01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Breûice: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2018/S 247-568245 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/12/2018 S247  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte SlovÈnie-Breûice: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 2018/S 247-568245 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Ob?ina Breûice 5880173000 Cesta prvih borcev 18 Breûice 8250 SlovÈnie Point(s) de contact: Vilma Zupan?i TÈlÈphone: +386 76205561 Courriel: obcina.brezice@brezice.si Fax: +386 74990052 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.brezice.si http://www.brezice.si
I.1) Nom et adresses Osnovna öola Bizeljsko 5088607000 Bizeljska cesta 78 Bizeljsko 8259 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74520330 Courriel: os-bizeljsko@guest.arnes.si Fax: +386 74520335 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.osbizeljsko.si/ http://www.osbizeljsko.si/
I.1) Nom et adresses Osnovna öola Breûice 5085896000 Levstikova ulica 18 Breûice 8250 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74660200 Courriel: o-brezice.nm@guest.arnes.si Fax: +386 74660204 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.osbrezice.si http://www.osbrezice.si
I.1) Nom et adresses Osnovna öola Cerklje ob Krki 5083575000 Cerklje ob Krki 3 Cerklje ob Krki 8263 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74969600 Courriel: tajnistvo@o-cobkrki.kk.mss.edus.si Fax: +386 74969613 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://sola.cerkljeobkrki.si http://sola.cerkljeobkrki.si
I.1) Nom et adresses Osnovna öola dr. Joûeta Toporiöi?a Dobova 5082579000 Kapelska cesta 25 Dobova 8257 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74522203 Courriel: oskkdo2s@guest.arnes.si Fax: +386 74522207 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.osdobova.si http://www.osdobova.si
I.1) Nom et adresses Osnovna öola Globoko 5082587000 Globoko 9 Globoko 8254 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74521930 Courriel: os.globoko@guest.arnes.si Fax: +386 74521940 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.os-globoko.si http://www.os-globoko.si
I.1) Nom et adresses Osnovna öola Maksa Pleterönika Piöece 5082595000 Piöece 34 Piöece 8255 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74520070 Courriel: o-pisece.nm@guest.arnes.si Fax: +386 74520071 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ospisece.si http://www.ospisece.si
I.1) Nom et adresses Osnovna öola Velika Dolina 5083583000 Velika Dolina 30 Jesenice na Dolenjskem 8261 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74957112 Courriel: os.velika.dolina@guest.arnes.si Fax: +386 74957183 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.osvelikadolina.si http://www.osvelikadolina.si
I.1) Nom et adresses Vrtec Mavrica Breûice 5049555000 äolska ulica 5 Breûice 8250 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74991370 Courriel: vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si Fax: +386 74966701 Code NUTS: SI036 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.v-mavrica.si http://www.v-mavrica.si
I.1) Nom et adresses Osnovna öola Arti?e 5083559000 Arti?e 39 Arti?e 8253 SlovÈnie TÈlÈphone: +386 74521060 Courriel: o-artice.nm@guest.arnes.si Fax: +386 74521061 Code NUTS: SI Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.osartice.si http://www.osartice.si
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dobava ûivil javnim zavodom za obdobje 2018-2020 NumÈro de rÈfÈrence: JN 14-2018
II.1.2) Code CPV principal 15000000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je dobava ûivil javnim zavodom (8 osnovnih öol in vrtec), katerih ustanoviteljica je Ob?ina Breûice, in sicer za obdobje od
   1. 9.2018 do 31.8.2021.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 685 064.73 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kruh
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kruh ekoloöka pridelava
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pekovski izdelki in slaö?ice
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
éita in mlevski izdelki
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15600000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
éita in mlevski izdelki - ekoloöka pridelava
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15600000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zamrznjeni in drugi izdelki iz testa
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15896000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sveûe in suho sadje ter zelenjava
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15300000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta ali lastna proizvodnja ali pridelava ali reja / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sveûe in suho sadje ter zelenjava - ekoloöka pridelava
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15300000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zamrznjeno sadje in zelenjava
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15896000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Mleko in mle?ni izdelki
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sveûe meso - goveje
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15111000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta ali lastna proizvodnja ali pridelava ali reja / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sveûe meso - svinjsko
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15113000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta ali lastna proizvodnja ali pridelava ali reja / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Mesni izdelki
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15130000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta ali lastna proizvodnja ali pridelava ali reja / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Perutninsko meso in izdelki
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112000 15131500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta ali lastna proizvodnja ali pridelava ali reja / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sploöno prehrambeno blago
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI036
II.2.4) Description des prestations:
Dobava ûivila predmetnega sklopa za posamezne javne zavode (naro?nike). Zaûeljeno je, da je blago doma?ega slovenskega porekla. Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali ve javnih zavodov.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kvaliteta / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 75
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 113-256600
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Kruh
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire éito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000 ämartinska cesta 154 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 200 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 272 903.43 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Kruh ekoloöka pridelava
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire éito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000 ämartinska cesta 154 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 21 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 24 218.94 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Pekovski izdelki in slaö?ice
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire éito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000 ämartinska cesta 154 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 210 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 267 508.39 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
éita in mlevski izdelki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire éito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000 ämartinska cesta 154 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 70 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 73 059.05 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
éita in mlevski izdelki - ekoloöka pridelava
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire éito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000 ämartinska cesta 154 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 800.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 361.75 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6 IntitulÈ:
Zamrznjeni in drugi izdelki iz testa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire éito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000 ämartinska cesta 154 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 87 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 96 903.19 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7 IntitulÈ:
Sveûe in suho sadje ter zelenjava
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
5359457000 Devova ulica 18 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 98 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 106 469.53 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8 IntitulÈ:
Sveûe in suho sadje ter zelenjava - ekoloöka pridelava
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredniötvo, uvoz-izvoz d.o.o.
5601967000 Ob Dravi 2A Maribor 2000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 800.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 957.01 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 9 IntitulÈ:
Zamrznjeno sadje in zelenjava
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000 Dunajska cesta 107 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 698.98 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10 IntitulÈ:
Mleko in mle?ni izdelki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.
5048257000 Tolstojeva ulica 63 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 190 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 212 553.09 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 11 IntitulÈ:
Sveûe meso - goveje
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Mesni butik "Pigi" in gostinstvo - Cvetkovi Boris, s.p.
5080663000 Ulica bratov Gerjovi?ev 41 Dobova 8257 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 135 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 144 976.91 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 12 IntitulÈ:
Sveûe meso - svinjsko
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Kme?ka zadruga Sevnica z.o.o.
5106079000 Savska cesta 20C Sevnica 8290 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 45 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 49 232.84 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 13 IntitulÈ:
Mesni izdelki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Kme?ka zadruga Sevnica z.o.o.
5106079000 Savska cesta 20C Sevnica 8290 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 43 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 47 858.83 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 14 IntitulÈ:
Perutninsko meso in izdelki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. 5141966000 Potr?eva cesta 10 Ptuj 2250 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 90 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 95 487.61 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 15 IntitulÈ:
Sploöno prehrambeno blago
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000 Dunajska cesta 107 Ljubljana 1000 SlovÈnie Code NUTS: SI
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 250 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 278 875.18 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Slovenska cesta 54 Ljubljana 1000 SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Ob?ina Breûice Cesta prvih borcev 18 Breûice 8250 SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
15111000 - Viande bovine 
15112000 - Volaille 
15113000 - Viande de porc 
15130000 - Produits à base de viande 
15131500 - Produits à base de volaille 
15300000 - Fruits, légumes et produits connexes 
15500000 - Produits laitiers 
15600000 - Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15810000 - Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux 
15896000 - Produits surgelés