Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes - Dod'vka potrav'n (2024)

2024/S 2024-070842  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70842-2024 - Résultats
Slovaquie – Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes – Dodávka potravín (2024)
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Mesto Michalovce
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dodávka potravín (2024)
Description: Predmetom zákazky je nákup „Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce" Cast c. 1 Cerstvá zelenina, cerstvé ovocie a zemiaky Cast c. 2 Mlieko a mliecne výrobky Cast c. 3 Cerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky Cast c. 4 Ostatné potravinárske výrobky Cast c. 5 Mrazený tovar – ryby , hydina, zelenina, polotovary Cast c. 6 Chlieb a pecivo Cast c. 7 Nápoje a caje Uchádzac sa zaväzuje dodávat verejnému obstarávatelovi tovar priebežne pocas platnosti a úcinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od dorucenia telefonickej objednávky vždy v case od 06.00 hod. do 08.00 hod. každý den alebo na základe urcenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v objednávke. Tovar bude dodávaný na základe ciastkových objednávok, ktoré budú obsahovat špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpecená kvalita tovaru z hladiska záruky, druhu výrobku a poctu stravujúcich sa žiakov a personálu. Miesto dodania predmetu obstarávania je Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce. Termín dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú s predpokladanou dobou úcinnosti 12 mesiacov, resp. do 31.12.2024. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe c. 2 týchto sútažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody pre jednotlivé casti predmetu zákazky 1-7, ako aj v casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v casti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Identifiant de la procédure: 56dd8c72-080a-4659-b0ae-eaf71830b09e
Identifiant interne: 22JM/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
Informations complémentaires: 7 školských jedální pri materských školách a pre školskú jedálen pri Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata na území mesta Michalovce.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 294 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin ŕ l’appel ŕ la concurrence
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Cast 1 : Cerstvá zelenina, cerstvé ovocie a zemiaky
Description: Predmetom zákazky je nákup „Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce"- Cast c. 1 Cerstvá zelenina, cerstvé ovocie a zemiaky. Predmetom zákazky je nákup a dodávka cerstvej zeleniny, cerstvého ovocia a zemiakov. Tovar musí byt dodaný nepoškodený v zdravom a cerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovatelnostou pôvodu podla požiadavky verejného obstarávatela v týchto sútažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súcastou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto urcenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Jednotlivé položky predmetu zákazky sú podrobne uvedené v prílohe týchto sútažných podkladoch. (príloha c. 1 pre uvedenú cast zákazky) Predmet zákazky musí splnat všetky zákonom stanovené normy, musí byt prvej akostnej triedy a musí splnat všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Uchádzac sa zaväzuje dodávat verejnému obstarávatelovi tovar priebežne pocas platnosti a úcinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od dorucenia telefonickej objednávky vždy v case od 06.00 hod. do 08.00 hod. každý den alebo na základe urcenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v objednávke. Tovar bude dodávaný na základe ciastkových objednávok, ktoré budú obsahovat špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpecená kvalita tovaru z hladiska záruky, druhu výrobku a poctu stravujúcich sa žiakov a personálu. Miesto dodania predmetu obstarávania je Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce. Termín dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú s predpokladanou dobou úcinnosti 12 mesiacov. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe c. 2 týchto sútažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody pre jednotlivé casti predmetu zákazky 1-7, ako aj v casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v casti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Identifiant interne: 22JM/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 71 000,00 EUR
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: najnižšia cena s DPH v EUR
Description: Verejný obstarávatel vyhodnocuje ponuky na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena v Eur s DPH. Uvedené kritérium súvisí s predmetom príslušnej casti zákazky, s cielom urcit ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na preskúmanie sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona c. 343/2015 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v casti pre nadlimitné zákazky)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Cast 2 : Mlieko a mliecne výrobky
Description: Predmetom zákazky je nákup „Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce" Cast c. 2 Mlieko a mliecne výrobky. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka a mliecnych výrobkov . Tovar musí byt dodaný nepoškodený v zdravom a cerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovatelnostou pôvodu podla požiadavky verejného obstarávatela v týchto sútažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súcastou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto urcenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Jednotlivé položky predmetu zákazky sú podrobne uvedené v prílohe týchto sútažných podkladoch. (príloha c. 1 pre uvedenú cast zákazky) Predmet zákazky musí splnat všetky zákonom stanovené normy, musí byt prvej akostnej triedy a musí splnat všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Uchádzac sa zaväzuje dodávat verejnému obstarávatelovi tovar priebežne pocas platnosti a úcinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od dorucenia telefonickej objednávky vždy v case od 06.00 hod. do 08.00 hod. každý den alebo na základe urcenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v objednávke. Tovar bude dodávaný na základe ciastkových objednávok, ktoré budú obsahovat špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpecená kvalita tovaru z hladiska záruky, druhu výrobku a poctu stravujúcich sa žiakov a personálu. Miesto dodania predmetu obstarávania je Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce. Termín dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú s predpokladanou dobou úcinnosti 12 mesiacov. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe c. 2 týchto sútažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody pre jednotlivé casti predmetu zákazky 1-7, ako aj v casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v casti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Identifiant interne: 22JM/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 55 000,00 EUR
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: najnižšia cena v Eur s DPH
Description: Verejný obstarávatel vyhodnocuje ponuky na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena v Eur s DPH. Uvedené kritérium súvisí s predmetom príslušnej casti zákazky, s cielom urcit ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na preskúmanie sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona c. 343/2015 Z. z.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Cast 3 : Cerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
Description: Predmetom zákazky je nákup „Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce", Cast c. 3 Cerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky. Predmetom zákazky je nákup a dodávka cerstvého kuchynského opracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Tovar musí byt dodaný nepoškodený v zdravom a cerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovatelnostou pôvodu podla požiadavky verejného obstarávatela v týchto sútažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súcastou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto urcenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Jednotlivé položky predmetu zákazky sú podrobne uvedené v prílohe týchto sútažných podkladoch. (príloha c. 1 pre uvedenú cast zákazky) Predmet zákazky musí splnat všetky zákonom stanovené normy, musí byt prvej akostnej triedy a musí splnat všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Uchádzac sa zaväzuje dodávat verejnému obstarávatelovi tovar priebežne pocas platnosti a úcinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od dorucenia telefonickej objednávky vždy v case od 06.00 hod. do 08.00 hod. každý den alebo na základe urcenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v objednávke. Tovar bude dodávaný na základe ciastkových objednávok, ktoré budú obsahovat špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpecená kvalita tovaru z hladiska záruky, druhu výrobku a poctu stravujúcich sa žiakov a personálu. Miesto dodania predmetu obstarávania je Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce. Termín dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú s predpokladanou dobou úcinnosti 12 mesiacov. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe c. 2 týchto sútažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody pre jednotlivé casti predmetu zákazky 1-7, ako aj v casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v casti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Identifiant interne: 22JM/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15100000 Produits de l'élevage, viande et produits ŕ base de viande
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 36 000,00 EUR
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: najnižšia cena v Eur s DPH
Description: Verejný obstarávatel vyhodnocuje ponuky na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena v Eur s DPH. Uvedené kritérium súvisí s predmetom príslušnej casti zákazky, s cielom urcit ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na preskúmanie sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona c. 343/2015 Z .z.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Cast 4: Ostatné potravinárske výrobky
Description: Predmetom zákazky je nákup „Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce", Cast c. 4 Ostatné potravinárske výrobky. Predmetom zákazky je nákup mlynských a škrobových výrobkov, sterilizovanej zeleniny a ovocia, vajec a cukru. Tovar musí byt dodaný nepoškodený v zdravom a cerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovatelnostou pôvodu podla požiadavky verejného obstarávatela v týchto sútažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súcastou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto urcenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Jednotlivé položky predmetu zákazky sú podrobne uvedené v prílohe týchto sútažných podkladoch. (príloha c. 1 pre uvedenú cast zákazky) Predmet zákazky musí splnat všetky zákonom stanovené normy, musí byt prvej akostnej triedy a musí splnat všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Uchádzac sa zaväzuje dodávat verejnému obstarávatelovi tovar priebežne pocas platnosti a úcinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od dorucenia telefonickej objednávky vždy v case od 06.00 hod. do 08.00 hod. každý den alebo na základe urcenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v objednávke. Tovar bude dodávaný na základe ciastkových objednávok, ktoré budú obsahovat špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpecená kvalita tovaru z hladiska záruky, druhu výrobku a poctu stravujúcich sa žiakov a personálu. Miesto dodania predmetu obstarávania je Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce. Termín dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú s predpokladanou dobou úcinnosti 12 mesiacov. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe c. 2 týchto sútažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody pre jednotlivé casti predmetu zákazky 1-7, ako aj v casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v casti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Identifiant interne: 22JM/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15600000 Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 45 000,00 EUR
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: najnižšia cena v EUR s DPH
Description: Verejný obstarávatel vyhodnocuje ponuky na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena v Eur s DPH. Uvedené kritérium súvisí s predmetom príslušnej casti zákazky, s cielom urcit ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na preskúmanie sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona c. 343/2015 Z .z.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Cast 5 : Mrazený tovar – ryby, hydina, zelenina, polotovary
Description: Predmetom zákazky je nákup „Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce", Cast c. 5 Mrazený tovar – ryby , hydina, zelenina, polotovary. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mrazených potravín – rýb, hydiny, zeleniny, polotovary podla opisu. Tovar musí byt dodaný nepoškodený v najvyššej kvalite a s vysledovatelnostou pôvodu podla požiadavky verejného obstarávatela v týchto sútažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súcastou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto urcenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Jednotlivé položky predmetu zákazky sú podrobne uvedené v prílohe týchto sútažných podkladoch. (príloha c. 1 pre uvedenú cast zákazky) Mrazené ryby – mrazené rybie mäso bez kostí a bez polyfosfátov, hlbokozmrazené kvality A, maximálna glazúra 5%. V prípade porciovaného mrazeného rybieho mäsa (filé z treskovitých rýb, hoki filety s kožou, losos , treska tmavá) požadujeme dodržat kaliber od 120g do 150g. Hydina – hlbokozmrazené hydinové mäso (kuracie stehná, kuracie pecienky, kuracie prsia, kurca celé, morcacie prsia) bez konzervantov kvality A. Kupujúci pri dodávke mrazenej hydiny postupuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky c. 168 zo dna
   4.  mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpecnosti a kvality nakupovaných surovín a tak uplatnuje zásadu: „podporit spotrebu slovenských polnohospodárskych a potravinárskych výrobkov prostredníctvom štátnych a verejných inštitúcií formou ich prioritného nákupu pre zabezpecenie stravovania“. Zelenina – hlbokozmrazená (brokolica, zemiakové hranolky, fazulové struky, hrášok, karfiol, kel, kukurica, špenátový pretlak, tekvica rezaná, zeleninová zmes: mochovská, pod sviecková, s brokolicou). Hlbokozmrazenou potravinou urcenou na ludskú spotrebu (dalej len „hlbokozmrazená potravina“) je potravina, ktorá bola podrobená vhodnému procesu rýchleho zmrazenia, pri ktorom je v závislosti od typu výrobku co najrýchlejšie prekonaná zóna maximálnej kryštalizácie a výsledná teplota výrobku je vo všetkých jeho castiach trvalo udržiavaná na úrovni najmenej – 18 °C alebo nižšej. Pri uvádzaní na trh musí byt táto vlastnost uvedená na oznacení. - Suroviny na výrobu hlbokozmrazenej potraviny musia byt zdravotne neškodné, v požadovanej kvalite a cerstvosti. - Príprava a hlboké zmrazenie sa musia realizovat okamžite za použitia vhodného technického zariadenia, aby sa chemické, biochemické a mikrobiologické zmeny obmedzili na minimum. - Pocas skladovania, uchovávania alebo prepravy hlbokozmrazenej potraviny sa pri zachovaní správnej skladovacej a prepravnej praxe) môže teplota potraviny prechodne zvýšit najviac na -15 °C. - Hlbokozmrazená potravina, ktorá je urcená na uvedenie na trh konecnému spotrebitelovi, musí byt balená do vhodného obalu, ktorý ju chráni pred vysušením, znecistením, mikrobiálnou a inou vonkajšou kontamináciou. Predmet zákazky musí splnat všetky zákonom stanovené normy, musí byt prvej akostnej triedy a musí splnat všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Uchádzac sa zaväzuje dodávat verejnému obstarávatelovi tovar priebežne pocas platnosti a úcinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od dorucenia telefonickej objednávky vždy v case od 06.00 hod. do 08.00 hod. každý den alebo na základe urcenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v objednávke. Tovar bude dodávaný na základe ciastkových objednávok, ktoré budú obsahovat špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpecená kvalita tovaru z hladiska záruky, druhu výrobku a poctu stravujúcich sa žiakov a personálu. Miesto dodania predmetu obstarávania je Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce. Termín dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú s predpokladanou dobou úcinnosti 12 mesiacov. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe c. 2 týchto sútažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody pre jednotlivé casti predmetu zákazky 1-7, ako aj v casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v casti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Identifiant interne: 22JM/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 30 000,00 EUR
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: najnižšia cena v Eur s DPH
Description: Verejný obstarávatel vyhodnocuje ponuky na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena v Eur s DPH. Uvedené kritérium súvisí s predmetom príslušnej casti zákazky, s cielom urcit ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na preskúmanie sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona c. 343/2015 Z .z.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Cast 6 : Chlieb a pecivo
Description: Predmetom zákazky je nákup „Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce", Cast c. 6 Chlieb a pecivo. Predmetom zákazky je nákup a dodávka chleba a peciva. Tovar musí byt dodaný nepoškodený v zdravom a cerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovatelnostou pôvodu podla požiadavky verejného obstarávatela v týchto sútažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súcastou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto urcenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Jednotlivé položky predmetu zákazky sú podrobne uvedené v prílohe týchto sútažných podkladoch. (príloha c. 1 pre uvedenú cast zákazky) Predmet zákazky musí splnat všetky zákonom stanovené normy, musí byt prvej akostnej triedy a musí splnat všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Uchádzac sa zaväzuje dodávat verejnému obstarávatelovi tovar priebežne pocas platnosti a úcinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od dorucenia telefonickej objednávky vždy v case od 06.00 hod. do 08.00 hod. každý den alebo na základe urcenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v objednávke. Tovar bude dodávaný na základe ciastkových objednávok, ktoré budú obsahovat špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpecená kvalita tovaru z hladiska záruky, druhu výrobku a poctu stravujúcich sa žiakov a personálu. Miesto dodania predmetu obstarávania je Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce. Termín dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú s predpokladanou dobou úcinnosti 12 mesiacov. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe c. 2 týchto sútažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody pre jednotlivé casti predmetu zákazky 1-7, ako aj v casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v casti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Identifiant interne: 22JM/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 38 000,00 EUR
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: najnižšia cena v Eur s DPH
Description: Verejný obstarávatel vyhodnocuje ponuky na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena v Eur s DPH. Uvedené kritérium súvisí s predmetom príslušnej casti zákazky, s cielom urcit ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na preskúmanie sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona c. 343/2015 Z .z.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Cast 7: Nápoje a caje
Description: Predmetom zákazky je nákup „Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce", Cast c. 7 Nápoje a caje. Predmetom zákazky je nákup a dodávka cajov bez kofeínu, 100 % koncentrátov a nealkoholických nápojov. Tovar musí byt dodaný nepoškodený v zdravom stave, v najvyššej kvalite a s vysledovatelnostou pôvodu podla požiadavky verejného obstarávatela a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Dodávku tovaru dodávat v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznacenej na obale neuplynula viac ako 1/3. Súcastou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto urcenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedená v prílohe týchto sútažných podkladov. Predmet zákazky musí splnat všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byt prvej akostnej triedy a musí splnat všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Uchádzac sa zaväzuje dodávat verejnému obstarávatelovi tovar priebežne pocas platnosti a úcinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od dorucenia telefonickej objednávky vždy v case od 06.00 hod. do 08.00 hod. každý den alebo na základe urcenia vedúceho príslušnej školskej jedálne uvedené v objednávke. Tovar bude dodávaný na základe ciastkových objednávok, ktoré budú obsahovat špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpecená kvalita tovaru z hladiska záruky, druhu výrobku a poctu stravujúcich sa žiakov a personálu. Miesto dodania predmetu obstarávania je Dodávka potravín do 7 školských jedální pri Materských školách Mesta Michalovce a do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce. Termín dodania predmetu zákazky: 12 mesiacov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú s predpokladanou dobou úcinnosti 12 mesiacov. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe c. 2 týchto sútažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody pre jednotlivé casti predmetu zákazky 1-7, ako aj v casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v casti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Identifiant interne: 22JM/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15980000 Boissons sans alcool
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 19 000,00 EUR
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: najnižšia cena v Eur s DPH
Description: Verejný obstarávatel vyhodnocuje ponuky na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena v Eur s DPH. Uvedené kritérium súvisí s predmetom príslušnej casti zákazky, s cielom urcit ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na preskúmanie sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona c. 343/2015 Z .z.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 240 254,77 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 50 873,70 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 50 873,70 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: ponuka M.A.D.D
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 50 873,70 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Rámcová dohoda c.1
Titre: Rámcová dohoda c.1
Date de conclusion du marché: 07/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse50 873,70 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée87 223,53 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 52 927,97 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 52 927,97 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: ponuka Inmedia -Mlieko
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 52 927,97 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Rámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - mlieko a mliecne výrobky
Titre: Rámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - mlieko a mliecne výrobky
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse52 927,97 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 31 703,04 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 31 703,04 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CIMBALÁK s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: ponuka Cimbalák
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 31 703,04 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Rámcova dohoda
Titre: Rámcova dohoda
Date de conclusion du marché: 07/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse31 703,04 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée36 327,21 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 40 899,86 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 40 899,86 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Ponuka Inmedia (ostatné potraviny)
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 40 899,96 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Rámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - ostatné potravinárske výrobkyRámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - ostatné potravinárske výrobky
Titre: Rámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - ostatné potravinárske výrobky
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 23 497,10 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 23 497,10 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Ponuka Inmedia (mrazený tovar)
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 23 497,10 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Rámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - mrazený tovar - ryby, hydina, zelenina, polotovary
Titre: Rámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - mrazený tovar - ryby, hydina, zelenina, polotovary
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse23 497,10 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée28 760,76 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 29 060,60 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 29 060,60 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PEKÁREN KELPEK s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Ponuka Kelpek
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 28 148,27 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20240027 Rámcová zmluva na dodávku potravín do 7Šj pri MŠ a do ZSD do veku 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce - chlieb, pecivo
Titre: 20240027 Rámcová zmluva na dodávku potravín do 7Šj pri MŠ a do ZSD do veku 3 rokov veku dietata Mesta Michalovce - chlieb, pecivo
Date de conclusion du marché: 13/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse28 148,27 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée29 060,60 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 11 292,14 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 11 292,14 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Ponuka Inmedia (nápoje)
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 11 292,14 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Rámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - nápoje a caje
Titre: Rámcová dohoda na dodávku potravín do 7 ŠJ pri MŠ Mesta Michalovce a do ZSD do 3 rokov Mesta Michalovce - nápoje a caje
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse11 292,14 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée13 161,12 EUR

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro d’enregistrement: 31797903
Numéro d’enregistrement: 2021511008
Adresse postale: Ružová dolina 10 
Ville: Bratislava - mestská cast Ružinov
Code postal: 82109
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info@uvo.gov.sk
Téléphone: +421250264111
Rôles de cette organisation
TED eSender
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Mesto Michalovce
Numéro d’enregistrement: 00325490
Numéro d’enregistrement: 2020739039
Adresse postale: Nám. osloboditelov 30 
Ville: Michalovce
Code postal: 07101
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: jana.moskalova@msumi.sk
Téléphone: +421905260983
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 36730866
Numéro d’enregistrement: 2022310576
Adresse postale: Michalovská 10 
Ville: Sobrance
Code postal: 07301
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: bujdosova@maddfruit.sk
Téléphone: 0908875207
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 36019208
Numéro d’enregistrement: 2020066829
Adresse postale: Námestie SNP 11 
Ville: Zvolen
Code postal: 96001
Subdivision pays (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: inmedia@inmedia.sk
Téléphone: 0918979139
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0004 LOT-0005 LOT-0007
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: CIMBALÁK s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 36473219
Numéro d’enregistrement: 2020028296
Adresse postale: Duklianska 17A/3579 
Ville: Bardejov
Code postal: 08501
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: office@cimbalak.sk
Téléphone: 0904656498
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: PEKÁREN KELPEK s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 47019719
Numéro d’enregistrement: 2023707004
Adresse postale: Cierne Pole 36 
Ville: Cierne Pole
Code postal: 07901
Subdivision pays (NUTS): Košický kraj (SK042)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: kelpek@centrum.sk
Téléphone: 0905349644
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0006
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 38d43233-72e8-4607-ada7-e851eb43e867 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 10:22:43 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: slovaque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 70842-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes