Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Celje: Papier et carton traitÈs

2020/S 67-159042  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure concurrentielle avec nÈgociation SlovÈnie-Celje: Papier et carton traitÈs 2020/S 067-159042 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Republika Slovenija Upravna enota Celje NumÈro national d'identification: 5886376000 Adresse postale: Ljubljanska cesta 1 Ville: Celje Code NUTS: SI Code postal: 3000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Milena Grubelnik Courriel: milena.grubelnik@gov.si TÈlÈphone: +386 34265466 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://upravnaenota.gov.si/celje/ http://upravnaenota.gov.si/celje/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministrstvo za javno upravo NumÈro national d'identification: 2482762000 Adresse postale: Trûaöka cesta 21 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Tajniötvo Direktorata za javno naro?anje Courriel: gp.mju@gov.si TÈlÈphone: +386 14781880 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mju.gov.si/ http://www.mju.gov.si/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih NumÈro de rÈfÈrence: 4300-79/2017, 2017/KPP 4
II.1.2) Code CPV principal 30197600
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 453 623.38 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ljubljansko obmo?je
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Ljubljansko obmo?je.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Koprsko obmo?je
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Koprsko obmo?je.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Celjsko obmo?je
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Celjsko obmo?je.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Mariborsko-Murskosoboöko obmo?je
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Mariborsko-Murskosoboöko obmo?je.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Novomeöko obmo?je
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Novomeöko obmo?je.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure concurrentielle avec nÈgociation ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Naro?nik je za oddajo predmetnega javnega naro?ila izvedel odprti postopek z oznako ODPAP-35/2016, v katerem je sprejel odlo?itev o oddaji naro?ila öt. 4301-26/2016/174 z dne
   5. 6.2017, da se naro?ilo v predmetnih sklopih ne odda, ker naro?nik v predmetnih sklopih ni prejel nobene dopustne ponudbe. V nadaljevanju je naro?nik izvedel postopek oddaje javnega naro?ila po konkuren?nem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naro?il, in v postopek vklju?il vse ponudnike, ki so v odprtem postopku, za posamezne sklope, predloûili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naro?nikova zagotovljena sredstva. Zaradi prenehanja veljavnosti krovnih sporazumov, po katerih so se izvajale dobave papirja za 182 naro?nikov, je naro?nik izvedel postopek v zakonsko dopustnih okvirih skrajöanja rokov za prejem ponudb.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2017/S 171-350478
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Ljubljansko obmo?je
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Koprsko obmo?je
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Celjsko obmo?je
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
NumÈro national d'identification: 5171555000 Adresse postale: Slovenska cesta 29 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 534.81 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Mariborsko-Murskosoboöko obmo?je
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
Novomeöko obmo?je
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Republika Slovenija Upravna enota Celje Adresse postale: Ljubljanska cesta 1 Ville: Celje Code postal: 3000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30197600 - Papier et carton traités