894  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Pies?any: Électricité 2020/S 124-304894 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Trnavská vodárenská spolo?nos?, a.s.
Numéro national d'identification: 36252484 Adresse postale: Priemyselná 10 Ville: Pies?any Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 921 79 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Silvia Jan?ová Courriel: jancova@obstarame.sk Téléphone: +421 948030485 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tavos-as.sk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8418 http://www.tavos-as.sk/ https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8418
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Pies?any: Électricité 2020/S 124-304894 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Trnavská vodárenská spolo?nos?, a.s.
Numéro national d'identification: 36252484 Adresse postale: Priemyselná 10 Ville: Pies?any Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 921 79 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Silvia Jan?ová Courriel: jancova@obstarame.sk Téléphone: +421 948030485 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tavos-as.sk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8418 http://www.tavos-as.sk/ https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8418
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8418 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8418
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Elektrická energia na roky 2022 - 2025 Numéro de référence: OS20TVS024
II.1.2) Code CPV principal 09310000 Électricité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je zabezpe?enie plynulých a spo?ahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta obstarávate?a identifikované v Prílohe ?. 1 sú?azných podkladov, vrátane zabezpe?enia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 8 299 596.10 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Lieu principal d'exécution:
Miesta odberu sú uvedené v prílohe .1 sú?azných podkladov
II.2.4) Description des prestations:
Celkový predpokladaný odber za vsetky odberné miesta po?as trvania zákazky: Spolu VN úrove?:44 728 MWh a Spolu NN úrove?: 18 715 MWh, celkom:63 443 MWh.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 8 299 596.10 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Verejného obstarávania sa môze zú?astni len ten, kto sp??a tieto podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia stanovené pod?a § 32 ods. (1) ZVO: a) nebol on, ani jeho statutárny orgán, ani ?len statutárneho orgánu, ani ?len dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný ?in korupcie, trestný ?in poskodzovania finan?ných záujmov Európskych spolo?enstiev, trestný ?in legalizácie príjmu z trestnej ?innosti, trestný ?in zalozenia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestný ?in zalozenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný ?in terorizmu a niektorých foriem ú?asti na terorizme, trestný ?in obchodovania s ?u?mi, trestný ?in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný ?in machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej drazbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná pois?ov?a neeviduje vo?i nemu poh?adávky po splatnosti pod?a osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované da?ové nedoplatky vo?i da?ovému úradu a colnému úradu pod?a osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v restrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrusený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu, f) nemá ulozený zákaz ú?asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone?ným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázate?ného za?atia verejného obstarávania závazného porusenia povinností v oblasti ochrany zivotného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva pod?a osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne ulozená sankcia, ktoré dokáze verejný obstarávate a obstarávate preukáza?, h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázate?ného za?atia verejného obstarávania závazného porusenia profesijných povinností, ktoré dokáze verejný obstarávate a obstarávate preukáza?.
   2.  Uchádza preukazuje splnenie podmienok ú?asti pod?a odseku 1 a) písm. a) dolozeným výpisom z registra trestov nie starsím ako tri mesiace, b) písm. b) dolozeným potvrdením zdravotnej pois?ovne a Sociálnej pois?ovne nie starsím ako tri mesiace, c) písm. c) dolozeným potvrdením miestne príslusného da?ového úradu a miestne príslusného colného úradu nie starsím ako tri mesiace, d) písm. d) dolozeným potvrdením príslusného súdu nie starsím ako tri mesiace, e) písm. e) dolozeným dokladom o oprávnení dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) dolozeným ?estným vyhlásením.
   3.  Uchádza môze preukáza splnenie podmienok ú?asti osobného postavenia uvedených v § 32 ods. (1) písm. a) az f) ZVO, zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
   4.  Uchádza?, subdodávate?, alebo osoba, ktorej zdroje ?i kapacity majú by pouzité na preukázanie splnenia podmienok ú?asti môze predbezne nahradi doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti jednotným európskym dokumentom. Obstarávate umoz?uje vyplni v ?asti IV. Jednotného európskeho dokumentu Globálny údaj pre vsetky podmienky ú?asti, ?ím hospodársky subjekt preukáze, ze sp??a vsetky pozadované podmienky ú?asti uvedené v príslusnom oznámení alebo v sú?azných podkladoch.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nepozaduje sa.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Pod?a § 34 ods. (1) písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých sluzieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberate?ov; dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejný obstarávate alebo obstarávate pod?a ZVO. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Obstarávate pozaduje preukáza uskuto?nenie aspo 1 zákazky v hodnote min. 500 000 EUR bez DPH, predmetom ktorej bolo dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za tovar rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa povazuje dodávka elektrickej energie.
III.1.4) Rčgles et critčres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revętir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom eAukcie: marza pripo?ítavaná k MWh elektrickej energie. Celkové ceny za jednotlivé polozky tvoriace celkovú cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH budú prepo?ítavané automaticky. Blizsie podrobnosti sú uvedené v sú?azných podkladoch.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/07/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque, slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/12/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/07/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otváranie ponúk sa uskuto?ní elektronicky.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
V súlade s § 54 ods. 3 ZVO je pri pouzití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverej?uje a neposiela uchádza?om ani zápisnicu z otvárania ponúk.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.V súvislosti s § 91 s uplatnením § 66 ods. 7 § zákona o verejnom obstarávaní: obstarávate rozhodol, ze vyhodnotenie splnenia podmienok ú?asti pod?a § 40, sa uskuto?ní po vyhodnotení ponúk pod?a § 53. V nadväznosti na § 55 ods. 1 ZVO: Ak nedoslo k predlozeniu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ú?asti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok ú?asti uskuto?ní po vyhodnotení ponúk, obstarávate je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnoti splnenie podmienok ú?asti uchádza?om, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
   2.  Obstarávate bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk Postupova v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunika?ného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doru?ovanie zásielok: zásielka sa povazuje za doru?enú záujemcovi/uchádza?ovi okamihom jej prevzatia.Za okamih prevzatia sa povazuje okamih, od kedy má adresát objektívnu moznos oboznámi sa s jej obsahom,t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doru?enia sa v systéme Josephine povazuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
   3. Komunikácia medzi obstarávate?om a záujemcom/uchádza?om bude uskuto??ovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému Josephine. Záujemca/uchádza je povinný predklada obstarávate?ovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine. Vsetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia ziadostí o nápravu, bude obstarávate uverej?ova v systéme Josephine. Obstarávate bude doru?ova ziadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádza?ov rovnako prostredníctvom systému Josephine.
   4.  Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vlozená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umoznené iba autentifikovaným uchádza?om. Autentifikáciu je mozné previes nasledovnými spôsobmi: a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou ob?ianskeho preukazu s elektronickým ?ipom a bezpe?nostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spolo?nos?, ktorú pomocou eIDregistruje statutár danej spolo?nosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovate systému Josephine a to v pracovnýchd?och v ?ase
   8. 00-16.00 hod. b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) statutára danej spolo?nosti na kartu uzívate?a po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovate systému Josephine a to v pracovných d?och v ?ase
   8. 00-16.00 hod. c) vlozením plnej moci na kartu uzívate?a po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom statutára aj splnomocnenou osobou, alebo presla zaru?enou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovate systému Josephine a to v pracovné dni v ?ase
   8. 00-16.00 hod. d) po?kaním na autentifika?ný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk statutára uchádza?a v listovej podobe formou doporu?enej posty. Lehota na tento úkon sú obvykle tri pracovné dni a je potrebné s touto lehotou po?íta pri vkladaní ponuky.
   5.  Sú?azné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslusnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7534/summary, ?ím verejný obstarávate umoz?uje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. https://josephine.proebiz.com/ https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7534/summary
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité