Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Trnava: Matériel et fournitures informatiques

2022/S 18-043011  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Slovaquie-Trnava: Matériel et fournitures informatiques 2022/S 018-043011 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Numéro national d'identification: 36078913 Adresse postale: Nám. Jána Herdu 2 Ville: Trnava Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 91701 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Eva Princová Courriel: eva.princova@ucm.sk Téléphone: +421 904966360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ucm.sk Adresse du profil d'acheteur: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3515
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436447 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436447
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Informa?no-komunika?ná technológia Numéro de référence: UKT2022
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hlavným predmetom zákazky je dodanie novej informa?no - komunika?nej technológie pre sfunk?nenie Univerzitného klastra Trnava ako výrazu vzájomnej spolupráce a konvergencie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s Trnavskou univerzitou v Trnave. Hardvér musí by? nový, nerepasovaný a ur?ený pre Európsky trh a ozna?ený písmenami CE (Communauté Européenne resp. Conformité Européenne). Sú?as?ou dodávky sú aj sluzby priamo súvisiace s dodaním tovaru a to doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie zariadení pred poskodením, test funk?nosti, vykonanie vsetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúsok a iných poziadaviek na bezpe?nú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR týkajúcich sa zariadení, uvedenie do prevádzky, pri?om uchádza? (predávajúci resp. zhotovite?) bude povinný preukáza? dosiahnutie vsetkých technických parametrov, ktoré sú uvedené v jeho ponuke a na poziadanie zaskoli? obsluhujúci personál v sídle alebo pracovisku verejného obstarávate?a (kupujúceho resp. objednávate?a) a poskytnú? bezplatný záru?ný servis. Verejný obstarávate? rozdelil predmet zákazky na 2 ?asti.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 259 133.56 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hardvér k implementácii MAIS
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30233100 Unités de mémoire 48800000 Systčmes d'information et serveurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Lieu principal d'exécution:
Nám. J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava Bu?ianska 4/A, 917 01 Trnava
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Opera?ný systém
   2.  Zálozné zdroje a rack
   3.  Servery a úlozisko
   4.  Po?íta?ová sie? Podrobné poziadavky sú uvedené v sú?azných podkladoch.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 238 990.56 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 3 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hardvérová podpora virtuálnej kniznice
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213200 Ordinateur tablette 30237460 Claviers d'ordinateurs 30238000 Matériel d'automatisation de bibliothčque
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Lieu principal d'exécution:
Trnava, Nám. J. Herdu 577/2,Trnava
II.2.4) Description des prestations:
Stanica pre náh?ad do katalógu
   2.  RFID systém Podrobné poziadavky sú uvedené v sú?azných podkladoch.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 20 143.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 3 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Uchádza? musí sp??a? podmienky ú?asti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáze pod?a ustanovenia § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
   2.  Uchádza?, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predlozi? doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti týkajúcich sa osobného postavenia.
   3.  Ak uchádza? má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a stát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, mozno ich nahradi? ?estným vyhlásením pod?a predpisov platných v státe jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
   4.  Ak právo státu uchádza?a so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje institút ?estného vyhlásenia, môze ho nahradi? vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou institúciou alebo obchodnou institúciou pod?a predpisov platných v státe jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádza?a.
   5.  Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti týkajúce sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Oprávnenie dodáva? tovar, uskuto??ova? stavebné práce alebo poskytova? sluzbu preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?.
   6.  Uchádza? môze predbezne nahradi? doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti prostredníctvom formulára JED pod?a ustanovenia § 39 Zákona o verejnom obstarávaní.
   7.  Pod?a § 32 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uchádza? alebo záujemca je povinný predklada? doklady pod?a § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e), ke?ze verejný obstarávate? nie je oprávnený pouzi? údaje z informa?ných systémov verejnej správy pod?a osobitného predpisu.
   8.  V prípade uchádza?a, ktorého tvorí skupina dodávate?ov zú?astnená vo verejnom obstarávaní, sa pozaduje preukázanie splnenia podmienok ú?asti týkajúcich sa osobného postavenia uchádza?a za kazdého ?lena skupiny osobitne.
   9.  Kompletné informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v sú?azných podkladoch z dôvodu limitovaného po?tu znakov v tejto sekcii Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Preukázanie ekonomického a finan?ného postavenia sa nevyzaduje.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti predlozí uchádza? doklady preukazujúce splnenie podmienok ú?asti pod?a ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní. Kompletné informácie týkajúce sa technickej a odbornej spôsobillosti sú uvedené v sú?azných podkladoch z dôvodu limitovaného po?tu znakov v tejto sekcii Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otváranie ponúk sa riadi § 52 Zákona o verejnom obstarávaní. Vzh?adom na pandemickú situáciu nebude vstup na otváranie ponúk umoznený zástupcom uchádza?a.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskuto??uje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 Zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doru?ovania pre ú?ely tohto verejného obstarávania sa bude uskuto??ova? prostredníctvom funkcionality portálu IS EVO. V rámci dodrzania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávate? ur?il vyssie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávate? nebude bra? zrete?, ak verejný obstarávate? v sú?azných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
   2.  Verejný obstarávate? vyuzije IS EVO funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk vsetkým ?lenom komisie a uchádza?om, ktorí predlozili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
   3.  Verejný obstarávate? stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádza?om podmienku pod?a § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávate? vylú?i uchádza?a z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, ze uchádza? uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúsajúcu hospodársku sú?az.
   4.  Verejný obstarávate? upozor?uje uchádza?ov, ze zmluva musí by? uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
   5.  Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.
   6.  Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ú?asti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?.
   7.  Verejný obstarávate? pozaduje, aby navrhovaný subdodávate? sp??al podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylú?enie pod?a § 40 ods. 6 písm. a) az h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodáva? tovar sa preukazuje vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má subdodávate? plni?.
   8.  Od uchádza?ov sa nepozaduje zlozenie zábezpeky.
   9.  Verejný obstarávate? bude prijíma? e-faktúry po ukon?ení implementácie IS EFA. 10. Verejný obstarávate? si vyhradzuje právo zrusi? sú?az v prípade nedostato?ného rozpo?tového krytia. 11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním. Vzh?adom na ú?el pouzitia je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Vzh?adom na technické specifikácie je predmetné verejné obstarávanie obstarávaním inovácií.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Slovaquie-Trnava: Matériel et fournitures informatiquesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213200 - Ordinateur tablette 
30233100 - Unités de mémoire 
30237460 - Claviers d'ordinateurs 
30238000 - Matériel d'automatisation de bibliothčque 
48800000 - Systčmes d'information et serveurs