Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 05/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana:Logiciels de crÈation de documents, de dessin, de synthËse d'images, de planification et de productivitÈ

2023/S 97-302611  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
SlovÈnie-Ljubljana: Logiciels de crÈation de documents, de dessin, de synthËse d'images, de planification et de productivitÈ

2023/S 097-302611

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 084-258887)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
NumÈro national d'identification: 5665493000
Adresse postale: Ulica Josipine Turnograjske 6
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Code postal: 1000
Pays: SlovÈnie
Courriel: jn@sid.si
TÈlÈphone: +386 12007500
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sid.si

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Najem licenc za Microsoft programsko opremo, vzpostavitev Microsoft 365 in sistemsko vzdrûevanje

NumÈro de rÈfÈrence: JN-0217/2023

II.1.2)
Code CPV principal
48300000 Logiciels de crÈation de documents, de dessin, de synthËse d'images, de planification et de productivitÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je najem licenc za Microsoft programsko opremo, vzpostavitev Microsoft 365 in sistemsko vzdrûevanje, ki se uporabljajo v SID banki, za obdobje treh (3) let (podrobneje specificiran v to?ki 16.4 Specifikacije te dokumentacije).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 084-258887

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik s tem obrazcem Popravek (EU 14-SL) objavlja spremembe v skladu s pojasnili (odgovorom) z dne 16.
   5.  2023. Naro?nik objavlja POPRAVEK_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_st-_JN-0217_2023_Microsoft (vidne spremembe) in POPRAVEK_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_st-_JN-0217_2023_Microsoft (?istopis), ki ga morajo ponudniki uporabiti pri oddaji ponudbe.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Naro?nik s tem obrazcem Popravek (EU 14-SL) objavlja spremembe v skladu s pojasnili (odgovorom) z dne 16.
   5.  2023. Naro?nik objavlja POPRAVEK_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_st-_JN-0217_2023_Microsoft (vidne spremembe) in POPRAVEK_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_st-_JN-0217_2023_Microsoft (?istopis), ki ga morajo ponudniki uporabiti pri oddaji ponudbe. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/479855/POPRAVEK_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo__JN0217_2023.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/479855/POPRAVEK_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo__JN0217_2023.zip Najem licenc za Microsoft programsko opremo, vzpostavitev Microsoft 365 in sistemsko vzdrûevanje 05/06/2023 22/05/2023 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
48300000 - Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels