Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 25/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie : Travaux de resurfaçage de chaussées : Rekonátrukcia cesty II/559, Medzilaborce

2024/S 2024-123308  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123308-2024 - Mise en concurrence
Slovaquie – Travaux de resurfaçage de chaussées – Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce
Description: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii cesty II/559, ktorá sa nachádza v intraviláne a extraviláne mesta Medzilaborce v katastri obce Krásny Brod. Stavebno-technický stav cesty je nevyhovujúci. Daný úsek cesty je v správe verejného obstarávatela - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblast Humenné.
Identifiant de la procédure: 4aa17f0e-b7c9-4c8b-824c-1667160f4c7a
Identifiant interne: 43VS/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 224 696,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 1
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
CorruptionUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Participation ŕ une organisation criminelleUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
FraudeUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Travail des enfants et autres formes de traite des ętres humainsUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti podla § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:
   1.  doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Paiement des cotisations de sécurité socialeUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením zdravotnej poistovne a Sociálnej poistovne nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Paiement d’impôts et taxesUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením miestne príslušného danového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
FailliteUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
ConcordatUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
InsolvabilitéUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Biens administrés par un liquidateurUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
État de cessation d’activitésUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z.
   1.  doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
   2.  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,
   3.  predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzac alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradit cestným vyhlásením podla predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Motifs d’exclusion purement nationauxUchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti, že je oprávnený dodávat tovar, uskutocnovat stavebné práce alebo poskytovat službu podla § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávat tovar, uskutocnovat stavebné práce alebo poskytovat službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzac alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky úcasti, že nemá uložený zákaz úcasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konecným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podla §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015 Z.z. doloženým cestným vyhlásením.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce
Description: Cielom stavby je modernizácia cesty II/559, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác na odstránení jej nevyhovujúceho stavu a to frézovaním krytu, obnovy povrchu vozovky vyrovnaním povrchu asfaltovým betónom AC 11 hrúbky 20 – 40mm, aplikáciou spojovacieho postreku a zhotovením obrusnej vrstvy z asfaltového betónu strednozrného AC 11 O-II hr. 50 mm na celú spevnenú šírku vozovky. Následne po zhotovení obrusnej vrstvy bude zrealizované vyplnenie priecnych a pozdlžnych dilatacných škár s asfaltovou zálievkou a VDZ (vodorovné dopravné znacenie). Súcastou prác bude aj výšková úprava ulicných vpustí a osadenie obrubníkov. Rekonštrukciou daného úseku sa výrazne zlepší stavebno-technický stav a životnost vozovky, zvýši sa bezpecnost a plynulost cestnej dopravy v danom úseku cesty. Predmetný úsek sa nachádza na ceste II/559 v stanicení v km 38,064 - 39,288. Stavebné práce budú prebiehat na parceách cesty: parcela registra C KN parc. c. 834/1, 995 a parcela registra E KN parc. c. 123/6, 1539, 1110/1, 1111/1, 1539, k.ú. Krásny Brod. Bližšie informácie sa nachádzajú v casti B.2 - opis predmetu zákazky.
Identifiant interne: 43VS/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Autre
Nom: osobné postavenie
Description: Podmienky úcasti vo verejnom obstarávaní podla § 32 zákona c. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v sútažných podkladoch.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Bližšie podmienky sú špecifikované v casti A.2 PODMIENKY ÚCASTI UCHÁDZACOV v sútažných podkladoch
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité économique et financičre
Utilisation de ce critčre: Non utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Bližšie podmienky sú špecifikované v castiA.3 KRITÉRIÁ NAHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA sútažných podkladov.
Description: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR vrátane DPH, za uskutocnenie predmetu zákazky vrátane DPH za predmet zákazky, vypocítaná a vyjadrená podla bodu 13 casti A.1 Pokyny pre uchádzacov sútažných podkladov v mene euro uvedená v návrhu na plnenie kritéria a v Zmluve o dielo.
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles:
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: slovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 25/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 25/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Lieu: SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Jesenná 14, 080 05 Prešov
   1. poschodie, budova riaditelstva
Informations complémentaires: Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke rozumie jej sprístupnenie. Otváranie ponúk sa uskutocní elektronicky. Verejný obstarávatel podla § 52 ods. 2 ZVO umožní úcast na otváraní ponúk všetkým uchádzacom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením úcasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk elektronicky prostredníctvom funkcionality systému ePVO.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Forme juridique que doit revętir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: obchodná spolocnost
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a úcinný zákon o verejnom obstarávaní.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro d’enregistrement: 31797903
Numéro d’enregistrement: 2021511008
Adresse postale: Ružová dolina 10 
Ville: Bratislava - mestská cast Ružinov
Code postal: 82109
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info@uvo.gov.sk
Téléphone: +421250264111
Rôles de cette organisation
TED eSender
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Numéro d’enregistrement: 37936859
Numéro d’enregistrement: 2021775294
Adresse postale: Jesenná 14 
Ville: Prešov
Code postal: 08005
Subdivision pays (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: olexova.silvia@sucpsk.eu
Téléphone: +421517563713
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: c9515e29-a0f3-43e5-9eb2-9dfa86a2e573-02
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
Description: Posun lehoty predkladania a otvárania ponúk: Nová lehota predkladania ponúk: 25.03.2024 o 9,00 hod. Nová lehota otvárania ponúk: 25.03.2024 o 10,00 hod.
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Posun lehoty predkladania a otvárania ponúk: Nová lehota predkladania ponúk: 25.03.2024 o 9,00 hod. Nová lehota otvárania ponúk: 25.03.2024 o 10,00 hod.
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: c67ffa16-c909-4109-b5dd-685784880bee - 03
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 08:20:57 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: slovaque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 123308-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées