01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Preöov: Machines-outils

2018/S 239-545939 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

12/12/2018
S239
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Slovaquie-Preöov: Machines-outils

2018/S 239-545939

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 014-028042)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Liaz, s.r.o.
36462161
Koöick· 20
Preöov
080 01
Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Lucia Ondrejov· PhD.
TÈlÈphone: +421 905849879
Courriel: lucia.ondrejova@gmail.com
Code NUTS: SK041 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.liaz.sk

http://www.liaz.sk
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
N·kup inovatÌvnej technolÛgie v spolo?nosti Liaz, s.r.o.

NumÈro de rÈfÈrence: CUR000006

II.1.2)
Code CPV principal
42600000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Predmet z·kazky pozost·va z dodania a uvedenia do prev·dzky technologick ch zariadenÌ ur?en ch na v robu dielov pre motorovÈ vozidl·, autobusy a po?nohospod·rske stroje.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
07/12/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 014-028042

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:

   8.  Od 19.10.2018 sa komunik·cia medzi verej. obstar·vate?om a z·ujemcami/uch·dza?mi uskuto??uje v tomto verejnom obstar·vanÌ elektronickou formou prostrednÌctvom systÈmu Eranet.
   9.  Pre potreby el. komunik·cie je kaûd z·ujemca/uch·dza povinn zaregistrova sa v systÈme Eranet na URL adrese: https://ultimaratio.eranet.sk. 10. Za moment doru?enia aj prevzatia elektronickej inform·cie sa povaûuje: 10.1 moment zverejnenia v prÌpade, ak sa inform·cia neposiela prostrednÌctvom elektronickej spr·vy, ale len zverej?uje v systÈme Eranet 10.2 moment pre?Ìtania v systÈme Eranet v prÌpade, ak sa inform·cia posiela prostrednÌctvom elektronickej spr·vy a ak lehota stanoven· z·konom alebo komisiou verejnÈho obstar·vate?a za?Ìna plyn odo d?a doru?enia inform·cie. V prÌpade nepre?Ìtania elektronickej inform·cie do 3 pracovn ch dnÌ odo d?a odoslania elektronickej inform·cie, povaûuje sa t·to inform·cia za doru?en uplynutÌm poslednÈho d?a uvedenej lehoty. 10.3. moment odoslania inform·cie v prÌpade, ak sa inform·cia posiela prostrednÌctvom elektronickej spr·vy a ktor· m· by prijÌmate?ovi doru?en· v lehote stanovenej ZVO. 11. V prÌpade preuk·zate?nÈho v padku/nedostupnosti systÈmu Eranet, moûno komunik·ciu medzi verejn m obstar·vate?om a z·ujemcami uskuto??ova aj prostrednÌctvom elektronickej schr·nky dostupnej na str·nke www.slovensko.sk. V takom prÌpade sa elektronick· komunik·cia riadi pravidlami dan mi t mto elektronick m kan·lom. 12. Ak verejn obstar·vate?, poskytne inform·cie prostriedkami, ktor mi nemoûno trvalo zachyti ich obsah a nie je zaru?en· ich pravos t.j. podan ch faxom alebo e-mailom, verejn obstar·vate zabezpe?Ì doru?enie takejto inform·cie aj elektronickej podobe cez systÈm Eranet, a to najneskÙr do 3 pracovn ch dnÌ odo d?a odoslania tejto inform·cie prostriedkami, ktor mi nemoûno trvalo zachyti ich obsah a nie je zaru?en· ich pravos?. 13. Ak z·ujemca alebo uch·dza?, zaöle inform·ciu prostriedkami, ktor mi nemoûno trvalo zachyti ich obsah a nie je zaru?en· ich pravos t.j. podan ch faxom alebo e-mailom, z·ujemca alebo uch·dza zabezpe?Ì doru?enie takejto ûiadosti verejnÈmu obstar·vate?ovi aj v elektronickej podobe cez systÈm Eranet, a to najneskÙr do 3 pracovn ch dnÌ odo d?a odoslania tejto ûiadosti uveden mi prostriedkami. Pre dodrûanie termÌnov na doru?enie ûiadosti verejnÈmu obstar·vate?ovi je rozhoduj ci d·tum doru?enia elektronickej podoby ûiadosti cez systÈm Eranet. Pokia verejn obstar·vate neobdrûÌ ûiados do 3 pracovn ch dnÌ odo d?a jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v elektronickej podobe cez systÈm Eranet (t.j. v podobe, ktor· zabezpe?uje trvale zachytenie obsahu pÌsomnosti) verejn obstar·vate mÙûe na tak to ûiados h?adie tak, ako keby nebola podan·.

https://ultimaratio.eranet.sk
www.slovensko.sk
 
 
C L A S S E    C P V
42600000 - Machines-outils 
42610000 - Machines-outils à laser et centres d'usinage 
42631000 - Machines-outils de finissage des métaux 
42636000 - Presses