Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Trnava: Services de transport routier public

2020/S 124-304747  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Slovaquie-Trnava: Services de transport routier public 2020/S 124-304747 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mesto Trnava Numéro national d'identification: 00313114 Adresse postale: Hlavná 1 Ville: Trnava Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 917 71 Pays: Slovaquie Courriel: marek.motyka@trnava.sk Téléphone: +421 333236351 Fax: +421 333236400 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.trnava.sk http://www.trnava.sk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
MAD júl 2020 - marec 2021
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávate?a zabezpe?i verejnosti bezpe?né, efektívne a kvalitné dopravné sluzby za ur?ené základné cestovné, ich primeranú výkonnos pod?a potrieb dopravnej obsluznosti územia a zoh?adni sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpe?ené dopravcami pravidelnej dopravy na komer?nom základe. Obstarávané sluzby sú v zmysle zákona ?. 56/2012 Z. z. sluzbami vo verejnom záujme.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 500 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK SLOVENSKO Lieu principal d'exécution:
Relevantné územie mesta Trnava z poh?adu poskytovania sluzieb mestskej autobusovej dopravy
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je poskytovanie sluzby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v pozadovanom rozsahu a pod?a poziadaviek verejného obstarávate?a. Predmetom sluzby je zabezpe?i verejnosti bezpe?né, efektívne a kvalitné dopravné sluzby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (?alej aj ako "MAD) za ur?ené základné cestovné pod?a potrieb dopravnej obsluznosti predmetného územia a pri zoh?adnení sociálnych a environmentálnych faktorov, a to na dobu do ukon?enia realizácie verejného obstarávania formou verejnej sú?aze.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zmluva sa uzatvára na ses mesiacov, s tým ze ju bude mozné pred?zi o ?alsie tri mesiace. Predpokladaná hodnota poskytovaných sluzieb v prípade vyuzitia opcie je uz zahrnutá v predpokladanej hodnote zákazky (1 500 000 EUR).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Verejný obstarávate nie je povinný uverejni predbezné oznámenie. Verejný obstarávate realizuje priame rokovacie konanie len za ú?elom získania nevyhnutného ?asu na realizáciu verejného obstarávania formou verejnej sú?aze, ktorú predpokladá vyhlási v priebehu júla 2020. Aktuálne platná zmluva, na základe ktorej sa poskytujú predmetné sluzby trvá do 30. júna 2020. V dôsledku obmedzení spôsobených prijatými opatreniami pre pandémiu COVID-19, ktoré podstatným spôsobom "okliestili" ?innos verejného obstarávate?a, sa ?as prípravy a revidovania podkladov do opakovanej sú?aze neplánovane pred?zil a verejný obstarávate by tak nebol schopný zabezpe?i realizáciu potrebného verejného obstarávania s cie?om zabezpe?enia riadneho fungovania verejnej mestskej autobusovej dopravy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 069-162437
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Arriva Trnava, a.s.
Numéro national d'identification: 36249840 Adresse postale: Nitrianska 5 Ville: Trnava Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 917 02 Pays: Slovaquie Courriel: doprava@sadtrnava.sk
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 1 500 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 500 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public