Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Celje: Véhicules de lutte contre l'incendie

2021/S 110-289116  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Slovénie-Celje: Véhicules de lutte contre l'incendie 2021/S 110-289116 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poklicna gasilska enota Celje Numéro national d'identification: 5016193000 Adresse postale: De?kova cesta 36 Ville: Celje Code NUTS: SI034 Savinjska Code postal: 3000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Koren Martina Courriel: DESETKA.13@GMAIL.COM Téléphone: +386 34280900 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pge-celje.si/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nevarnih snoveh
II.1.2) Code CPV principal 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI034 Savinjska Lieu principal d'exécution:
Celje
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmet javnega naro?ila je dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nevarnih snoveh in izdelava ter izvedba montaze nadgradnje za dobavljeno podvozje vozila in opremo. Predmet naro?ila je podrobneje opredeljen v dokumentu OBR-Tehni?na specifikacija vozila. Na mestih, kjer je navedena znaka, tip ali model vozila, nadgradnje oz. opreme, ponudnik lahko ponudi enakovredno drugo vozilo, nadgradnjo in/ali opremo. Ponudnik ze v fazi oddaje ponudbe navede, kaj ponuja in prilozi tehni?no dokumentacijo, iz katere je razvidna enakovrednost ponujenega vozila, nadgradnje in/ali opreme z zahtevami naro?nika.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 6
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 187-450169
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: JN004912/2020
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
11/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Webo.si zas?itna oprema in ekologija d.o.o.
Numéro national d'identification: 5604761000 Adresse postale: Pod Hrusevco 44G Ville: Vrhnika Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1360 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Webo Maribor dekontaminacija proizvodi in oprema d.o.o.
Numéro national d'identification: 1510606000 Adresse postale: Ulica heroja Jevti?a 11 Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 482 974.21 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vlozi najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naro?ilu oziroma dostopnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naro?ila. Zahtevka za revizijo po tem roku ni mogo?e vloziti. Zahtevek za revizijo se vro?i neposredno pri naro?niku, ali poslje po posti priporo?eno, priporo?eno s povratnico ali v elektronski obliki v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«, ?e je podpisan z digitalnim kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priloziti oz. navesti: Ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, Ime naro?nika, Oznako javnega naro?ila, Predmet javnega naro?ila, Pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, ?e vlagatelj nastopa s pooblas?encem, Potrdilo o vpla?ilu takse v visini 4 000,00 EUR na ra?un SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXXXX, pri ?emer je XXXXXX stevilka obvestila o naro?ilu iz Portala javnih naro?il, ki je podana v obliki JNXXXXXX/20XX-B01). Vlagatelj po preteku roka, dolo?enega za predlozitev ponudb, ne more navajati krsitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vlozil zahtevka za revizijo ze pred potekom roka, dolo?enega za predlozitev ponudb, razen v primerih, ko dokaze, da zatrjevanih krsitev objektivno ni bilo mogo?e ugotoviti pred tem trenutkom. Zahteva za pravno varstvo, ki se nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naro?ila, ni dopustna, ?e bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko sistema »S-Procurement« ali portala javnih naro?il naro?nika opozoril na o?itano krsitev, pa te moznosti ni uporabil. Steje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko sistema »S-Procurement« ali portala javnih naro?il lahko opozoril na o?itano krsitev, ?e je bilo v postopku javnega naro?anja v sistemu »S-Procurement« ali na portalu javnih naro?il objavljeno obvestilo o naro?ilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Poklicna gasilska enota Celje Adresse postale: De?kova cesta 36 Ville: Celje Code postal: 3000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI034 Savinjska
VII.1.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nevarnih snoveh in izdelava ter izvedba montaze nadgradnje za dobavljeno podvozje vozila in opremo.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 6
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 482 974.21 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Webo.si zas?itna oprema in ekologija d.o.o.
Numéro national d'identification: 5604761000 Adresse postale: Pod Hrusevco 44G Ville: Vrhnika Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1360 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Webo Maribor dekontaminacija proizvodi in oprema d.o.o.
Numéro national d'identification: 1510606000 Adresse postale: Ulica heroja Jevti?a 11 Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Z Aneksom st. 1 se na podlagi
   3.  to?ke prvega odstavka 95. ?lena ZJN-3podaljsuje rok za dobavo opreme, ki je predmet pogodbe do 30.6.2021 t.j. za en mesec.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zaradi posledic epidemije Covid-19 je prislo do nepredvidenih zamud v dobaviteljevi dobavni verigi pri dobavi opreme za gasilsko vozilo, ki je predmet pogodbe in sicer dvizne rampe ter nekaterih drugih komponent, zaradi bolniskih odsotnosti v zvezi z epidemijo Covid-19 in izolacij pa prihaja do zamud pri dobavi nadgradenj tudi pri podizvajalcu.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 482 974.21 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 482 974.21 EUR Slovénie-Celje: Véhicules de lutte contre l'incendieType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures 09/06/2021 SI National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie