Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Koper:Travaux de construction

2024/S 12-031834  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Slovénie-Koper: Travaux de construction 2024/S 012-031834 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: LUKA KOPER, pristaniski in logisti?ni sistem, delniska druzba Numéro national d'identification: 5144353000 Adresse postale: Vojkovo nabrezje 38 Ville: Koper - Capodistria Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 6000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Mara Zerjal Courriel: Mara.Zerjal@luka-kp.si Téléphone: +386 56656940 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.luka-kp.si/slo/
I.6) Activité principale Activités portuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Gradbena dela na pristaniski infrastrukturi v Luki Koper za obdobje pet let Numéro de référence: JN 102/2022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Predmet naro?ila so Gradbena dela na pristaniski infrastrukturi v Luki Koper za obdobje pet let. Javno naro?ilo je razdeljeno na sklope oz. kategorije: Sklop oz. kategorija 1: »Asfalterska dela«, Sklop oz. kategorija 2: »Gradbena dela - nizkogradnja«, Sklop oz. kategorija 3: »Klju?avni?arska in krovsko - kleparska dela - splosna«.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 121 229.18 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Asfalterska dela
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Sklop oz. Kategorija 1: »Asfalterska dela« V predmetni sklop spadajo naro?ila za izvajanje rednih ali intervencijskih vzdrzevalnih in investicijskih del, pri katerih asfalterska dela predstavljajo najmanj 70% vrednosti celotnega naro?ila. Dela v okviru naro?ila obsegajo vsa rusitvena, pripravljalna in zaklju?na dela, na cestah, obalah, peroniziranih zelezniskih tirih in nivojskih prehodih ter zaprtih in odprtih skladis?nih povrsinah ali podobnih objektih.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Gradbena dela - nizkogradnja
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Sklop oz. Kategoija 2: »Gradbena dela - nizkogradnja« Predmet naro?ila v tem sklopu je izvajanje rednih ali intervencijskih vzdrzevalnih in investicijskih splosnih gradbenih del na nizkogradnjah na obmo?ju pristanis?a ali v njegovi blizini npr. na obalah in dostopih na obale, skalometih, kasetah, cestni in zelezniski infrastrukturi, skladis?nih in manipulativnih povrsinah ter ostali komunalni infrastrukturi in odprtih povrsinah v Luki Koper. Tipi?na dela zajemajo gradbena dela na spodnjem ustroju zelezniskih tirov, razna popravila in novogradnje na kanalizacijskem, hidrantnem, vodovodnem, TK in elektro omrezju, gradbena dela na obmo?ju obalnih konstrukcij in akvatorija ter kasetah (npr. popravilo in izvedba dostopov na obale, sanacija in izvedba skalometov, nasipov, brezin ipd.). Niso zajeta dela kot so sanacije betonskih ali jeklenih konstrukcij.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Klju?avni?arska in krovsko - kleparska dela - splosna
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Sklop oz. Kategoija 3: »Klju?avni?arska in krovsko - kleparska dela - splosna« Predmet naro?ila v tem sklopu je izvajanje rednih ali intervencijskih vzdrzevalnih in investicijskih klju?avni?arskih in krovsko kleparskih del do visine 400.000 EUR brez DDV, na infrastrukturi Luke Koper, razen na obalah in akvatoriju. Tipi?na dela zajemajo rezanje in varjenje tirnic, razna popravila cevovodov in sesalnih kosev na protipozarnih ?rpalis?ih, demontaza - popravilo in montaza svetlobnih stebrov, z uporabo avto dvigala, sanacijo ali novogradnjo stresnih svetlobnih panelov, raznih stresnih kritin, stresnih konstrukcij, nadstresnic, fasad iz trapeznih plo?evin na objektih, novogradnjo, ali zamenjavo kleparskih izdelkov na skladis?nih halah in drugih objektih z uporabo avto dvigala, gradbenih odrov in drugih delovnih sredstev za delo na visini, popravilo, ali izdelavo ograj in raznih drugih klju?avni?arskih ali krovsko kleparskih del.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 138-395577
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Asfalterska dela
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CPK, d.d., druzba za vzdrzevanje cest, gradbenistvo in druge poslovne storitve Numéro national d'identification: 5069041000 Adresse postale: Ulica 15.maja 14 Ville: Koper - Capodistria Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 6000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Druzba za vzdrzevanje in gradnjo cest, d.o.o. Numéro national d'identification: 5143497000 Adresse postale: Industrijska cesta 2 Ville: Nova Gorica Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 5000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 325 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 121 229.18 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Gradbena dela - nizkogradnja
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Klju?avni?arska in krovsko - kleparska dela - splosna
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: LUKA KOPER, pristaniski in logisti?ni sistem, delniska druzba Adresse postale: Vojkovo nabrezje 38 Ville: Koper - Capodistria Code postal: 6000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Gradbena dela na pristaniski infrastrukturi v Luki Koper za obdobje pet let 17/01/2024 SVN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés