Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Koper:Travaux de construction

2024/S 12-031888  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 SlovÈnie-Koper: Travaux de construction 2024/S 012-031888 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: LUKA KOPER, pristaniöki in logisti?ni sistem, delniöka druûba NumÈro national d'identification: 5144353000 Adresse postale: Vojkovo nabreûje 38 Ville: Koper - Capodistria Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 6000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Lar Hernog Courriel: lar.hernog@luka-kp.si TÈlÈphone: +386 56656804 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.luka-kp.si/slo/
I.6) ActivitÈ principale ActivitÈs portuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Vzdrûevanje obal in akvatorija v Luki Koper za obdobje pet let NumÈro de rÈfÈrence: JN 126/2022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Predmet naro?ila je Vzdrûevanje obal in akvatorija v Luki Koper za obdobje pet let po dinami?nem nabavnem sistemu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 97 260.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vzdrûevanje opreme, odbojnikov in kovinskih konstrukcij obal
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 45340000 Travaux d'installation de clÙtures, de garde-corps et de dispositifs de sÈcuritÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet naro?ila v tem sklopu je izvajanje rednih ter intervencijskih vzdrûevalnih in investicijskih del na infrastrukturi Luke Koper - obale in akvatorij. Tipi?na dela zajemajo vzdrûevanje opreme obal in odbojnikov (popravila, zamenjave ipd. vklju?no z dobavo novih odbojnikov in opreme) ter vzdrûevanje ali izdelava novih ostalih kovinskih konstrukcij obal, priveznih mosti?kov ipd.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vzdrûevanje priveznih boj
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet naro?ila v tem sklopu je izvajanje rednih ter intervencijskih vzdrûevalnih in investicijskih del na infrastrukturi Luke Koper - privezne boje ali drugi plavajo?i objekti in naprave. Tipi?na dela zajemajo vzdrûevanje in izdelavo ter postavitev priveznih boj s pripadajo?imi sidrnimi elementi (vklju?no z nabavo rezervnih delov) ali drugih plavajo?ih naprav in objektov s pripadajo?imi sidrnimi elementi.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vzdrûevanje globin akvatorija
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet naro?ila v tem sklopu je izvajanje rednih, intervencijskih vzdrûevalnih in investicijskih del s katerimi se zagotavlja ustrezne globine v akvatoriju pristaniö?a (morsko dno). Tipi?na dela zajemajo odstranitev materiala iz morskega dna v obmo?ju neustreznih globin ali kjer je potrebna odstranitev materiala ter odvoz v kasete za odlaganje materiala na kopnem skladno s specifikacijo naro?nika. Alternativna moûnost je premeö?anje materiala na morskem dnu oziroma izravnava morskega dna (ti. Brananje ali podoben poseg). Na?in izvedbe se opredeli glede na specifiko obmo?ja vzdrûevanja globin. Dela vklju?ujejo tudi sprotne kontrolne meritve globin z ve?snopnim sonarjem, ki jih mora sproti zagotoviti izvajalec del.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 143-410487
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Vzdrûevanje opreme, odbojnikov in kovinskih konstrukcij obal
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VARMIG klju?avni?arstvo in strojna obdelava d.o.o. Koper NumÈro national d'identification: 5709202000 Adresse postale: Vojkovo nabreûje 38 Ville: Koper - Capodistria Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 6000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 160 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 260.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Vzdrûevanje priveznih boj
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Vzdrûevanje globin akvatorija
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIRIO, podjetje za nautiko, ribiötvo in trgovino, d.o.o., Koper NumÈro national d'identification: 5655170000 Adresse postale: Kvedrova cesta 16 Ville: Koper - Capodistria Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 6000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 62 500.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 86 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: LUKA KOPER, pristaniöki in logisti?ni sistem, delniöka druûba Adresse postale: Vojkovo nabreûje 38 Ville: Koper - Capodistria Code postal: 6000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Vzdrûevanje obal in akvatorija v Luki Koper za obdobje pet let 17/01/2024 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité