Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 24/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Trnava:Travaux de construction

2023/S 18-048725  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Slovaquie-Trnava: Travaux de construction 2023/S 018-048725 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Trnavský samosprávny kraj Numéro national d'identification: 37836901 Adresse postale: Starohájska 10 Ville: Trnava Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 91701 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová Courriel: vo@trnava-vuc.sk Téléphone: +421 335559521 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.trnava-vuc.sk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 25/01/2023 S18 Slovaquie-Trnava: Travaux de construction 2023/S 018-048725 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Trnavský samosprávny kraj Numéro national d'identification: 37836901 Adresse postale: Starohájska 10 Ville: Trnava Code NUTS: SK021 Trnavský kraj Code postal: 91701 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová Courriel: vo@trnava-vuc.sk Téléphone: +421 335559521 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.trnava-vuc.sk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/456437 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/456437
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: samospráva
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rekonstrukcia vodného mlyna a slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna v Tomásikove Numéro de référence: 05994/2023/OVO
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
predmetom zákazky je rekonstrukcia vodného mlyna a slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 207 387.07 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rekonstrukcia vodného mlyna
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45212350 Bâtiments présentant un intéręt historique ou architectural particulier 45312311 Travaux d'installation de paratonnerre 45212313 Travaux de construction de musées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK021 Trnavský kraj
II.2.4) Description des prestations:
Vodný mlyn v Tomásikove je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod ?íslom 2520/1. Situovaný je na pozemku parc. ?. 619 v katastrálnom území Tomásikovo, obec Tomásikovo na západ od . Posledná vä?sia oprava a modernizácia mlyna bola v roku 1940. Nako?ko objekt mlyna v sú?asnosti nesp??a poziadavky z h?adiska poziarnej ochrany, bezpe?nostného systému a nie je sprístupnený pre ?udí so znízenou schopnos?ou pohybu, je potrebná jeho rekonstrukcia. Na objekte mlyna bude prevedená generálna obnova stavebnej ?asti a technológie s pouzitím pôvodných zachovalých ?astí a výmenou poskodených a zni?ených nosných prvkov. Po vybudovaní nových spodných nosných ?astí bude postavená pôvodná mlynica z pôvodných konstruk?ných prvkov a doskového oplástenia stien, sindlová strecha bude v pôvodnom tvare s dvojitou pokládkou. Materiálové a farebné riesenie nových náhradných prvkov musí by? prispôsobené vzh?adovo k pôvodným konstrukciám.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 182 611.75 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
kód projektu v Interreg+: SKHU/1902/1.1./120
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233292 Installation de dispositifs de sécurité 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK021 Trnavský kraj
II.2.4) Description des prestations:
V rámci rekonstrukcie vodného mlyna a výstavby návstevníckeho centra budú realizované aj slaboprúdové rozvody:
   1. Elektrická poziarna signalizácia - EPS Ústred?a EPS bude instalovaná (montáz na stenu) na
   1. NP v miestnosti pokladne - Informa?né centrum. V objekte bude dvojstup?ová signalizácia poplachu. Objekt bude vybavený automatickými, neautomatickými hlási?mi a sirénami s majákom v zmysle poziadaviek PO. Automatické hlási?e budú instalované na stropy mlyna a objektu inf. centra. K hlási?om a zariadeniam EPS musí by? zaistený prístup za ú?elom vykonania periodických skúsok a opráv v zmysle platných STN. Pre akustickú a optickú signalizáciu bude na fasáde mlyna a objektu osadená siréna s majákom. Pre prípadné ovládanie zariadení PTZ, vypínanie EL a monitorovanie zdroja, bude pri ústredni alebo na linke osadený vstupno-výstupný modul.
   2. Elektrická zabezpe?ovacia signalizácia EZS Ú?elom zariadenia poplachového systému na hlásenie narusenia (PSN) je ochrana majetku a objektov. PSN je súbor technických prostriedkov - ústred?a, sníma?e, signaliza?né a ovládacie prvky, ktoré vytvárajú systém umoz?ujúci skorú signalizáciu miesta narusenia chráneného objektu a rýchle odovzdanie poplachovej informácie na vopred ur?ené miesto. Zariadenie PSN je jedným z prostriedkov ochrany príslusného objektu. Ako technické zariadenie klasickú rezimovú ochranu objektu nenahradzuje, ale na ?u nadväzuje, vhodne ju dop??a a skvalit?uje.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 24 775.32 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
kód projektu v Interreg+: SKHU/1902/1.1./120
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Verejného obstarávania sa môze zú?astni? len ten, kto sp??a nasledovné podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
   1. 1pod?a § 32 ods. 1 písm. a) záujemca ani uchádza?, ani jeho statutárny orgán, ani ?len statutárneho orgánu, ani ?len dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný ?in korupcie, trestný ?in poskodzovania finan?ných záujmov Európskych spolo?enstiev, trestný ?in legalizácie príjmu z trestnej ?innosti, trestný ?in zalozenia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestný ?in zalozenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný ?in terorizmu a niektorých foriem ú?asti na terorizme, trestný ?in obchodovania s ?u?mi, trestný ?in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný ?in machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej drazbe,
   1. 2pod?a § 32 ods. 1 písm. b) záujemca ani uchádza? nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná pois?ov?a neeviduje vo?i nemu poh?adávky po splatnosti pod?a osobitných predpisov v Slovenskej republike a v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
   1. 3pod?a § 32 ods. 1 písm. c) záujemca ani uchádza? nemá evidované da?ové nedoplatky vo?i da?ovému úradu a colnému úradu pod?a osobitných predpisov v Slovenskej republike a v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
   1. 4pod?a § 32 ods. 1 písm. d) na majetok záujemcu ani uchádza?a nebol vyhlásený konkurz, nie je v restrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrusený konkurz pre nedostatok majetku,
   1. 5pod?a § 32 ods. 1 písm. e) záujemca alebo uchádza? je oprávnený dodáva? tovar, uskuto??ova? stavebné práce alebo poskytova? sluzbu,
   1. 6pod?a § 32 ods. 1 písm. f) nemá ulozený zákaz ú?asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone?ným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Pod?a § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: uchádza? alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok ú?asti pod?a § 32 ods. 1 zákona: a)písm. a) dolozeným výpisom z registra trestov nie starsím ako tri mesiace, b)písm. b) dolozeným potvrdením zdravotnej pois?ovne a Sociálnej pois?ovne nie starsím ako tri mesiace, c)písm. c) dolozeným potvrdením miestne príslusného da?ového úradu nie starsím ako tri mesiace, d)písm. d) dolozeným potvrdením príslusného súdu nie starsím ako tri mesiace, e)písm. e) dolozeným dokladom o oprávnení dodáva? tovar, uskuto??ova? stavebné práce alebo poskytova? sluzbu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f)písm. f) dolozeným ?estným vyhlásením.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 24/02/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/10/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 24/02/2023 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskuto?ní pod?a § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otváranie ponúk sa uskuto?ní v ?ase uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk vsetkým ?lenom komisie a uchádza?om, ktoré predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Zákazka bude zadaná postupom nadlimitnej zákazky - verejná sú?az pod?a § 66 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pri?om verejný obstarávate? vyhodnotí splnenie podmienok ú?asti a vyhodnotenie ponúk z h?adiska splnenia poziadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Vzh?adom na podmienky ú?asti, technické specifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. V prípade ak sa v opise predmetu zákazky, týkajúcej sa projektovej dokumentácie alebo inej sprievodnej dokumentácie sú?azných podkladov nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných postupov, obchodných ozna?ení, patentov, typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, uchádza?/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona, oceni? a doda? aj ekvivalent pozadovaného výrobku, ktorý vsak musí sp??a? minimálne pozadované technické parametre, funkciu a ú?el. Uchádza? je povinný vo výkaze výmer jasne vyzna?i? pouzitie ekvivalentných materiálov ?i tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne pozadovaného výrobku materiálu alebo tovaru v predlozenom výkaze výmer. Zárove? uchádza? uvedie opis pouzitých ekvivalentov predlozením dokladov potvrdzujúcich porovnate?né parametre výrobkov.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Rekonstrukcia vodného mlyna a slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna v Tomásikove 24/02/2023 25/01/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45212313 - Travaux de construction de musées 
45212350 - Bâtiments présentant un intéręt historique ou architectural particulier 
45233292 - Installation de dispositifs de sécurité 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45312311 - Travaux d'installation de paratonnerre