Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 28/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie : Travaux de construction : Rekonátrukcia ŕtudentského domova Dolnozemská 1 a átudentskej jedálne Bratislava

2024/S 2024-123778  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123778-2024 - Mise en concurrence
Slovaquie – Travaux de construction – Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská 1 a študentskej jedálne Bratislava
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ekonomická univerzita v Bratislave
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská 1 a študentskej jedálne Bratislava
Description: Predmetom zákazky je komplexná obnova budovy Študentského domova Dolnozemská a študentskej jedálne Dolnozemská, Bratislava a zníženie energetickej nárocnosti oboch budov. Ide o dva stavebné objekty: SO01 - Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská 1 a SO02 - Rekonštrukcia Študentskej jedálne Dolnozemská
   1.  Návrh rekonštrukcie pocíta s celkovým zateplením obvodových konštrukcií, výmenou okenných otvoroch v študentskej jedálni, výmenou dverných otvorov oboch objektoch, výmena a dodatocné zateplenie strešného plášta. V objekte SO01 sa dalej bude realizovat rekonštrukcia interiéru študentského domova, zdravotechnických rozvodov, elektrických rozvodov a výmena dvoch výtahov. Cielom je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu na základe zníženia spotreby tepla na vykurovanie, pomocou zateplenia predmetných konštrukcií objektov – strechy, obvodových stien, a výmeny výplní otvorov za kvalitnejšie, cím sa dosiahnu požadované parametre týchto konštrukcií, splnajúce súcasné kritéria pre energetickú hospodárnost, definované príslušnou vyhláškou a slovenskou technickou normou. Podrobne popísané v sútažných podkladoch.
Identifiant de la procédure: a6248e5b-e20b-4757-afa5-d3c813eca5f1
Identifiant interne: 497373
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Bratislava - mestská cast Petržalka
Code postal: 85235
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 5 970 647,63 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 1
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
CorruptionUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Participation ŕ une organisation criminelleUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
FraudeUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Travail des enfants et autres formes de traite des ętres humainsUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Paiement des cotisations de sécurité socialeUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením zdravotnej poistovne a Sociálnej poistovne nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Paiement d’impôts et taxesUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením miestne príslušného danového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
FailliteUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
ConcordatUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
InsolvabilitéUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Biens administrés par un liquidateurUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
État de cessation d’activitésUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Motifs d’exclusion purement nationauxUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti, že je oprávnený dodávat tovar, uskutocnovat stavebné práce alebo poskytovat službu podla § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávat tovar, uskutocnovat stavebné práce alebo poskytovat službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti, že nemá uložený zákaz úcasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konecným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podla §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. doloženým cestným vyhlásením. Verejný obstarávatel informuje záujemcov, že nie je oprávnený použit údaje z informacných systémov verejnej správy podla osobitného predpisu.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská 1 a študentskej jedálne Bratislava
Description: Predmetom zákazky je komplexná obnova budovy Študentského domova Dolnozemská a študentskej jedálne Dolnozemská, Bratislava a zníženie energetickej nárocnosti oboch budov. Ide o dva stavebné objekty: SO01 - Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská 1 a SO02 - Rekonštrukcia Študentskej jedálne Dolnozemská
   1.  Návrh rekonštrukcie pocíta s celkovým zateplením obvodových konštrukcií, výmenou okenných otvoroch v študentskej jedálni, výmenou dverných otvorov oboch objektoch, výmena a dodatocné zateplenie strešného plášta. V objekte SO01 sa dalej bude realizovat rekonštrukcia interiéru študentského domova, zdravotechnických rozvodov, elektrických rozvodov a výmena dvoch výtahov. Cielom je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu na základe zníženia spotreby tepla na vykurovanie, pomocou zateplenia predmetných konštrukcií objektov – strechy, obvodových stien, a výmeny výplní otvorov za kvalitnejšie, cím sa dosiahnu požadované parametre týchto konštrukcií, splnajúce súcasné kritéria pre energetickú hospodárnost, definované príslušnou vyhláškou a slovenskou technickou normou. Podrobne popísané v sútažných podkladoch.
Identifiant interne: 497373
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Bratislava - mestská cast Petržalka
Code postal: 85235
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 16 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 5 970 647,63 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Napriek tomu, že verejný obstarávatel v tomto oznámení uvádza citujeme: "Obstarávanie nie je financované z fondov EU", uvádzame, že:
   5. 1 Predmet zákazky sa bude financovat z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zapojením sa do výzvy: Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl Komponent: Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl Investícia: Investícia 1: Investicná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl. Uvedené je takto vykonané z dôvodu technických problémov, ktoré by verejnému obstarávatelovi vznikli pri vyplnaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zníženie energetickej nárocnosti budovy. Bližšie informácie sú uvedené v sútažných podkladoch.
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Uvedené v zmluve o dielo, ktorá je súcastou sútažných podkladov.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Podmienky úcasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v sútažných podkladoch.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Description: najnižšia „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ Opis kritéria je uvedený v sútažných podkladoch.
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles:
Canal de communication ad hoc:
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.isepvo.sk/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: slovaquetchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Zábezpeka je stanovená vo výške 200 000,00 EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky: - zložením financných prostriedkov na bankový úcet verejného obstarávatela v banke alebo v pobocke zahranicnej banky (dalej len „banka“), alebo - poskytnutím bankovej záruky za uchádzaca, alebo - poskytnutím poistenia záruky za uchádzaca. Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvolnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v sútažných podkladoch.
Date limite de réception des offres: 28/03/2024 08:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 9 Mois
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 28/03/2024 08:10:00 (UTC+1)
Lieu: Otváranie ponúk sa uskutocní ako „On-line“ sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým clenom komisie a uchádzacom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom IS EPVO.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Forme juridique que doit revętir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Opis právnej formy je uvedený/popísaný v sútažných podkladoch.
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a úcinný zákon o verejnom obstarávaní.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro d’enregistrement: 31797903
Numéro d’enregistrement: 2021511008
Adresse postale: Ružová dolina 10 
Ville: Bratislava - mestská cast Ružinov
Code postal: 82109
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info@uvo.gov.sk
Téléphone: +421250264111
Rôles de cette organisation
TED eSender
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Ekonomická univerzita v Bratislave
Numéro d’enregistrement: 00399957
Numéro d’enregistrement: 2020879245
Adresse postale: Dolnozemská cesta 1 
Ville: Bratislava - mestská cast Petržalka
Code postal: 85235
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: anna.narodova@euba.sk
Téléphone: +421267295147
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: dd6c0f10-45a9-4e73-b2a2-24d7325c6563-01
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Verejný obstarávatel vykonal opravu: - lehota na predkladanie ponúk - dátum otvárania ponúk.
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: e9e14def-b87f-42cf-9811-6ffb3c31802a - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 13:46:07 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: slovaque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 123778-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction