Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie : Services traiteur : Zmluvné stravovanie V'? 5728 / MS Nováky

2024/S 2024-084515  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84515-2024 - Résultats
Slovaquie – Services traiteur – Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky
Description: Zabezpecenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v priestoroch VÚ 5728 / MS Nováky, Duklianska 1, Nováky, vrátane jej výdaja a zabezpecenia stolovania.
Identifiant de la procédure: 80ea376e-9f16-4090-bf70-7dc4d5156e64
Avis précédent: 484620-2023
Identifiant interne: ÚpIA-EL3/16-17/2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 55520000 Services traiteur
Nomenclature supplémentaire (cpv): 55521200 Services de livraison de repas
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Duklianska 1  
Ville: Nováky
Code postal: 972 71
Subdivision pays (NUTS): Trenciansky kraj (SK022)
Pays: Slovaquie
Informations complémentaires: VÚ 5728 / MS Nováky
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 355 133,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: Verejný obstarávatel sa rozhodol nepokracovat v tomto verejnom obstarávaní, kedže ponuka vyhodnocovaného uchádzaca prevyšovala predpokladanú hodnotu zákazky o viac ako 70% a preto sa verejný obstarávatel rozhodol legitímne aplikovat ustanovenie § 57 ods. 2 ZVO a pristúpit k zrušeniu daného verejného obstarávania z dôvodu, že navrhovaná cena jediného uchádzaca, ktorý nebol z predmetnej verejnej sútaže vylúcený, je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. K uvedenému je potrebné dodat, že verejný obstarávatel je povinný pri vynakladaní financných prostriedkov dodržiavat jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, okrem iného aj princíp hospodárnosti a efektívnosti v zmysle § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky
Description: Zabezpecenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v priestoroch VÚ 5728 / MS Nováky, Duklianska 1, Nováky, vrátane jej výdaja a zabezpecenia stolovania.
Identifiant interne: ÚpIA-EL3/16-17/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 55520000 Services traiteur
Nomenclature supplémentaire (cpv): 55521200 Services de livraison de repas
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Duklianska 1  
Ville: Nováky
Code postal: 972 71
Subdivision pays (NUTS): Trenciansky kraj (SK022)
Pays: Slovaquie
Informations complémentaires: VÚ 5728 / MS Nováky
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Najnižšia cena
Description: Najnižšia cena - cena celkom za predmet zákazky vypocítaná a vyjadrená v mene EUR.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podla štvrtej hlavy "REVÍZNE POSTUPY" zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácie o postupe pri vybavovaní žiadosti o nápravu a námietok sú zverejnené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/dohlad/namietky/postup-pri-vybavovani-ziadosti-o-napravu-a-namietok.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro d’enregistrement: 31797903
Numéro d’enregistrement: 2021511008
Adresse postale: Ružová dolina 10 
Ville: Bratislava - mestská cast Ružinov
Code postal: 82109
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info@uvo.gov.sk
Téléphone: +421250264111
Rôles de cette organisation
TED eSender
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Numéro d’enregistrement: 30845572
Numéro d’enregistrement: 2020947698
Département: Úrad pre investície a akvizície
Adresse postale: Námestie generála Viesta 2 
Ville: Bratislava - mestská cast Nové Mesto
Code postal: 83247
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: nikola.glustikova@mil.sk
Téléphone: +421960317670
Adresse internet: https://www.mosr.sk/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e9c0efff-51f2-4efb-8bbb-d5269ab13022 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 10:02:04 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: slovaque
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84515-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
55520000 - Services traiteur