Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Trnava: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 52-136192  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Slovaquie-Trnava: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2022/S 052-136192 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Národná agentúra pre sie?ové a elektronické sluzby Numéro national d'identification: 42156424 Adresse postale: Kollárova 8 Ville: Trnava Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 91702 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Lucia Ongerová Courriel: lucia.ongerova@nases.gov.sk Téléphone: +421 232780729 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nases.gov.sk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10581
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zabezpe?enie prevádzky eID Numéro de référence: 250-2022/4622
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je poskytnutie sluzieb v rozsahu zabezpe?enia sluzieb podpory prevádzky certifika?ných autorít SVK eID ACA a SVK eID ACA2, SVK eID PCA, SVK eID SCA (?alej aj spolu ako SVK eID CA) . Certifika?né autority pre potreby eID v sú?asnosti poskytujú tieto sluzby (?alej spolu aj ako Sluzby SVK eID CA): Kvalifikovaná dôveryhodná sluzba vyhotovovania (SVK eID ACA2) a overenia (SVK eID ACA, SVK eID ACA2) kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis; Sluzba vyhotovovania a overenia certifikátov pre elektronický podpis (autentifika?né certifikáty) (SVK eID PCA); Sluzba vyhotovovania a overenia certifikátov na sifrovanie (SVK eID SCA).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 512 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Národná agentúra pre sie?ové a elektronické sluzby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je poskytnutie sluzieb v rozsahu zabezpe?enia sluzieb podpory prevádzky certifika?ných autorít SVK eID ACA a SVK eID ACA2, SVK eID PCA, SVK eID SCA (?alej aj spolu ako SVK eID CA). Certifika?né autority pre potreby eID v sú?asnosti poskytujú tieto sluzby (?alej spolu aj ako Sluzby SVK eID CA): Kvalifikovaná dôveryhodná sluzba vyhotovovania (SVK eID ACA2) a overenia (SVK eID ACA, SVK eID ACA2) kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis; Sluzba vyhotovovania a overenia certifikátov pre elektronický podpis (autentifika?né certifikáty) (SVK eID PCA); Sluzba vyhotovovania a overenia certifikátov na sifrovanie (SVK eID SCA).
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
V sú?asnosti existuje viac ako
   1. 500.000 vydaných platných certifikátov vydaných certifika?nou autoritou prevádzkovanou spolo?nos?ou Disig, a.s., prechod na inú CA ako je sú?asná by tvoril neprekonate?né prekázky pri výkone verejnej moci s uz vydanými a pouzívanými certifikátmi, nako?ko tieto nie je mozné ich dokumenta?ne prenies? na nového poskytovate?a a bolo by potrebné ich zrusenie a vydanie na novo. Po zrusení vsetkých existujúcich platných kvalifikovaných certifikátov a certifikátov na autentifikáciu a sifrovanie by vznikly náklady na vydanie nových certifikátov ako náhradu za existujúce. Prevod existujúcich certifikátov nie je mozný a teda ukon?ením poskytovania sluzieb CA na strane spolo?nosti Disig a.s. by doslo k znefunk?neniu sluzieb portálu verejnej správy ako aj iných, vyuzívajúcich infrastrukútu eID. Skuto?nos?, ze doterajsím dodávate?om sú presne stanovené technické podmienky prevádzkovania infrastruktúry CA, nastavené service-level agreement (SLA) procesy a garancie odôvod?uje skuto?nos?, ze vyssie uvedené sluzby nemôze v sú?asnosti z technických dôvodov poskytnú? iný ako pôvodný dodávate?, nako?ko nie sú technicky, ekonomicky ani právne oddelite?né bez toho, aby to verejnému obstarávate?ovi nespôsobilo neprimerané ?azkosti, neohrozilo verejný záujem a nepredstavovalo riziko závazných a nezvratných skôd na strane verejného obstarávate?a ako aj jeho klientov.Takáto forma obstarávania je nevyhnutná a v záujme potreby zabezpe?enia kontinuálneho poskytovania vsetkých sluzieb identifikácie, vydávania a manazmentu v pozícii CA ako TSP a s tým aj súvisiacu nevyhnutnú funk?nos? ÚPVS pre vsetky orgány státnej moci.Systémy CA resp. TSP pre projekt Elektronických kariet sú na mieru upravené informa?né systémy, ktoré okrem vlastnej funkcionality integrujú viaceré autonómne a spolupracujúce informa?né systémy, ktoré sú vytvorené s pouzitím specifických implementácií viacerých technológií a technologických rámcov. Nutným predpokladom k ?alsiemu bezproblémovému vydávaniu a ich zabezpe?eniu identít je znalos? vsetkých pouzitých technológií na pokro?ilej úrovni a ich specifických implementácií v jednotlivých systémoch zabezpe?ujúcich sluzby ako celku. Teda je naplnená podmienka na pouzitie PRK pod?a § 81 písm. b) bod 2 ZVO, kde predmet zákazky z tech. dôvodov, môze poskytnú? jediný mozný dodávate? DISIG a.s. a neexistuje ziadna primeraná alternatíva,al. náhrada a chýbajúca hospodárska sú?az nie je výsledkom umelého zúzenia parametrov verejného obstarávania.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
Zabezpe?enie prevádzky eID
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Disig, a.s.
Numéro national d'identification: 35975946 Adresse postale: Záhradnícka 151 Ville: Bratislava Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 82108 Pays: Slovaquie Courriel: disig@disig.sk Adresse internet: www.disig.sk
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 512 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Slovaquie-Trnava: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 15/03/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui