Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 14/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Zilina:Essence sans plomb

2023/S 55-158775  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Slovaquie-Zilina: Essence sans plomb 2023/S 055-158775 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zilinský samosprávny kraj Numéro national d'identification: 37808427 Adresse postale: Komenského 48 Ville: Zilina Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Code postal: 01109 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Iveta Hlavatá Courriel: obstaravanie@zask.sk Téléphone: +421 415032111 / 415032410 Fax: +421 415032431 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zilinskazupa.sk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 17/03/2023 S55 Slovaquie-Zilina: Essence sans plomb 2023/S 055-158775 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zilinský samosprávny kraj Numéro national d'identification: 37808427 Adresse postale: Komenského 48 Ville: Zilina Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Code postal: 01109 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Iveta Hlavatá Courriel: obstaravanie@zask.sk Téléphone: +421 415032111 / 415032410 Fax: +421 415032431 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zilinskazupa.sk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/460664 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/460664
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: regionálna samospráva - orgán verejnej moci
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ZSK a jej organiza?ných jednotiek
II.1.2) Code CPV principal 09132100 Essence sans plomb
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je zabezpe?enie Nákupu rafinérskych produktov pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ZSK a jej organiza?ných jednotiek na obdobie 48 mesiacov odo d?a nadobudnutia ú?innosti rámcovej dohody (?alej len zmluva resp. RD) a nákup motorovej nafty vrátane jej dovozu do nádrzí umiestnených vo vybraných strediskách závodov Kysuce, Liptov a Orava. Zoznam miest kde sú umiestnené palivové nádrze je sú?as?ou sú?azných podkladov. Jedná sa o: Motorová nafta prostredníctvom palivových kariet predpokladaný objem nákupu je 550 000 litrov ro?ne. (2 200 000 litrov za 48 mesiacov) Automobilový benzín prostredníctvom palivových kariet Predpokladaný objem nákupu je 70 000 litrov ro?ne. (280 000 litrov za 48 mesiacov) LPG plyn prostredníctvom palivových kariet predpokladaný objem nákupu je 2 500 litrov ro?ne. (10 000 litrov za 48 mesiacov) Motorová nafta do nádrzí vrátane dopravy predpokladaný objem nákupu je 420 000 litrov ro?ne. (1 680 000 litrov za 48 mesiacov)
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 589 396.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134100 Huile diesel 09133000 Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets) 30163100 Cartes pour l'achat de carburant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Lieu principal d'exécution:
Pal. karty: SC ZSK ZA; Závod H.P., KY, OR, LI a TU a ich strediská. Nad. nádrze: Závod KY, LI,OR strediská: Nová Bystrica, ?adca, Makov, Holica-Kva?any, D. Kubín, NO a Trstená.
II.2.4) Description des prestations:
Jedná sa o predpokladané mnozstvá: Motorová nafta prostredníctvom palivových kariet predpokladaný objem nákupu je 550 000 litrov ro?ne. (2 200 000 litrov za 48 mesiacov) Automobilový benzín prostredníctvom palivových kariet Predpokladaný objem nákupu je 70 000 litrov ro?ne. (280 000 litrov za 48 mesiacov) LPG plyn prostredníctvom palivových kariet predpokladaný objem nákupu je 2 500 litrov ro?ne. (10 000 litrov za 48 mesiacov) Motorová nafta do nádrzí vrátane dopravy predpokladaný objem nákupu je 420 000 litrov ro?ne. (1 680 000 litrov za 48 mesiacov)
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 589 396.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Osobné postavenie uchádza? preukáze v zmysle § 32 ods. 1 zákona o VO. Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok ú?asti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v ?asti A.2 sú?azných podkladov - Podmienky ú?asti uchádza?ov, bod A.2.1 Osobné postavenie.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Verejný obstarávate? neuplat?uje podmienky ú?asti ekonomického a finan?ného postavenia.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Technickú alebo odbornú spôsobilos? uchádza? preukáze v zmysle § 34 ods. 1 písm. m) zákona ak ide o tovar, ktorý sa má doda?,
   1.  vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravos? musí by? overená, ak to verejný obstarávate? alebo obstarávate? vyzaduje alebo
   2.  certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické specifikácie alebo technické normy vz?ahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo ur?enými orgánmi s právomocou posudzova? zhodu. UPOZORNENIE: Uchádza? môze na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyuzi? technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. V takomto prípade musí uchádza? verejnému obstarávate?ovi preukáza?, ze pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skuto?ne pouzíva? kapacity osoby, ktorej spôsobilos? vyuzíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (preukazuje uchádza? písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza? svoju technickú spôsobilos? alebo odbornú spôsobilos? - z písomnej zmluvy musí vyplýva? záväzok osoby, ze poskytne svoje kapacity po?as celého trvania zmluvného vz?ahu. Osoba, ktorej kapacity majú by? pouzité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukáza? splnenie podmienok ú?asti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existova? dôvody na vylú?enie pod?a § 40 ods. 6 písm. a) az g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodáva? tovar, uskuto??ova? stavebné práce, alebo poskytova? sluzbu preukazuje vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádza?ovi poskytnuté). Ak ide o poziadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenos?ami najmä pod?a § 34 odseku 1 písm. g) ZVO, uchádza? môze vyuzi? kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonáva? stavebné práce alebo sluzby, na ktoré sa kapacity vyzadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávate?ov, preukazuje splnenie podmienok ú?asti technická alebo odborná spôsobilos?, spolo?ne. Uchádza? v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok ú?asti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osved?ených kópií, ak nie je stanovené inak. Verejný obstarávate? môze u osoby, ktorej kapacity majú by? pouzité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnoti? existenciu dôvodov na vylú?enie pod?a § 40 ods. 8 ZVO. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Uchádza? predlozí doklady: -opis ponúkaného tovaru vrátane predlozenia prospektového materiálu alebo fotografií tovaru pod?a ponuky, -bezpe?nostný list ponúkaného tovaru, -identifikáciu pôvodu ponúkaných tovarov (výrobcu a krajinu pôvodu tovaru), -kópiu vyhlásenia o zhode, resp. certifikátu (kópia nemusí by? úradne overená) pre motorovú naftu s cetanovým ?íslom 51 a vyssím, sp??ajúcu poziadavky normy STN EN 590 a bezolovnatý benzín s okt. ?íslom min. 95 sp??ajúcu poziadavky normy STN EN 228, alebo ekvivalentnej, vydaného autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s platnými technickými specifikáciami. Verejný obstarávate? uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslusným orgánom iného ?lenského státu a potvrdenie vydané v tretej krajine, ktorým uchádza? preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Sú uvedené v návrhu rámcovej dohody, ktorá je sú?as?ou sú?azných podkladov.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 30/06/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/04/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Verejný obstarávate? zabezpe?í on-line sprístupnenie ponúk uchádza?ov, prostredníctvom funkcionality informa?ného systému pouzitého na verejné obstarávanie. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
V okamihu otvorenia ponúk, IS EVO vygeneruje a odosle zápisnicu z otvárania ponúk vsetkým uchádza?om, ktorí predlozili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informa?ného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ . Podmienkou pre úspesnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspesné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádza? príslusné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a poziadavky na pouzívanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príru?kách na https://eplatforma.vlada.gov.sk/.
   2.  Sú?azné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávate?a pri príslusnej zákazke a budú tiez sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na sú?azné podklady: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/460664
   3.  Komunikácia medzi verejným obstarávate?om a záujemcami/uchádza?mi sa uskuto??uje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v sú?azných podkladoch uvedené inak.
   4.  Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádza? bol evidovaný v informa?nom systému ÚVO ako uzívate? za hospodársky subjekt. V prípade, ze hospodársky subjekt nie je v informa?nom systéme ÚVO (?alej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si ú?et v IS ÚVO.
   5.  Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo d?a odoslania/doru?enia správy. Pod pojmom doru?enie sa myslí, kedy bola správa doru?ená uchádza?ovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádza? pre?ítal.
   6.  V prípade zistenia alebo akéhoko?vek podozrenia z nestandardného správania sa systému EVO môzu záujemcovia/uchádza?i smerova? svoje otázky na: E-mail: eplatforma@vlada.gov.sk Telefón: +421 2 20925 100- po?as pracovných dní v ?ase od 8:00 do 15:00; Webová stránka: http://www.eplatforma.gov.sk.
   7.  Doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti môze uchádza? predbezne nahradi? jednotným európskym dokumentom pod?a § 39 zákona o VO.
   8.  Verejný obstarávate? vylú?i z verejného obstarávania uchádza?a pod?a § 40 ods. 8 písm. d) zákona o VO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, ze uchádza? uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúsajúcu hospodársku sú?az.
   9.  Otváranie ponúk: Blizsie informácie sú uvedené v ?asti V. bod 22. sú?azných podkladov. Verejný obstarávate? zabezpe?í on-line sprístupnenie ponúk uchádza?ov, prostredníctvom funkcionality informa?ného systému pouzitého na verejné obstarávanie. 10. Výsledkom VO bude uzatvorenie rámcovej dohody. 11. Nevyzaduje sa zábezpeka. 12. Vzh?adom na podmienky ú?asti, technické specifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani nie je obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty. 13. Predmet zákazky nie je rozdelený na ?asti. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky verejný obstarávate? uvádza v zmysle § 28 ods. 2 ZVO v bode
   3. 1 sú?azných podkladoch. https://www.uvo.gov.sk/ https://eplatforma.vlada.gov.sk/ https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/460664 eplatforma@vlada.gov.sk http://www.eplatforma.gov.sk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ZSK a jej organiza?ných jednotiek 14/04/2023 17/03/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09133000 - Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 
09134100 - Huile diesel 
30163100 - Cartes pour l'achat de carburant 
60000000 - Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)