Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 26/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Zilina:Matériels et appareils de formation

2023/S 62-185651  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Slovaquie-Zilina: Matériels et appareils de formation 2023/S 062-185651 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zilinský samosprávny kraj Numéro national d'identification: 37808427 Adresse postale: Komenského 48 Ville: Zilina Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Code postal: 01109 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Dagmar Lubelcová Courriel: obstaravanie@zilinskazupa.sk Téléphone: +421 415032111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionzilina.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 28/03/2023 S62 Slovaquie-Zilina: Matériels et appareils de formation 2023/S 062-185651 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zilinský samosprávny kraj Numéro national d'identification: 37808427 Adresse postale: Komenského 48 Ville: Zilina Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Code postal: 01109 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Dagmar Lubelcová Courriel: obstaravanie@zilinskazupa.sk Téléphone: +421 415032111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionzilina.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/462745 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/462745
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: regionálna samospráva
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SS KYSUCKÉ NOVÉ MESTO Numéro de référence: 8_23_2
II.1.2) Code CPV principal 39162200 Matériels et appareils de formation
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je vybavenie skoly specializovanými zariadeniami pre potreby vyu?ovacieho procesu.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 42 426.66 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Lieu principal d'exécution:
Stredná priemyselná skola informa?ných technológií, Nábrezná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je vybavenie skoly specializovanými zariadeniami pre potreby vyu?ovacieho procesu.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 42 426.66 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 8 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
ITMS: 302021K296
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Uchádza? a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádza? vyuzije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (?alej ZoVO) musí sp??a? podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 1 ZoVO a ich splnenie preukáze pod?a ustanovenia § 32 ods. 2 ZoVO formou predlozenia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov pod?a § 152 ZoVO, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) pod?a § 39 ZoVO. V prípade, ak uchádza? so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 2 ZoVO formou predlozenia dokladov, nie je povinný predklada? vybrané doklady pod?a § 32 ods. 2 ZoVO, pretoze verejný obstarávate? je oprávnený pouzi? údaje z informa?ných systémov verejnej správy pod?a osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Pod?a § 32 ods. 3 ZoVO uchádza? nie je povinný predklada? nasledovné doklady uvedené v ods. 2: a) výpis z registra trestov Bezúhonnos? právnickej osoby môze by? posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona ?. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, ze za výpis z registra trestov právnických osôb sa povazuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávate? si overí bezúhonnos? právnickej osoby aj týmto spôsobom. Výpis z registra trestov fyzickej osoby vsetkých ?lenov orgánov a prokuristov spolo?nosti môze verejný obstarávate? overi? len v prípade, ak uchádza? poskytne verejnému obstarávate?ovi údaje potrebné na ich vyziadanie ktorý je sú?as?ou týchto sú?azných podkladov (príloha 5F). Ak uchádza? nesúhlasí s poskytnutím pozadovaných údajov, je povinný predlozi? výpis z registra trestov nie starsí ako tri mesiace. b) potvrdenie zdravotnej pois?ovne a Sociálnej pois?ovne v Slovenskej republike a v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu c) potvrdenie miestne príslusného da?ového úradu a miestne príslusného colného úradu v Slovenskej republike a v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu d) potvrdenie príslusného súdu nie starsie ako tri mesiace, ze nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v restrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrusený konkurz pre nedostatok majetku e) doklad o oprávnení dodáva? tovar, uskuto??ova? stavebné práce alebo poskytova? sluzbu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky Uchádza? so sídlom v Slovenskej republike predkladá pod?a § 32 ods. 1 a 2 ZoVO len doklad uvedený v písmene f): f) ?estné vyhlásenie, ze nemá ulozený zákaz ú?asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone?ným rozhodnutím v Slovenskej republike a v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, a Prílohu 5F sú?azných podkladov - Údaje potrebné k vyziadaniu výpisu/ov z registra trestov. V prípade, ak uchádza? so sídlom mimo Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 2 ZoVO formou predlozenia dokladov, je povinný predlozi? vsetky doklady pod?a § 32 ods. 2 ZoVO. V prípade, ak uchádza? so sídlom mimo Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 2 ZoVO formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov pod?a § 152 ZoVO (rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslusným orgánom iného ?lenského státu, ktorým uchádza? alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní), vedeného v inom státe ako v Slovenskej republike, je povinný predlozi? vsetky doklady pod?a § 32 ods. 2 ZoVO, ktoré tento zápis neobsahuje. UPOZORNENIE: V prípade uchádza?a, ktorého tvorí skupina dodávate?ov zú?astnená vo verejnom obstarávaní sa pozaduje preukázanie splnenia podmienok ú?asti týkajúcich sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje ?len skupiny dodávate?ov a iná osoba pod?a § 34 ods. 3 ZoVO len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
nepouzije sa
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Pod?a § 34 ods. 1 písm. m) bod
   1.  ZoVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami. Splnenie podmienok ú?asti môze uchádza? preukáza? vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) pod?a § 39 ods. (1) ZoVO. Ak uchádza? preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilos? prostredníctvom inej osoby, JED predlozí aj za túto osobu. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Pod?a § 34 ods.1 písm. m) bod
   1.  ZoVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávate? pozaduje preukázanie splnenia pozadovaných technických parametrov predlozením technických listov/ podrobných opisov k ponúkanému tovaru. Vsetky pozadované materiály pozaduje predlozi? v slovenskom alebo ?eskom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie pozadovaných technických parametrov.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Elektronická aukcia sa bude vykonáva? prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom IS EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom IS EVO sú uvedené v Príru?ke Záujemca/Uchádza? - elektronická aukcia.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/12/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/04/2023 Heure locale: 12:00 Lieu:
Zilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO sa uskuto?ní pod?a § 52 ZoVO. Pri pouzití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverej?uje a neposiela uchádza?om ani zápisnicu z otvárania ponúk (§ 54 ods. 3 ZoVO).
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Podmienkou pre úspesnú komunikáciu v IS EVO a pre úspesné predkladanie ponúk je, aby uchádza? dodrzal podmienky na softvér a hardvér výpo?tovej techniky z ktorej bude odosiela? sú?azné podklady, aby mal uchádza? príslusné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a poziadavky na pouzívanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (https://eplatforma.vlada.gov.sk). Verejný obstarávate? upozor?uje záujemcov, ze neposkytuje sú?azné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej ziadosti záujemcu. Sú?azné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.
   2.  Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo d?a odoslania/doru?enia správy. Pod pojmom doru?enie sa myslí, kedy bola správa doru?ená uchádza?ovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádza? pre?ítal.
   3.  ZÁBEZPEKA: Verejný obstarávate? nevyzaduje od uchádza?ov zábezpeku.
   4.  Skuto?nosti, ktoré môzu nasta? v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a sú?aznými podkladmi, sa riadia príslusnými ustanoveniami ZoVO.
   5. Vzh?adom na podmienky ú?asti, technické specifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
   6. Verejný obstarávate? alebo obstarávate? môze kedyko?vek po?as priebehu verejného obstarávania poziada? uchádza?a o predlozenie originálu príslusného dokumentu, úradne osved?enej kópie originálu príslusného dokumentu, alebo zaru?enej konverzie ak má pochybnosti o pravosti predlozeného dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpe?enie riadneho priebehu verejného obstarávania.
   7. Uchádza? predlozí doklady preukazujúce splnenie podmienok ú?asti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO, alebo môze predbezne nahradi? vyssie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om Jednotným európskym dokumentom (JED) pod?a § 39 ZoVO. Verejný obstarávate? povo?uje, ze uchádza? môze vyplni? len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VSETKY PODMIENKY Ú?ASTI ?asti IV JED bez toho, aby musel vyplni? iné oddiely ?asti IV JED.
   8.  Verejný obstarávate? nerozdelil predmet zákazky na ?asti z dôvodu, ze predmetom zákazky je kompaktné zariadenie ktoré nie je mozné rozdeli? na ?asti.
   9.  Dodato?né informácie k bodu II.2.7 D?zka trvania zákazky. Verejný obstarávate? v postavení kupujúceho pozaduje doda? predmet zmluvy do 7 mesiacov odo d?a doru?enia ziadosti kupujúceho o dodanie predmetu zmluvy elektronickou postou. Zárove? pre vylú?enie pochybností sa verejný obstarávate? v postavení kupujúceho zaväzuje, ze doru?í uchádza?ovi v postavení predávajúceho ziados? o dodanie predmetu zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo d?a ú?innosti zmluvy (zadania zákazky). https://eplatforma.vlada.gov.sk/ https://eplatforma.vlada.gov.sk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SS KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 26/04/2023 28/03/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
39162200 - Matériels et appareils de formation