Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana:Matériaux pour toiture

2023/S 194-607326  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Slovénie-Ljubljana: Matériaux pour toiture 2023/S 194-607326 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Javno podjetje Ljubljanska parkiris?a in trznice, d.o.o.
Numéro national d'identification: 5607906000 Adresse postale: Kopitarjeva ulica 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Sektor za javna naro?ila, Darko Pintari? Courriel: darko.pintaric@jhl.si Téléphone: +386 14740857 Fax: +386 14740811 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jhl.si/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Javno podjetje
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nakup stresnikov za II. Ple?nikovo arkado na Ple?nikovih trznicah Numéro de référence: LPT-151/23
II.1.2) Code CPV principal 44112500 Matériaux pour toiture
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je nakup stresnikov za II. Ple?nikovo arkado na Ple?nikovih trznicah.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 286 097.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44112500 Matériaux pour toiture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exécution:
Ljubljana
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je nakup stresnikov za II. Ple?nikovo arkado na Ple?nikovih trznicah po posebnih zahtevah naro?nika
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Za nakup stresnikov za II. Ple?nikove arkade se je naro?nik prijavil na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na podro?ju nepremi?ne kulturne dedis?ine v mesecu februarju.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Kot upravljalec Ple?nikovih arkad smo pri rednem vzdrzevanju strehe na Ple?nikovih arkadah ugotovili, da so Ple?nikovi stresniki v 70-letnem obdobju dotrajani in jih je potrebno zamenjati v celoti. Stresnikom se je zmanjsala debelina, zato pri obtezbi snega pokajo, posledica tega je zamakanje v lokale. Nadaljnje poglabljanje poskodb na stresnikih bo povzro?ilo nepopravljive poskodbe na ostresju in objektu, saj rednega vzdrzevanja strehe ni mogo?e ve? zagotavljati. Zavod za varstvo kulturne dedis?ine Slovenije je priporo?il kot edinega izvajalca Bramac stresni sistemi d. o. o. (sedaj preimenovan v BMI Adriatic Skocjan, proizvodnja betonskih stresnikov in industrija gradbenega materiala, d.o.o.), ki je bil v letu 2013 izbran za izdelavo Ple?nikovih stresnikov na treh cerkvah (?rna vas na Barju, Srpenica in cerkev v Siski v Ljubljani). Po oceni Zavoda za varstvo kulturne dedis?ine Slovenije je imelo le navedeno podjetje dovolj izkusenj, znanja in tehnologije, da so lahko izdelali repliko Ple?nikovega stresnika, ki mora biti uporabljen pri zamenjavi stresnikov na Ple?nikovih arkadah. Stresniki so izdelani po standardu za betonske stresnike SIST EN 490.2012+A1:2017 ter preizkuseni in certificirani po standardu SIST EN 491:2011. S tem zagotavljajo najvisjo mozno kakovost in 30-letno garancijo. Ple?nikovi stresniki so unikatni in posebni, podjetje BMI Adriatic Skocjan, proizvodnja betonskih stresnikov in industrija gradbenega materiala, d.o.o. jih je poleg standardnih stresnikov edino uvrstilo v svoj proizvodni program. Za izdelavo replike Ple?nikovega stresnika je podjetje BMI Adriatic Skocjan, proizvodnja betonskih stresnikov in industrija gradbenega materiala, d.o.o. (prej Bramac stresni sistemi d.o.o.) v letu 2014 prejelo Ple?nikovo priznanje. Ker je Zavod za varstvo kulturne dedis?ine Slovenije izbral BMI Adriatic Skocjan, proizvodnja betonskih stresnikov in industrija gradbenega materiala, d.o.o. za izdelavo Ple?nikovih stresnikov, lahko naro?ilo izpolni le navedeni ponudnik. Podjetje BMI Adriatic Skocjan, proizvodnja betonskih stresnikov in industrija gradbenega materiala, d.o.o. je v letu 2018 izdelalo Ple?nikove stresnike za ?etrto arkado Ple?nikovih trznic ter v letu 2019 izdelalo poizkusno serijo ter celotno serijo stresnikov za tretjo Ple?nikovo arkado. Stresniki za drugo Ple?nikovo arkado so po tipu in dimenziji, kvaliteti (standard) enaki, kot so ze izdelani stresniki za tretjo Ple?nikovo arkado. Na podlagi potrjenih poskusnih stresnikov ter izdelanih kalupov za nadaljnjo izdelavo stresnikov za preostale dve Ple?nikove arkade bi za naro?nika naro?ilo preizkusne serije in v nadaljevanju celotne serije pri morebitne drugem proizvajalcu kakor tudi ugotavljanje sposobnosti pomenilo dodatne finan?ne obveznosti ter ?asovni zamik pri obnovi Ple?nikovih arkad ter tudi visoke dodatne stroske za ponovno izdelavo kalupov za izdelavo stresnikov, ki jih potrebuje naro?nik. Prav tako bi v primeru izbire drugega proizvajalca stresnikov, bil naro?nik primoran nabaviti stresnike, ki imajo druga?ne tehni?ne lastnosti, kot stresniki, ki jih potrebuje naro?nik. Zagotavljanje izdelave stresnikov na podlagi ze potrjenih standardov, izdelane poizkusne serije in celostne serije za III. in IV. Ple?nikovo je pomembno saj so se Ple?nikove arkade v letu 2022 vpisale na Unescov seznam dedis?ine. Za pretekle obnove na III. in IV Ple?nikovi arkadi je podjetje na podlagi prijave na razpis za sofinanciranje prejelo nepovratna sredstva za nakup stresnikov na podlagi izpolnjevanja vseh zahtev, predpisanih standardov ter potrjene poizkusne serije. Za nakup stresnikov za II. Ple?nikove arkade se je podjetje ravno tako prijavilo na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na podro?ju nepremi?ne kulturne dedis?ine v mesecu februarju. K prijavi na razpis je bilo potrebno priloziti ponudben predra?un z navedbo tipa, stevila in tehni?ne specifikacije za stresnike. Glede na navedeno konkurence za navedeni predmet javnega naro?ila ni.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BMI Adriatic Skocjan, proizvodnja betonskih stresnikov in industrija gradbenega materiala, d.o.o. Numéro national d'identification: 5466253000 Adresse postale: Dobruska vas 45 Ville: Skocjan Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8275 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 361 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 286 097.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Javno podjetje Ljubljanska parkiris?a in trznice, d.o.o.
Adresse postale: Kopitarjeva ulica 2 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Nakup stresnikov za II. Ple?nikovo arkado na Ple?nikovih trznicah 09/10/2023 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
44112500 - Matériaux pour toiture