Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Poprad:Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 55-158908  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Slovaquie-Poprad: Services liés aux déchets et aux ordures 2023/S 055-158908 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mesto Poprad Numéro national d'identification: 00326470 Adresse postale: Nábrezie Jána Pavla II 2802/3 Ville: Poprad Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 05801 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mrg. Alena Uhrinová, Ing. Daniela Ger?ák Polastiková Courriel: alena.uhrinova@msupoprad.sk Téléphone: +421 527167259 Fax: +421 527721218 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.poprad.sk
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpe?enie verejnoprospesných sluzieb pre mesto Poprad Numéro de référence: 09/2022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Poprad
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
Mesto Poprad - katastrálne územie Poprad, Ve?ká, Spisská sobota, Matejovce, Stráze pod Tatrami
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmetom ?asti 1 je poskytovanie sluzieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zloziek, t.j. sluzieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi za ú?elom ich zhodnotenia, resp. zneskodnenia odpadov na riadenej skládke odpadov a prevádzkovanie zberných dvorov pre Mesto Poprad. Sluzby je potrebné zabezpe?i? v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo zákona ?. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a súvisiacich právnych predpisov.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 120
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
neaplikuje sa
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 160-330711
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Poprad
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/07/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Brantner Poprad, s.r.o.
Numéro national d'identification: 36444618 Adresse postale: Nová 76 Ville: Poprad Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 05801 Pays: Slovaquie Courriel: poprad@brantner.com Téléphone: +421 7767251
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 15 375 541.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
Mesto Poprad - katastrálne územie Poprad, Ve?ká, Spisská sobota, Matejovce, Stráze pod Tatrami
VII.1.4) Description des prestations:
Predmetom ?asti 1 je poskytovanie sluzieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zloziek, t.j. sluzieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi za ú?elom ich zhodnotenia, resp. zneskodnenia odpadov na riadenej skládke odpadov a prevádzkovanie zberných dvorov pre Mesto Poprad. Úprava Dodatku ?. 11 spo?íva z dôvodu zmien, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli známe - dodatkom sa upravuje zber a odvoz odpadu z cintorínov - konkrétne v mestskej ?asti Ve?ká a to z dôvodu investi?nej akcie "Parkovisko na cintoríne v Poprade - Ve?kej" v rámci, ktorej bolo realizované aj umiestnenie polopodzemných nádob na zmesový komunálny odpad. Sluzby sa aplikujú na dodato?ný rozsah plnenia, ktorý je specifikovaný v opise predmetu zákazky.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 120
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
neaplikuje sa
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 20 124 416.46 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Brantner Poprad, s.r.o.
Numéro national d'identification: 36444618 Adresse postale: Nová 76 Ville: Poprad Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 05801 Pays: Slovaquie Courriel: poprad@brantner.com Téléphone: +421 7767251
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Úprava spo?íva z dôvodu zmien, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli známe - dodatkom ?. 11 sa upravuje zber a odvoz odpadu z cintorínov - konkrétne v mestskej ?asti Ve?ká a to z dôvodu investi?nej akcie "Parkovisko na cintoríne v Poprade - Ve?kej" v rámci, ktorej bolo realizované aj umiestnenie polopodzemných nádob na zmesový komunálny odpad. Sluzby sa aplikujú na dodato?ný rozsah plnenia, ktorý je specifikovaný v opise predmetu zákazky.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
§ 18 ods. 1 písm. c) ZVO: Ide o zmeny, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli známe. Sluzby sa aplikujú na dodato?ný rozsah plnenia, ktorý je specifikovaný v opise predmetu zákazky.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 20 124 416.46 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 20 118 976.66 EUR Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpe?enie verejnoprospesných sluzieb pre mesto Poprad 17/03/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures