Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ig: Services d'urbanisme

2021/S 37-093226  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 SlovÈnie-Ig: Services d'urbanisme 2021/S 037-093226 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ob?ina Ig NumÈro national d'identification: 5874769000 Adresse postale: Govekarjeva cesta 6 Ville: Ig Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1292 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Natalija Skok Courriel: natalija.skok@obcina-ig.si TÈlÈphone: +386 12802316 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.obcina-ig.si/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskem redu Ob?ine Ig OPN-3
II.1.2) Code CPV principal 71410000 Services d'urbanisme
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Javno naro?ilo zajema storitve izdelave sprememb in dopolnitev ob?inskega prostorskega reda Ob?ine Ig OPN-3 ter nekaterih strokovnih podlag za Ob?ino Ig. Predmet naro?ila je podrobneje opredeljen v dokumentu Projektna naloga, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naro?ila.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagËre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Javno naro?ilo zajema storitve izdelave sprememb in dopolnitev ob?inskega prostorskega reda Ob?ine Ig OPN-3 ter nekaterih strokovnih podlag za Ob?ino Ig. Predmet naro?ila je podrobneje opredeljen v dokumentu Projektna naloga, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naro?ila. Roki izvedbe po posameznih fazah in pla?ilna dinamika sta opredeljena na OBR-Vzorec pogodbe in v projektni nalogi. Predvideni roki za izdelavo sprememb in dopolnitev ob?inskega prostorskega na?rta OPN-3 se usklajujejo s podzakonskimi akti, ki bodo objavljeni ter zahtevami NUP. Pri realizaciji terminskega plana sprejemanja OPN - 3 lahko pride do ?asovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliö?in, vendar pa je skrajni rok, za sprejem OPN-3, december 2023.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 247-612679
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ob?ina Ig Adresse postale: Govekarjeva cesta 6 Ville: Ig Code postal: 1292 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
71410000 - Services d'urbanisme