Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie '?? Services d'audit '?? CertifikaŤný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry

2024/S 2024-127990  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
127990-2024 - Modification du marché
Slovaquie – Services d'audit – Certifikacný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Certifikacný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Description: Predmetom zákazky je zabezpecenie plnenia úloh certifikacného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vztahu k výdavkom financovaným z Európskeho polnohospodárskeho zárucného fondu (dalej len „EPZF“) a z Európskeho polnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (dalej len „EPFRV“) na financné roky 2022-2024.
Identifiant de la procédure: f7b589de-7ce2-4911-be28-2146241eff8e
Identifiant interne: 109/2021/MPRV SR-310
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79212000 Services d'audit
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Dobrovicova  
Ville: Bratislava - mestská cast Staré Mesto
Code postal: 81266
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Certifikacný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Description: Predmetom zákazky je zabezpecenie plnenia úloh certifikacného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vztahu k výdavkom financovaným z Európskeho polnohospodárskeho zárucného fondu (dalej len „EPZF“) a z Európskeho polnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (dalej len „EPFRV“) na financné roky 2022-2024.
Identifiant interne: 109/2021/MPRV SR-310
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79212000 Services d'audit
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a úcinný zákon o verejnom obstarávaní.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 3 065 976,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 109/2021/MPRVSR-310
Titre: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Date de conclusion du marché: 08/07/2021

   7.  Modification
Identifiant de la section: 585608-2021
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Podla clánku 33 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatnovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhladom na platobné agentúry a ostatné orgány, financné riadenie, schvalovanie úctov, kontroly, zábezpeky a transparentnost (dalej len „vykonávacie nariadenie“), je objednávatel povinný zaslat dokumenty v rozsahu uvedenom v predmetnom clánku. Dokumenty uvedené v odseku 1 clánku 33 vykonávacieho nariadenia sa zasielajú Európskej komisii (dalej len „Komisia“) najneskôr do 15. februára roku nasledujúceho po ukoncení financného roku, ktorého sa týkajú. Vyššie uvedené dokumenty sa zasielajú Komisii v elektronickej podobe, vo formáte a za podmienok stanovených Komisiou podla clánku 25 vykonávacieho nariadenia, tzn. do informacného systému umožnujúceho elektronickú výmenu dokumentov. Nepredvídané, pretrvávajúce objektívne preukázatelné technické problémy IS Komisie znemožnili Slovenskej republike splnenie vyššie uvedených povinností vyplývajúcich z vykonávacieho nariadenia. Z dôvodov technických problémov IS Komisie Slovenská republika prostredníctvom PPA požiadala v stanovenom termíne Komisiu o predlženie lehoty na predloženie požadovanej informácie. Dna 08.02.2024 bola Slovenskej republike dorucená od Komisie písomná odpoved (list Ref. Ares(2024)967906), v ktorej Komisia odsúhlasila predlženie lehoty na predloženie požadovaných informácií, a to do 01.03.2024. Na základe všetkých vyššie uvedených skutocností je zrejmé, že nebolo objektívne možné dodržat zmluvné povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy (najmä z clánku 2 a clánku 9).
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Ako vyplýva z vyššie uvedeného, sú splnené podmienky pre uzavretie Dodatku c. 5 v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO, a to nasledovne: • Verejný obstarávatel predmetné okolnosti nemohol predvídat a zmenou zmluvy sa nemení charakter zmluvy. • Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávatel nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídat, nakolko zmeny boli vynútené v dôsledku technických problémov IS Komisie, ktoré znemožnovali zaslanie požadovaných podkladov a informácií stanoveným spôsobom a v požadovanom termíne. Za prevádzku a funkcnost IS je v plnej miere zodpovedná Komisia. Orgány Slovenskej republiky, ani certifikacný orgán nemá možnost ovplyvnovat funkcnost elektronického prostriedku / IS, cím nie je možné predvídat, ani inak predpokladat výpadky IS, ci iné technické prekážky na strane Komisie. • Dodatkom c. 5 sa do pôvodného znenia zmluvy doplnilo ustanovenie umožnujúce úpravu lehôt, formy a spôsobu plnenia výstupov (predmetu plnenia) v ojedinelých a výnimocných prípadoch z dôvodu nepredvídaných a odôvodnených okolností, a to formou vzájomného písomného odsúhlasenia zmluvných strán. • Predmetnou zmenou nedochádza k navýšeniu ceny plnenia.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro d’enregistrement: 31797903
Numéro d’enregistrement: 2021511008
Adresse postale: Ružová dolina 10 
Ville: Bratislava - mestská cast Ružinov
Code postal: 82109
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info@uvo.gov.sk
Téléphone: +421250264111
Rôles de cette organisation
TED eSender
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Numéro d’enregistrement: 00156621
Numéro d’enregistrement: 2021291382
Adresse postale: Dobrovicova 12 
Ville: Bratislava - mestská cast Staré Mesto
Code postal: 81266
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Point de contact: odbor verejného obstarávania
Adresse électronique: emilia.gregorova@land.gov.sk
Téléphone: +421259266232
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 35739347
Numéro d’enregistrement: 2020270021
Adresse postale: Karadžicova 2 
Ville: Bratislava - mestská cast Staré Mesto
Code postal: 815 32
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: sk_office_general@pwc.com
Téléphone: +421259350111
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 13bc920f-0b69-4c58-9278-7b7885eb3e8a - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 28/02/2024 15:45:44 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: slovaque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 127990-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79212000 - Services d'audit