Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 04/12/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Brnik: Services de télécommunications

2020/S 227-560236  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Slovénie-Brnik: Services de télécommunications

2020/S 227-560236

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 215-528273)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kontrola zra?nega prometa Slovenije, d.o.o.
Numéro national d'identification: 1913301000
Adresse postale: Zgornji Brnik 130N
Ville: Brnik - Aerodrom
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 4210
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Vesna Matjasec
Courriel: info@sloveniacontrol.si
Téléphone: +386 42040245
Fax: +386 42040001
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sloveniacontrol.si/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Telekomunikacijske storitve

Numéro de référence: 285-12

II.1.2)
Code CPV principal
64200000 Services de télécommunications

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmet javnega naro?ila so telekomunikacijske storitve, tj. zakup telekomunikacijskih vodov (v nadaljevanju: TK vodi) in fiksno, VoIP in mobilno omrezje s komunikacijami za potrebe operativnih sistemov z zunanjim svetom, t.j. izmenjavo oziroma prenos podatkov, komunikacij ter izvajanje nalog operativnega, tehni?nega in drugega osebja za potrebe izvajanja osnovne dejavnosti naro?nika, ki je izvajalec obvezne republiske gospodarske javne sluzbe na podlagi Zakona o zagotavljanju navigacijskih sluzb zra?nega prometa (Uradni list RS, st. 30/06 uradno pre?is?eno besedilo, 109/09, 62/10 ZLet-C in 18/11 ZUKN-A).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
16/11/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 215-528273

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 30/11/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 04/12/2020

Heure locale: 15:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 30/11/2020

Heure locale: 11:10

Lire:

Date: 04/12/2020

Heure locale: 15:10

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 28/02/2021

Lire:

Date: 04/03/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications 
64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données 
64211000 - Services de cabines téléphoniques publiques 
64220000 - Services de télécommunications, excepté téléphone et transmission de données 
64221000 - Services d'interconnexion