Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Presov: Échocardiographes

2021/S 179-465568  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Slovaquie-Presov: Échocardiographes 2021/S 179-465568 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Presove Numéro national d'identification: 00610577 Adresse postale: Hollého 14 Ville: Presov Code NUTS: SK041 Presovský kraj Code postal: 08181 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Anna Chovan?áková Courriel: chovancakova@fnsppresov.sk Téléphone: +421 517011810 Fax: +421 517722247 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.fnsppresov.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1369
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434098 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/108
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Echokardiografický prístroj - 1 ks Numéro de référence: 576/2021/VO
II.1.2) Code CPV principal 33112340 Échocardiographes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks echokardiografického prístroja pre potreby kardiocentra FNsP J. A. Reimana Presov. Predmet zákazky musí by nový, nepouzívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpoveda vsetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddelite?nou sú?as?ou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vylozenie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie uzívate?skej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (instalácia) s vydaním potvrdenia o instalácii, zaskolenie personálu verejného obstarávate?a o správnom uzívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaskolení obsahujúceho menný zoznam zaskoleného personálu, ako aj poskytovanie záru?ných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záru?nej doby. Vsetky písomné doklady musia by vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. ?eskom jazyku.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 168 441.97 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51410000 Services d'installation de matériel médical 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets) 80561000 Services de formation dans le domaine de la santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK041 Presovský kraj Lieu principal d'exécution:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Presov, Hollého 14, 081 81 Presov, Internistický monoblok, kardiocentrum
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks echokardiografického prístroja pre potreby kardiocentra FNsP J. A. Reimana Presov. Predmet zákazky musí by nový, nepouzívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpoveda vsetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddelite?nou sú?as?ou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vylozenie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie uzívate?skej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (instalácia) s vydaním potvrdenia o instalácii, zaskolenie personálu verejného obstarávate?a o správnom uzívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaskolení obsahujúceho menný zoznam zaskoleného personálu, ako aj poskytovanie záru?ných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záru?nej doby. Vsetky písomné doklady musia by vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. ?eskom jazyku.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 168 441.97 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Uchádza musí sp??a podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a ustanovenia § 32 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom pod?a § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádza?, ktorého tvorí skupina dodávate?ov, preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Oprávnenie dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?. Uchádza môze v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbezne nahradi doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Vyzaduje sa predlozenie /zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií vsetkých dokladov pozadovaných v rámci tejto podmienky ú?asti. Verejný obstarávate nemá oprávnenie získava údaje pod?a § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nepozaduje sa
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Neuplat?uje sa.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Elektronická aukcia sa bude vykonáva prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB na internetovej adrese http://www.dev.verejneaukcie.sk/. Blizsie informácie sú uvedené v sú?azných podkladoch. http://www.dev.verejneaukcie.sk/
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/12/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 14:00 Lieu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Presov, Hollého 14, 081 81 Presov, budova riadite?stva FNsP J. A. Reimana Presov, zasada?ka na prízemí. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. vykonané bez ú?asti uchádza?ov, ktorí predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverej?uje, zápisnica z otvárania ponúk sa uchádza?om neposiela.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávate?om a záujemcami/uchádza?mi uskuto??uje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpe?í trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na adrese: https://fnsppresov.eranet.sk (?alej len "ERANET"), ktorý sp??a vsetky poziadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je kazdý záujemca/uchádza povinný zaregistrova sa v systéme ERANET na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk. Sú?azné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/108. O záujemcoch, ktorí si prevezmú sú?azné podklady bez prihlásenia verejný obstarávate nemá evidenciu - o zverejnení dopl?ujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávate preto záujemcom odporú?a, aby si sú?azné podklady stiahli az po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. Komunikácia sa bude uskuto??ova výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v ?eskom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. Za moment doru?enia elektronickej informácie sa povazuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t. j. moment ulozenia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET. Uchádza môze v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbezne nahradi doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vyp??aniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej sluzby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príru?ke k elektronickej sluzbe na vyplnenie a opätovné pouzitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávate stanovuje, ze uchádza môze v ?asti IV. JED-u uvies tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok ú?asti bez toho, aby musel vyplni iné oddiely ?asti IV. Posta?uje, ke uchádza uvedie nasledovné : - "Sp??a pozadované podmienky ú?asti Áno". Podmienky a pravidlá pouzívania systému ERANET sú uvedené na: https://fnsppresov.eranet.sk v ?asti PODMIENKY a MANUÁL. Minimálne technické poziadavky na pouzívanie informa?ného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyssie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliada?ov: IE 10 a vyssie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyssie, Chrome 35 a vyssie; ?alsie poziadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. https://fnsppresov.eranet.sk https://fnsppresov.eranet.sk https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/108 https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html https://fnsppresov.eranet.sk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33112340 - Échocardiographes 
51410000 - Services d'installation de matériel médical 
60000000 - Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets) 
80561000 - Services de formation dans le domaine de la santé