Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Tren?ín: Travaux de construction

2022/S 119-334447  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Slovaquie-Tren?ín: Travaux de construction 2022/S 119-334447 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mesto Tren?ín Numéro national d'identification: 00312037 Adresse postale: Mierové námestie 2 Ville: Tren?ín Code NUTS: SK022 Tren?iansky kraj Code postal: 91164 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Daniela Kr?ová Courriel: daniela.krcova@trencin.sk Téléphone: +421 326504222 Fax: +421 32650426 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://trencin.sk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4695
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Výstavba a rekonstrukcia miestnych komunikácii v Meste Tren?ín Numéro de référence: MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-033
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Výstavba a rekonstrukcia miestnych komunikácií v meste Tren?ín
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers 45233160 Chemins et autres aires empierrées 45233120 Travaux de construction de routes 45233141 Travaux d'entretien routier 45233200 Travaux de revętement divers 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées 45233228 Travaux de construction de revętements de surface 45233229 Entretien des accotements 45233142 Travaux de réparation de routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK022 Tren?iansky kraj Lieu principal d'exécution:
Katastrálne územia tvoriace územie mesta Tren?ín, Slovenská republika (k. ú. Tren?ín, Opatová, Kubrica, Istebník, Kubrá, Orechové, Hanzlíková, Zlatovce, Záblatie, Tren?ianske Biskupice).
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cie?om DNS je umozni? verejnému obstarávate?ovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pod?a svojich reálnych potrieb, t.j. v ?ase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúzi? na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bezne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskuto??ova? realizácie a rekonstrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Tren?ín, pri?om budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávate?a a zákazky v ?om bude zadáva? iba verejný obstarávate?. DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:
   1.  kategória: zákazky do 70.000,00 EUR bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonstrukcie/novostavby dlázdených chodníkov a spevnených plôch. Sú?as?ou zákazky môze by? kladenie dlazby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania ve?kých plôch (spárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.
   2.  kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii
   1. , ktoré sa týkajú opravy/rekonstrukcie/novostavby miestnych a ú?elových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií. Verejný obstarávate? chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, ze stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umozni? ú?as? aj mensím dodávate?om a preto odporú?a aj mensím dodávate?om, ktorí sp??ajú podmienky ú?asti v zmysle ?asti B. týchto podkladov, aby zaslali ziados? o zaradenie do DNS, aby sa tak mali moznos? uchádza? o vyhlásené zákazky. Len tým dodávate?om, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je mozné potom zasiela? výzvu na predlozenie ponuky a teda majú právo na predlozenie ponuky, a preto verejný obstarávate? odporú?a dodávate?om, aby doru?ili ziados? o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie ziadostí uvedenej v týchto sú?azných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia uz uchádza? o vyhlásenú zákazku, avsak po ich zaradení im verejný obstarávate? bude môc? zasla? výzvu na predlozenie ponuky do ?alsej vyhlásenej zákazky. To znamená, ze do DNS je mozné zasiela? ziados? o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avsak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môze takémuto dodávate?ovi verejný obstarávate? zasla? az po jeho zaradení, a nie je mozné dodato?ne niekoho zaradi? do uz vyhlásenej zákazky. Pozn.: Stavebný dozor si zabezpe?í verejný obstarávate? sám, na vlastné náklady na kazdú zákazku zadanú cez DNS. Konkrétne miesto kazdého plnenia (uskuto?nenia prác bude upresnené v jednotlivej konkrétnej zákazke)
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 29/11/2019 Fin: 29/11/2023
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
nejde o RD
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 208-543393
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 33
Lot nş: 1 Intitulé:
Výstavba a rekonstrukcia miestnych komunikácií v meste Tren?ín: Chodníky a komunikácie v Tren?íne miestna ?as? Juh, stred a západ, povrch asfalt
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: COLAS Slovakia, a.s.
Numéro national d'identification: 31651402 Adresse postale: Oresianska 3168/7 Ville: Trnava Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 91701 Pays: Slovaquie Adresse internet: http://www.iske.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 167 859.90 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK022 Tren?iansky kraj Lieu principal d'exécution:
Mesto Tren?ín
VII.1.4) Description des prestations:
Predmetom zmluvy je oprava existujúcich chodníkov a miestnej komunikácie v Trencíne. Povrch chodníkov a komunikácie po ich oprave bude asfalt, vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov s osvetlením
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 56
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 167 859.90 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: COLAS Slovakia, a.s.
Numéro national d'identification: 31651402 Adresse postale: Oresianska 3168/7 Ville: Trnava Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 91701 Pays: Slovaquie Adresse internet: http://www.iske.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve. Potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejný obstarávate!' ani pri vynalození nálezitej starostlivosti nemohol predvídat a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve je v rozsahu podla pri lozeného výkazu výmer. Ide o práce na objekte 01 Rekonstrukcia krytu a MK a parkoviskách - ul. Západná a na objekte 03 Rekonstrukcia lavého chodníka na Západnej ul. pozostávajúce z odstránenia krytu z betónu a spevnenia podkladu z kameniva stmeleného cementom, podkladu zo strkodrviny a úprava pláne vo väcsom rozsahu ako bolo pôvodne predpokladané. Z vyssie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku c. 2 k Zmluve o dielo nasledovne
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Vykonanie naviac prác je nevyhnutné za úcelom správneho fungovania diela v zmysle výkaz výmeru, bez realizácie ktorých by nebolo mozné dielo plnohodnotne dokoncit, pricom s ohladom na charakter týchto prác by zmena dodávatela, resp. urcenie nového dodávatela na vykonanie naviac prác, nebola mozná najmä z technických dôvodov so zretelom na zodpovednost a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 167 859.90 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 172 570.95 EUR Slovaquie-Tren?ín: Travaux de constructionType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233141 - Travaux d'entretien routier 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233160 - Chemins et autres aires empierrées 
45233161 - Travaux de construction de chemins piétonniers 
45233200 - Travaux de revętement divers 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées 
45233228 - Travaux de construction de revętements de surface 
45233229 - Entretien des accotements