Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Zilina: Véhicules d'entretien routier

2020/S 124-303554  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
30/06/2020 S124 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Zilina: Véhicules d'entretien routier 2020/S 124-303554 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zilinský samosprávny kraj Numéro national d'identification: 37808427 Adresse postale: Komenského 48 Ville: Zilina Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Code postal: 011 09 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Lokajová Iveta Courriel: iveta.lokajova@zilinskazupa.sk Téléphone: +421 415032317 Fax: +421 415032431 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zilinskazupa.sk http://www.zilinskazupa.sk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Regionálna samospráva. Verejný obstarávate je v pozícii orgánu verejnej moci
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Univerzálne traktorové nosi?e s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové) Numéro de référence: 474S
II.1.2) Code CPV principal 34144400 Véhicules d'entretien routier
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 6 ks nových univerzálnych traktorových nosi?ov s komunálnym vybavením; 6 ks nových medzinápravových kosa?kových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálny traktorový nosi a 3 ks nových ?elných naklada?ov. Dodaný tovar musí vyhovova európskym a slovenským technickým normám a poziadavkám pre prihlásenie traktorov a prídavného zariadenia v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Sú?as?ou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpe?enie sluzieb ako: zaskolenie obsluhy na mieste dodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaskolenia obsluhy, servisná knizka, návod na obsluhu a údrzbu, katalóg náhradných dielov, záru?ný list, osved?enia o evidencii ?as II. pre podvozky, technické osved?enia pre nadstavby a ostatnú dokumentáciu potrebnú v ?ase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osved?enia o evidencii - ?as II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona ?. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona ?. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov, v de dodania alebo v termíne ur?enom verejným obstarávate?om, náklady na *tri servisné prehliadky vrátane výkonov na údrzbe vozidla, ktoré sú sú?as?ou servisných prehliadok ur?ených výrobcom, náklady Týkajúce sa prepravných sluzieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúsaním funk?nosti nosi?ov v areáloch príslusných závodov a uchádza zárove zoh?adní riziká a predvídate?né skuto?nosti spojené s plnením predmetu zákazky. *Záru?ný servis musí zah??a vsetky servisné náklady na servisné úkony a prehliadky predpísané výrobcom na predmet kúpy vrátane ceny práce a materiálu, s ktorého dodaním, alebo nahradením výrobca s istotou po?íta pri vymedzenom type servisnej prehliadky. (Detailný rozsah prác a úkonov bude uchádza definova v Prílohe Zmluvy a uchádza ho uvedie vo svojej ponuke). Náklady na jednotlivé záru?né servisy budú zoh?ad?ova aj náklady na prepravné/dopravné servisného technika na miesto realizácie servisných sluzieb (v prípade výkonu v mieste sídla jednotlivých závodov). Jednotlivé závody poskytnú primerané priestory pre výkon servisných sluzieb.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 544 494.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144400 Véhicules d'entretien routier 16700000 Tracteurs 34224200 Pi 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Zilina: Véhicules d'entretien routier 2020/S 124-303554 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zilinský samosprávny kraj Numéro national d'identification: 37808427 Adresse postale: Komenského 48 Ville: Zilina Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Code postal: 011 09 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Lokajová Iveta Courriel: iveta.lokajova@zilinskazupa.sk Téléphone: +421 415032317 Fax: +421 415032431 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zilinskazupa.sk http://www.zilinskazupa.sk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Regionálna samospráva. Verejný obstarávate je v pozícii orgánu verejnej moci
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Univerzálne traktorové nosi?e s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové) Numéro de référence: 474S
II.1.2) Code CPV principal 34144400 Véhicules d'entretien routier
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 6 ks nových univerzálnych traktorových nosi?ov s komunálnym vybavením; 6 ks nových medzinápravových kosa?kových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálny traktorový nosi a 3 ks nových ?elných naklada?ov. Dodaný tovar musí vyhovova európskym a slovenským technickým normám a poziadavkám pre prihlásenie traktorov a prídavného zariadenia v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Sú?as?ou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpe?enie sluzieb ako: zaskolenie obsluhy na mieste dodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaskolenia obsluhy, servisná knizka, návod na obsluhu a údrzbu, katalóg náhradných dielov, záru?ný list, osved?enia o evidencii ?as II. pre podvozky, technické osved?enia pre nadstavby a ostatnú dokumentáciu potrebnú v ?ase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osved?enia o evidencii - ?as II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona ?. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona ?. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov, v de dodania alebo v termíne ur?enom verejným obstarávate?om, náklady na *tri servisné prehliadky vrátane výkonov na údrzbe vozidla, ktoré sú sú?as?ou servisných prehliadok ur?ených výrobcom, náklady Týkajúce sa prepravných sluzieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúsaním funk?nosti nosi?ov v areáloch príslusných závodov a uchádza zárove zoh?adní riziká a predvídate?né skuto?nosti spojené s plnením predmetu zákazky. *Záru?ný servis musí zah??a vsetky servisné náklady na servisné úkony a prehliadky predpísané výrobcom na predmet kúpy vrátane ceny práce a materiálu, s ktorého dodaním, alebo nahradením výrobca s istotou po?íta pri vymedzenom type servisnej prehliadky. (Detailný rozsah prác a úkonov bude uchádza definova v Prílohe Zmluvy a uchádza ho uvedie vo svojej ponuke). Náklady na jednotlivé záru?né servisy budú zoh?ad?ova aj náklady na prepravné/dopravné servisného technika na miesto realizácie servisných sluzieb (v prípade výkonu v mieste sídla jednotlivých závodov). Jednotlivé závody poskytnú primerané priestory pre výkon servisných sluzieb.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 544 494.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144400 Véhicules d'entretien routier 16700000 Tracteurs 34224200 Pičces pour autres véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Lieu principal d'exécution:
SC ZSK, Závod Horné Povazie, Orava, Liptov, Kysuce a Turiec
II.2.4) Description des prestations:
6 ks nových univerzálnych traktorových nosi?ov s komunálnym vybavením; 6 ks nových medzinápravových kosa?kových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálny traktorový nosi a 3 ks nových ?elných naklada?ov.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Verejný obstarávate sa v súlade s § 25 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (?alej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzh?adom na specifickos predmetu zákazky rozhodol uskuto?ni prípravné trhové konzultácie (?alej len PTK). Cie?om uskuto?nených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie sú?innosti spolo?ností, ktoré majú v predmete podnikania predaj traktorových nosi?ov, prídavných zariadení vrátane ich kompletizácie a zabezpe?enia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona ?. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona ?. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov, pri definovaní nediskrimina?ných technických specifikácií predmetu zákazky, resp. iných poziadaviek na predmet zákazky a pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky (?alej len PHZ). Zámer uskuto?ni PTK verejný obstarávate zverejnil v E.V. ?. 2020/S 016-032849 d?a 23. januára 2020 a vo VVO ?. 16/2020 Zo d?a 24. januára 2020 pod zn. 3692-POT. Zárove po zverejnení oznámenia sprístupnil vsetky informácie týkajúce sa PTK na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424777 Na základe uvedenej skuto?nosti verejný obstarávate primerane ustanoveniu § 25 ods. 3 ZVO pred?zil lehotu na predkladanie ponúk nad rámec ustanovenia § 66 ods. 3 ZVO. 2020/S 016-032849 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424777
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 049-115515
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: KZ ?. 75/2020 Intitulé:
Univerzálne traktorové nosi?e s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kobit - SK, s.r.o.
Numéro national d'identification: 31641440 Adresse postale: M.R.Stefánika 2970/48 Ville: Dolný Kubín Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 026 01 Pays: Slovaquie Courriel: kobit@kobit.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 689 062.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 544 494.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Vzh?adom na podmienky ú?asti, technické specifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,nie je predmetné VO zelené, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
   2. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky
:
a)Základným dôvodom nerozdelenia zákazky bola skuto?nos?, ze predmetom zákazky bolo obstaranie len jedného typu traktorových nosi?ov. Pre zdôvodnenie je dôlezité podotknú?, ze jednotlivé ?asti príslusenstva nie sú samostatné, nezávislé celky, ale upínajú sa na nosi?, sú ním pohá?ané a ovládané. Ziadna z týchto ?astí nie je funk?ná samostatne, bez pripojenia na nosi?. Týka sa to kosa?kového ramena aj ?elného naklada?a. Cie?om verejnej sú?aze je zabezpe?enie jednotlivých komplexných a hlavne kompatibilných univerzálnych traktorových nosi?ov s komunálnym vybavením. Pri rozdelení zákazky napr. na nosi?e a nadstavby by mohli nasta problémy pri realizácií konstruk?nej kompatibility resp. by si táto ?innos mohla vyziada ?alsie nepredvídate?né náklady napr. pri nevyhnutných konstruk?ných úpravách t.j. mohlo by hrozi riziko, ze príslusenstvo nebude kompatibilné so základnou jednotkou nosi?a....Kompletné zdôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v bode
   3. 3 SP.
   3.  Verejný obstarávate uskuto?nil PTK - dokumentácia k PTK je zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/424777 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/424777
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
16700000 - Tracteurs 
34144400 - Véhicules d'entretien routier 
34224200 - Pičces pour autres véhicules