Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Trnava:Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2023/S 198-620264  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Slovaquie-Trnava: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 2023/S 198-620264 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mesto Trnava Numéro national d'identification: 00313114 Adresse postale: Hlavná 1 Ville: Trnava Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 91771 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. ?ubos Patúc Courriel: lubos.patuc@trnava.sk Téléphone: +421 333236352 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.trnava.sk Adresse du profil d'acheteur: https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=4767
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Samospráva
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Mestský blok Spartakovská v Trnave
II.1.2) Code CPV principal 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Dopracovanie ví?azného návrhu predchádzajúcej sú?aze návrhov uzatvorením ZoD postupom priameho rokovacieho konania pod?a § 81 písm. h) zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 235 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Lieu principal d'exécution:
MsÚ v Trnave, Trhová 3, Trnava
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je vypracovanie architektonickej stúdie v pozadovanom rozsahu a v súlade s obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávate?om. Predmet zákazky zah??a Vypracovanie architektonickej stúdie s obsahom: A.Textová a tabu?ková ?as? B.Problémy a potenciály územia a existujúceho návrhu C.Schéma sirsích vz?ahov D.Architektúra, vrátane konstruk?ného a materiálového riesenia stavieb E.Koncept verejných priestorov F.Koncept mobility, technickej vybavenosti a dopravy G.Koncept bývania H.Pôdorys riesenia územia 1:500, jednotlivé pôdorysy objektov 1:200 I.Rezy- prie?ne profily ulíc 1:200 J.Schéma priestorovej a funk?nej regulácie K.1. náh?adové vizualizácie (3x), vizualizácie 3x (vrátane navrhovanej materskej skoly) L.Odborný odhad investi?ných nákladov stavieb a spôsob (metodika) ich výpo?tu
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Verejný obstarávate? plánuje uzatvori? zmluvu o dielo, ktorá bude výsledkom priameho rokovacieho konania realizovaného pod?a § 81 písm. h) zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov na predmet zákazky Mestský blok Spartakovská v Trnave". Na konci roka 2022 bola vyhodnotená urbanisticko-architektonická sú?az Mestský blok Spartakovská v Trnave. Mesto Trnava má záujem o dopracovanie ví?azného návrhu do architektonickej stúdie. Táto stúdia komplexne riesi nový mestský blok v dotyku na sídlisko Druzba a zónu rodinných domov v lokalite Vozovka, ohrani?ený Spartakovskou ulicou, Sasinkovou ulicou, ulicou Konstantína ?ulena a parkoviskom bytového domu Spartakovská 11-13. Sú?as?ou bloku bude bývanie, nová skôlka s rozsírenou kapacitou, flexibilné prenajímate?né priestory a v neposlednom rade plnohodnotný park a verejné priestory. Odkaz na sú?az návrhov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444548 Dátum rozhodnutia o pridelení zákazky/koncesie v ?asti V.2.1. zodpovedá dátumu odoslania Výzvy na predlozenie ponuky na rokovanie prostredníctvom systému IS EVO. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444548
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
Mestský blok Spartakovská v Trnave
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
24/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Sadovsky & Architects s.r.o.
Numéro national d'identification: 53087461 Adresse postale: Sienkiewiczova 4 Ville: Bratislava - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 81109 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 235 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/10/2023 Mestský blok Spartakovská v Trnave 13/10/2023 SVK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage