Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 24/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Dobrovo v Brdih: Services de transport routier

2020/S 147-361832  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
SlovÈnie-Dobrovo v Brdih: Services de transport routier

2020/S 147-361832

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 142-349865)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ob?ina Brda
NumÈro national d'identification: 5881781000
Adresse postale: Trg 25. maja 2
Ville: Dobrovo v Brdih
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 5212
Pays: SlovÈnie
Point(s) de contact: Tjaöa Sim?i
Courriel: info@obcina-brda.si
TÈlÈphone: +386 53351030
Fax: +386 53351039 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.obcina-brda.si/

https://www.obcina-brda.si/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Prevozi öolskih otrok 2020-2024

NumÈro de rÈfÈrence: 4303-03/2020

II.1.2)
Code CPV principal
60100000 Services de transport routier

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Naro?ilo obsega:
   1.  izvajanje prevozov otrok Oä Alojza Gradnika Dobrovo - Sklop 1
   2.  izvajanje prevozov otrok s posebnimi potrebami Oä Kozara - Sklop 2 Za öolska leta 2020-2024. Podrobnosti so razvidne iz tehni?ne specifikacije naro?ila.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 142-349865

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik objavlja popravljen obrazec Predra?un. V prvotno objavljenem predra?unu so bile napa?no oötevil?ene postavke v sklopu
   1.  Ponudnike prosimo, da uporabijo v tem popravku priloûeni obrazec Predra?un.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/362434/RD-Predra?un.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/362434/RD-Predra
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier