Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 13/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Celje: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2022/S 119-334416  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
SlovÈnie-Celje: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2022/S 119-334416

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 103-287827)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
NumÈro national d'identification: 2516152000
Adresse postale: Mariborska cesta 88
Ville: Celje
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 3000
Pays: SlovÈnie
Courriel: gp.drsv@gov.si
TÈlÈphone: +386 14783100
Fax: +386 14783199
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Gradnja po pogodbenih dolo?ilih FIDIC (rumena knjiga) za ªVodnogospodarske ureditve Meûe v Meûici in Mislinje v obmo?ju urbanega parka Slovenj Gradec´

NumÈro de rÈfÈrence: 43018-1/2022

II.1.2)
Code CPV principal
45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je gradnja po pogodbenih dolo?ilih FIDIC (rumena knjiga) za ªVodnogospodarske ureditve Meûe v Meûici in Mislinje v obmo?ju urbanega parka Slovenj Gradec´.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 103-287827

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 29/06/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 13/07/2022

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 29/06/2022

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 13/07/2022

Heure locale: 14:00

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naro?ila. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoötevati objavljene spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naro?ila.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Naro?nik je izvedel spremembe v dokumentih, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naro?ila. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoötevati spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naro?ila. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448794/4_Obrazci-za-sestavo-ponudbe-S1.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448794/4_Obrazci-za-sestavo-ponudbe-S1.zip SlovÈnie-Celje: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliquesType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 13/07/2022 22/06/2022 SI National
 
 
C L A S S E    C P V
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45246000 - Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues 
71320000 - Services de conception technique