Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 21/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Poprad: Services traiteur

2020/S 149-366173  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Slovaquie-Poprad: Services traiteur

2020/S 149-366173

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 125-306589)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mesto Poprad
NumÈro national d'identification: 00326470
Adresse postale: N·breûie J·na Pavla II
Ville: Poprad
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Code postal: 058 01
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Alena Uhrinov·, Ing. RenÈ äoltÈs
Courriel: alena.uhrinova@msupoprad.sk
TÈlÈphone: +421 527167111
Fax: +421 527721218 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.poprad.sk

http://www.poprad.sk
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
PapierovÈ stravnÈ pouk·ûky

NumÈro de rÈfÈrence: 06/2020

II.1.2)
Code CPV principal
55520000 Services traiteur

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom z·kazky je zabezpe?enie stravovania pre zamestnancov verejnÈho obstar·vate?a prostrednÌctvom papierov ch stravn ch pouk·ûok na obdobie 24 mesiacov od ?innosti r·mcovej dohody v s lade s platn mi pr·vnymi predpismi na zemÌ Slovenskej republiky. Nomin·lna hodnota stravn ch pouk·ûok je: 4,00 EUR v predpokladanom objeme 187 200 ks. Verejn obstar·vate poûaduje papierov formu lÌstkov, vzh?adom na rozdielne rozvrhnutie pracovnÈho ?asu zamestnancov radu - napr. zamestnanci mestskej polÌcie, vr·tnici, opatrovate?ky (pr·ca v noci, cez vÌkendy a sviatky). Verejn obstar·vate z·rove zabezpe?uje prev·dzku detaöovan ch pracovÌsk v mestsk ch ?astiach Matejovce, Str·ûe pod Tatrami, Ve?k· a Spiösk· Sobota, kde nie s takÈ öirokÈ moûnosti stravovania ako priamo v centre mesta.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 125-306589

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Au lieu de:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/08/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7)

Au lieu de:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/08/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Verejn obstar·vate z dÙvodu doru?enej ûiadosti o n·pravu predlûuje termÌn pre predloûenie a otv·ranie pon k. Taktieû upravil s ?aûnÈ podklady v kontexte Ozn·menia o v sledku vybavenia ûiadosti o n·pravu.

 
 
C L A S S E    C P V
30199770 - Chèques-repas 
55520000 - Services traiteur