Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Idrija:Services de transport routier public

2024/S 12-031685  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 SlovÈnie-Idrija: Services de transport routier public 2024/S 012-031685 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA IDRIJA NumÈro national d'identification: 5880068000 Adresse postale: Mestni trg 1 Ville: Idrija Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 5280 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Ob?ina Idrija, Maja Petrov?i? Courriel: Maja.Petrovcic@Idrija.si TÈlÈphone: +386 53734509 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.idrija.si/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom v letu 2024 NumÈro de rÈfÈrence: 430-5/2023 JN01/2023
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom v letu 2024.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 215 131.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Relacija Idrija - Sp.Idrija - Idrija - Podroteja - Idrija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je izvajanje prevozov v letu 2024 z mestnim avtobusom na kroûni liniji dolûine 12 km, na relaciji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija, v skladu z obstoje?im urnikom voûenj. Za izvajanje prevozov je potrebno zagotoviti manjöi avtobus, uvrö?en v emisijski razred najmanj EURO 5, primeren tudi za voûnjo po ulicah mestnega jedra Idrije (dolûina 8 - 10 m), nizkopodni z nakladalno ploö?adjo - primeren za prevoz invalidov na vozi?ku, kapacitete minimalno 24 sediö?, 40 stojiö? in 1 prostorom za invalidski vozi?ek, klima napravo in prikazovalnikom smeri voûnje. Avtobus mora biti opremljen s sistemom za evidentiranje vozovnic z moûnostjo obdelave podatkov (uporaba terminskih vozovnic, nakup posamezne vozovnice pri vozniku avtobusa).
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 80 Co t - Nom: Alternativni viri energije / PondÈration: 10 Co t - Nom: Socialni vidik / PondÈration: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 210-662437
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
NumÈro national d'identification: 5143373000 Adresse postale: Voönjakova ulica 3 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 215 350.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 215 131.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: OB?INA IDRIJA Adresse postale: Mestni trg 1 Ville: Idrija Code postal: 5280 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom v letu 2024 17/01/2024 SVN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public