Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Dutovlje:Appareils d'éclairage et lampes électriques

2023/S 18-048767  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Slovénie-Dutovlje: Appareils d'éclairage et lampes électriques 2023/S 018-048767 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dom na Krasu Numéro national d'identification: 5478448000 Adresse postale: Dutovlje 128 Ville: Dutovlje Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 6221 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Katja Marusi? Courriel: info@domnakrasu.si Téléphone: +386 57084100 Fax: +386 57640114 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.domnakrasu.si/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DOBAVA IN MONTAZA OPREME V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU ZA SKLOPE 5, 7, 8 in 9 Numéro de référence: 430-0017/2022-02
II.1.2) Code CPV principal 31500000 Appareils d'éclairage et lampes électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmet naro?ila je sukcesivna dobava in montaza opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na ve? lokacijah na Krasu in na Goriskem. Kon?ne lokacije dobave in montaze bo naro?nik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montazo. Rok za dobavo in montazo: 60 dni od posami?nega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico, da pove?a ali zmanjsa obseg naro?ene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpolozljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobi?ka v primeru, da bo obseg naro?enega blaga manjsi od predvidenega oziroma do kakrsnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naro?ila.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 51 837.95 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SVETILA
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31500000 Appareils d'éclairage et lampes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exécution:
Kras in Goriska
II.2.4) Description des prestations:
Predmet naro?ila je sukcesivna dobava in montaza opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na ve? lokacijah na Krasu in na Goriskem. Kon?ne lokacije dobave in montaze bo naro?nik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montazo. Rok za dobavo in montazo: 60 dni od posami?nega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico, da pove?a ali zmanjsa obseg naro?ene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpolozljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobi?ka v primeru, da bo obseg naro?enega blaga manjsi od predvidenega oziroma do kakrsnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naro?ila izkaze, da so za naro?nika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejsi. Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naro?ila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predlozi novo ponudbo.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pogodba st. C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TEKSTIL
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19200000 Textiles et articles connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exécution:
Kras in Goriska
II.2.4) Description des prestations:
Predmet naro?ila je sukcesivna dobava in montaza opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na ve? lokacijah na Krasu in na Goriskem. Kon?ne lokacije dobave in montaze bo naro?nik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montazo. Rok za dobavo in montazo: 60 dni od posami?nega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico, da pove?a ali zmanjsa obseg naro?ene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpolozljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobi?ka v primeru, da bo obseg naro?enega blaga manjsi od predvidenega oziroma do kakrsnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naro?ila izkaze, da so za naro?nika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejsi. Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naro?ila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predlozi novo ponudbo.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pogodba st. C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
KUHINJSKI INVENTAR
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39221100 Ustensiles de cuisine
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exécution:
Kras in Goriska
II.2.4) Description des prestations:
Predmet naro?ila je sukcesivna dobava in montaza opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na ve? lokacijah na Krasu in na Goriskem. Kon?ne lokacije dobave in montaze bo naro?nik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montazo. Rok za dobavo in montazo: 60 dni od posami?nega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico, da pove?a ali zmanjsa obseg naro?ene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpolozljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobi?ka v primeru, da bo obseg naro?enega blaga manjsi od predvidenega oziroma do kakrsnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naro?ila izkaze, da so za naro?nika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejsi. Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naro?ila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predlozi novo ponudbo.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pogodba st. C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
OSTALI DROBNI INVENTAR
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39300000 Équipement divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exécution:
Kras in Goriska
II.2.4) Description des prestations:
Predmet naro?ila je sukcesivna dobava in montaza opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na ve? lokacijah na Krasu in na Goriskem. Kon?ne lokacije dobave in montaze bo naro?nik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montazo. Rok za dobavo in montazo: 60 dni od posami?nega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico, da pove?a ali zmanjsa obseg naro?ene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpolozljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobi?ka v primeru, da bo obseg naro?enega blaga manjsi od predvidenega oziroma do kakrsnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naro?ila. Naro?nik si pridrzuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naro?ila izkaze, da so za naro?nika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejsi. Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naro?ila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predlozi novo ponudbo.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pogodba st. C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 207-590402
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
SVETILA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATLAS OPREMA, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o. Numéro national d'identification: 5730716000 Adresse postale: Samova ulica 12A Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 085.10 EUR Valeur totale du marché/du lot: 16 578.75 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7 Intitulé:
TEKSTIL
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMEXA trgovina in storitve, d.o.o.
Numéro national d'identification: 5898617000 Adresse postale: Zaloska cesta 163 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 529.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 15 488.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8 Intitulé:
KUHINJSKI INVENTAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KRISTAL Trgovina s steklenimi, porcelanastimi in drugimi izdelki za gospodinjstvo in gostinstvo d.o.o. Ren?e Numéro national d'identification: 5770793000 Adresse postale: Lukezi?i 45 Ville: Ren?e Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 5292 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 601.20 EUR Valeur totale du marché/du lot: 10 229.20 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9 Intitulé:
OSTALI DROBNI INVENTAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATLAS OPREMA, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o. Numéro national d'identification: 5730716000 Adresse postale: Samova ulica 12A Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 668.79 EUR Valeur totale du marché/du lot: 9 542.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Dom na Krasu Adresse postale: Dutovlje 128 Ville: Dutovlje Code postal: 6221 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 DOBAVA IN MONTAZA OPREME V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU ZA SKLOPE 5, 7, 8 in 9 25/01/2023 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
19200000 - Textiles et articles connexes 
31500000 - Appareils d'éclairage et lampes électriques 
39221100 - Ustensiles de cuisine 
39300000 - Équipement divers